Offcanvas Section

Najwyższe odznaczenie papieskie dla osób świeckich - Pro Ecclesia et Pontifice zostało przyznane pani Jadwidze Okrzymowskiej z parafii św. Franciszka z Asyżu w Nysie. Odznaczenie zostało przyznane za całokształt pracy i liczne przedsięwzięcia na rzecz Kościoła. Pani Jadwiga pracowała m.in. w Seminarium Śląska Opolskiego w Nysie. Odznaczała się gorliwością pracując w tamtejszym ogrodzie warzywnym, sadzie i gospodarstwie hodowlanym. Angażowała się także w najrozmaitsze prace remontowe w seminarium. Środowisku, w którym do kapłańskiej służby przygotowywało się wielu przyszłych księży, pani Jadwiga poświęcała się ze szczerą miłością i oddaniem. To było jej życie i pasja. Seminarium Duchowne nie było jedyną przestrzenią jej aktywności. Posługiwała także przy kościele Domu Księży Emerytów, troszcząc się o jego wystrój i piękno. 

Pani Jadwiga jest osobą odznaczającą się głęboką wiarą i religijnością. Po dziś przejmuje się szczerą troską o Kościół. Swoją pracę fizyczną przeplata modlitwą w tym codzienną Eucharystią. Za swoją postawę wiary oraz wszelką blisko 60-letnią posługę na rzecz Kościoła (m.in. seminarium, parafii) została w poniedziałek 24 lutego br. uhonorowana papieskim odznaczeniem. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się