Offcanvas Section

Do wieczności odszedł ks. Manfred Kokott, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.

Śp. ks. Manfred Kokott urodził się 5 V 1940 r. w Bytomiu-Karbiu jako syn Augustyna i Pauliny zd. Mokros. Szkołę podstawową ukończył w Bytomiu-Karbiu i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Bytomiu. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny przerwał naukę i podjął pracę w Drukarni Technicznej w Bytomiu Równocześnie jednak od 1958 r. uczęszczał do szkoły ogólnokształcącej dla pracujących. W 1960 r. złożył egzamin dojrzałości i bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie.  Święcenia kapłańskie przyjął 12 VI 1967 r. w kościele pw. Trójcy Świętej w Bytomiu z rąk bpa Franciszka Jopa. Po święceniach został najpierw wikariuszem w parafii św. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach (1967-1969), a następnie św. Michała w Opolu-Półwsi (1969-1973) i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (1973-1978). W 1978 r. został mianowany proboszczem parafii Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej. Po sześciu latach pełnienia tej posługi został w 1984 r. proboszczem parafii św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2000-2010 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Kędzierzyn. Biskup Opolski odznaczył go w 2004 r. tytułem dziekana honorowego. W 2012 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 19 II 2020 r.

Uroczystości żałobne odbyły się:

Eksportacja – w niedzielę 23 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.
Pogrzeb – w poniedziałek 24 lutego 2020 r. o godz. 11.00 w kościele pw. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu.

Polecajmy śp. ks. Manfreda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Manfred, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się