Offcanvas Section

Diecezjalny duszpasterz Muzyków kościelnych - ks. Piotr Kierpal - zaprasza dyrygentów chórów, scholi, orkiestr, organistów do uczestnictwa w Adwentowym Dniu Skupienia, który odbędzie się w sobotę 30. listopada w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu - Gosławicach. Dzień skupienia poprowadzi ks. Marcin Cytrycki, proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Opolu - Gosławicach, współorganizator Koncertu Uwielbienia w Opolu.

Rozpoczęcie o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00.

Podczas Adwentowego Dnia Skupienia dla Muzyków kościelnych odbędzie się osobne spotkanie dla Dyrygentów chórów kościelnych Diecezji Opolskiej. Spotkanie odbędzie się w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP w Opolu-Gosławicach. Rozpoczęcie o godz. 9:30, zakończenie ok. godz. 14:00. Ks. Piotr przypomina, że zgodnie z Regulaminem dla Muzyków Kościelnych Diecezji Opolskiej, uczestniczenie w organizowanych dla nich spotkaniach jest obowiązkiem.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się