Offcanvas Section

Do wieczności odszedł ks. Leon Nowak (l. 83), emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św Rocha w Dąbrówce Górnej.

Ks. Leon Nowak urodził się 5 IV 1936 r. w Biskupicach w rodzinie Bernarda i Wiktorii zd. Książek. W 1941 r. w rodzinnej miejscowości rozpoczął naukę w szkole podstawowej, którą ukończył już po wojnie w 1950 r. w Wachowie. Naukę kontynuował w Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach, w którym złożył w 1954 r. egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.  Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1959 r. z rąk bpa Franciszka Jopa w Opolu. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza kolejno w parafiach: Narodzenia NMP w Głubczycach (1959-1960), św. Jana w Ozimku (1960-1963), NMP Wspomożenia Wiernych w Gliwicach-Sośnicy (1963-1967), św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie (1967-1968) oraz św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1968-1969). W 1969 r. został mianowany najpierw wikariuszem-duszpasterzem w Dąbrówce Górnej, a po utworzeniu w 1980 r. w tej miejscowości samodzielnej parafii został jej pierwszym proboszczem. Posługę pełnił aż do 2011 r., kiedy przeszedł na emeryturę i zamieszkał Posługę pełnił aż do 2011 r., kiedy przeszedł na emeryturę, zamieszkał w rodzinnej parafii Wysoka k. Olesna, służąc nadal pomocą duszpasterską, zwłaszcza w kościele w Wachowie. Biskup Opolski odznaczył go w 1999 r. tytułem dziekana honorowego. Zmarł 18 II 2020 r.


Uroczystości żałobne odbyły się:
Eksportacja – w czwartek 20 lutego 2020 r. o godz. 16.30 w kościele pw. św. Rocha w Dąbrówce Górnej (dekanat Prószków).
Pogrzeb – w piątek 21 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w kościele w Wysokiej (dekanat Olesno). Ostatnia stacja liturgii pogrzebowej (z pochówkiem) odbędzie na cmentarzu w Wachowie.

Polecajmy śp. ks. Leona Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Leon, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się