Centrum Służby Życiu i Rodzinie

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO - OPOLE 2011

WYNIKI FINAŁU DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2011

WYNIKI FINAŁU DIECEZJALNEGO - GIMNAZJALISTA 2011

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2011 – wyniki etapu rejonowego

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ - GIMNAZJALISTA 2011 – LISTA UCZESTNIKÓW FINAŁU

MATERIAŁY DO FINAŁU – GIMNAZJALISTA 2011

MATERIAŁY DO FINAŁU – ŻAK 2011

WYNIKI ETAPU DIECEZJALNEJ OTK - KRAKÓW 2011

WYNIKI ETAPU DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – GIMNAZJALISTA 2011

INFORMACJA O ETAPIE REJONOWYM – ŻAK 2011

INFORMACJA O ETAPIE DIECEZJALNYM OTK - KRAKÓW 2011

INFORMACJA O ETAPIE REJONOWYM – GIMNAZJALISTA 2011

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – GIMNAZJALISTA 2011 (etap szkolny)

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO OTK – Kraków 2011

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2011 (etap szkolny)

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK – GIMNAZJALISTA 2011

KONKURS KATECHETYCZNO-PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW (PP nr 51 w Opolu)

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY - OPOLE 2011

XXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – KRAKÓW 2011

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2011

Materiały – ŻAK 2011 ... Materiały – etap rejonowy, część I ... część II

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – GIMNAZJALISTA 2011

Materiały – GIMNAZJALISTA 2011 ... Materiały – etap rejonowy, część I.... część II

* * *

WYNIKI FINAŁU DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2010

WYNIKI FINAŁU DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ – GIMNAZJALISTA 2010

WYNIKI DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO - OPOLE 2010

INFORMACJA O FINAŁACH DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ 2010

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Żak 2010

WYNIKI ETAPU REJONOWEGO – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Gimnazjalista 2010

ETAP DIECEZJALNY – OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ - KATOWICE 2010

WYNIKI ETAPU DIECEZJALNEGO OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ - KATOWICE 2010

ETAP REJONOWY – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Gimnazjalista 2010

ETAP REJONOWY – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Żak 2010

ETAP SZKOLNY – OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – Katowice 2010

ETAP SZKOLNY – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Gimnazjalista 2010

ETAP SZKOLNY – DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – Żak 2010

1. XX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – KATOWICE 2010

2. DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ - OPOLE 2010 (Gimnazjalista, Żak)

3. DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY - OPOLE 2010

4. KONKURS NA BOŻONARODZENIOWY DZWONEK MP3

 

 

INFORMACJA O ETAPIE DIECEZJALNYM OTK - KRAKÓW 2011

Uprzejmie informuję, że etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej – Kraków 2011 odbędzie się 13 stycznia 2011 o godz. 11.00 w auli Muzeum Diecezjalnego przy ul. Kard. Kominka 1 A (wejście od ul. Książąt Opolskich). Aula dostępna będzie od godz. 10.00.
Odpowiedzialny za organizację etapu diecezjalnego: ks. Krzysztof Matysek


 

INFORMACJA O ETAPIE REJONOWYM – GIMNAZJALISTA 2011


Uprzejmie informuję, że eliminacje rejonowe Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej GIMNAZJALISTA 2011 odbędą się 10 stycznia (poniedziałek) 2011 r. w następujących ośrodkach:

1. REJON KĘDZIERZYN-KOŹLE

 • Miejsce:  Kędzierzyn-Koźle, Publiczne Gimnazjum nr 4 ul. 1 Maja 3
 • Godzina: 11.00
 • Odpowiedzialny: Ks. mgr Daniel Leśniak
 • Liczba Uczestników: 62

2. REJON KLUCZBORK

 • Miejsce: Kluczbork - Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, ul. Byczyńska 7, 77/418 7249
 • Godzina: 11.00
 • Odpowiedzialna: mgr Maria Baron (508/108 568)
 • Liczba Uczestników: 26        

3. REJON NYSA

 • Miejsce: Nysa, Centrum Duchowości Ojców Werbistów, ul. Rodziewiczówny 15
 • Godzina: 11.00
 • Odpowiedzialna: mgr Eliza Nowak,
 • Liczba uczestników: 45

4. REJON OPOLE

 • Miejsce: Opole, Muzeum Diecezjalne, (wejście od ul. Książąt Opolskich)
 • Godzina: 11.00
 • Odpowiedzialna: p. mgr Dorota Mazur (077/ 443 2103 - Wydział Katechetyczny)
 • Liczba uczestników: 52

5. REJON RACIBÓRZ

 • Miejsce: Racibórz - Gimnazjum nr 1, ul. Kasprowicza 4,  32/415 3344
 • Godzina: 11.00
 • Odpowiedzialna: mgr Wiesława Kręć
 • Liczba uczestników: 24


 

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ
ŻAK – GIMNAZJALISTA 2011


I. Wstęp

1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej:
a) ustala regulamin, tematykę, zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
 • rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
 • zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie

3. Źródłem tekstów biblijnych jest „Biblia Szkolna” lub „Biblia Tysiąclecia”
4. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Temat obu edycji DKWR 2011 brzmi: Kościół wspólnotą pielgrzymujących.
6. Cele konkursu:
- poszerzenie wiedzy religijnej uczniów uczęszczających na naukę religii
- zachęcenie do pogłębionej lektury Pisma św. i nauczania Kościoła
- inspirowanie uczniów do pogłębienie własnej wiary i życiowej postawy
- włączenie się w realizację dorocznego programu duszpasterskiego
7. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
8. Czas przeznaczony na odpowiedź na wszystkich etapach 60 min.
9. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi.
10. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu, od-powiedź uznaje się za nieważną.
12. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl/katecheza w terminie czternastu dni od zakończenia etapu.
 
II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do siedmiu dni od zakończeniu etapu szkolnego.

III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w rejonach metodycznych.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do siedmiu dni od zakończeniu etapu rejonowego.
4. Do finału kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału DKWR 2011.
 2. Laureatem DKWR 2011 jest uczestnik, który w finale uzyskał, co najmniej 90 % punktów możliwych do uzyskania.
3. Finalistą DKWR jest uczestnik, który w finale uzyskał, co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania.

V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy uczestnicy finałów Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Religijnej otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.
2. Opiekunowie uczestników finału otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu.
3. Dyplomy, nagrody i podziękowania wręczane są podczas uroczystego podsumowania konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny. 

 

 

Konkurs katechetyczno-plastyczny o tym, jak Pan Bóg uczynił nasz świat
Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rdz1, 1-26)


1. Organizator: Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51 w Opolu.
2. Cel konkursu:

a. Zainteresowanie faktem stworzenia świata;
b. Rozwijanie zaciekawienia poszczególnymi elementami przyrody jako darami Boga;
c. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej oraz wrażliwości plastycznej, wyobraźni i kreatywności wśród dzieci.

3. Oceniane będą: związek z podaną tematyką konkursu, walory artystyczne i estetyczne, ciekawa interpretacja tematyki konkursu, oryginalność oraz samodzielność wykonania pracy.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich.
5. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.
6. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 5 prac o rozmiarach nie większych niż A3.
7. Prace będą ocenianie przez jury powołane przez organizatora.
8. Rodzaj nagród określa organizator. Nie przewiduje się przyznania nagród pieniężnych, a także nie istnieje możliwość otrzymania pieniężnego ekwiwalentu nagrody.
9. Prace konkursowe powinny być opatrzone metryczką wykonaną komputerowo na odwrocie pracy oraz wizytówką dodatkową (imię, nazwisko i wiek autora, imię i nazwisko wychowawcy, nazwa placówki, adres i telefon).
10. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 12 listopada 2010 r.
11. Prace należy przesyłać na adres przedszkola:

Przedszkole Publiczne Integracyjne nr 51,
ul. J.B. Rudego 1; 45-265 OPOLE,
tel. 0-77 45-55-858; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

12. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wtorek 16 listopada 2010 w PPI-51 w Opolu. Wyniki zostaną opublikowane również na stronie przedszkola: http://p51opole.wodip.opole.pl/
13. Prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac konkursowych z zachowaniem praw autorskich bez dodatkowego wynagrodzenia.
14. Koordynator konkursu: Elżbieta Chlastała.

 

 

 

DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY - OPOLE 2011

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Prawda, dobro, piękno
Sacrum w sztuce dziecka

 

„Wędrując z Jezusem przez życie.
Od porannej modlitwy i przydrożnej kapliczki do Ziemi Świętej.”

Temat tegorocznego konkursu plastycznego nawiązuje do tematu pielgrzymowania, tak jak jest to ujęte w Diecezjalnym Konkursie Wiedzy Religijnej.
Jest wiele miejsc pielgrzymkowych - bliskich i dalekich. Mamy nadzieję, że powstanie barwna panorama wielu z nich, w których wyrazicie swój zachwyt – od znanej przydrożnej kapliczki czy krzyża, poprzez wiele szlaków pielgrzymkowych Polski i Europy, po miejsca związane z życiem Pana Jezusa w Ziemi Świętej.

I. Wstęp
1. Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Temat: „Wędrując z Jezusem przez życie. Od porannej modlitwy i przydrożnej kapliczki do
 Ziemi Świętej.”
3. Konkurs skierowany jest do uczniów:
- szkół podstawowych (kl. I-III i IV-VI),
- gimnazjów,
- szkół ponadgimnazjalnych,
- szkół specjalnych,
4. Format prac: A-4; A-3; A-0.
5. Techniki: tylko malarskie, pastel, rysunek, grafika.
6. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.

II. Etap szkolny
7. Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną.
8. Komisja Szkolna ocenia każdą  pracę, następnie kwalifikuje 3 - 5 prac do etapu diecezjalnego.
9. Komisja Szkolna przesyła prace do dnia 28.02. 2011 r. protokół wraz z pracami na adres:
Wydział Katechetyczny, ul. Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole.
10. Prace muszą być opatrzone metryczką identyfikującą autora.

III. Etap diecezjalny
11. Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną.
12. Komisja Diecezjalna ocenia prace i sporządza protokół z wykazem wyróżnionych prac i autorów
13. Protokół Komisji Diecezjalnej konkursu zostanie opublikowany do 30 marca 2011r.na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza
14. Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego.

  Metryczka

 

 

XXI OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – KRAKÓW 2011
Mieć wyobraźnię miłosierdzia


1. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Komitet Organizacyjny XXI Olimpiady Teologii Katolickiej
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży
Kuria Metropolitalna w Krakowie
ul. Franciszkańska 3; 31- 004 Kraków
Tel. 12/ 62 88 159
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; strona internetowa: www.otk.pl


2. ETAPY OLIMPIADY

 • etap szkolny przeprowadzany w szkołach w dniu 18 listopada 2010 r.
 • etap diecezjalny przeprowadzany w diecezjach w dniu 13 stycznia 2011 r.
 • (zgłoszenie 3 kandydatów na finał ogólnopolski należy przesłać do dnia 20 stycznia 2011 r.)
 • etap ogólnopolski przeprowadzany w Krakowie w dniach 17-19 marca 2011 r.

3. OPIS

Dnia 18 sierpnia 2002 roku na krakowskich błoniach Sługa Boży Jan Paweł II mówił: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 15, 12). Drodzy bracia i siostry! Te słowa Pana Jezusa, które słyszeliśmy przed chwilą, wpisują się w szczególny sposób w temat dzisiejszego liturgicznego spotkania na krakowskich Błoniach: "Bóg bogaty w miłosierdzie". To hasło jest niejako streszczeniem całej prawdy o tej miłości Boga do człowieka, która przyniosła ludzkości odkupienie. "Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia" (Ef 2, 4-5). Pełnia tej miłości objawiła się w ofierze krzyża. Nikt, bowiem "nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich" (J 15, 13). Taka jest miara miłosiernej miłości! Taka jest miara miłosierdzia Boga! (…)
Doznajemy niejako przynaglenia, abyśmy korzystając z daru miłosiernej miłości Boga, sami z dnia na dzień oddawali życie, czyniąc miłosierdzie wobec braci. Uświadamiamy sobie, że Bóg, okazując nam miłosierdzie, oczekuje, że będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie. Wezwanie do dawania świadectwa miłosierdziu brzmi szczególnie wymownie tu, w umiłowanym Krakowie, nad którym góruje sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i nowa świątynia, jaką wczoraj było mi dane konsekrować. Tu brzmi to wezwanie znajomo, bo odwołuje się do wielowiekowej tradycji tego miasta, której szczególnym znamieniem była zawsze gotowość do niesienia pomocy potrzebującym. Nie można zapomnieć, że z tej tradycji wyrosło wielu świętych, błogosławionych - kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich - którzy poświęcili swe życie posłudze miłosierdzia. Od biskupa Stanisława, Jadwigi Królowej, Jana Kantego, Piotra Skargi, aż do Brata Alberta, Anieli Salawy i kardynała Sapiehy, kolejne pokolenia wiernych mieszkańców tego miasta podejmowały dziedzictwo miłosierdzia. Dziś to dziedzictwo zostało przekazane w nasze ręce i nie może pójść w zapomnienie. W obliczu współczesnych form ubóstwa, których jak wiem nie brakuje w naszym kraju, potrzebna jest dziś - jak to określiłem w liście Novo millennio ineunte - „wyobraźnia miłosierdzia" w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie "świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr" (por. nr 50). Niech tej "wyobraźni" nie zabraknie mieszkańcom Krakowa i całej naszej Ojczyzny. Niech wyznacza duszpasterski program Kościoła w Polsce. Niech orędzie o Bożym miłosierdziu zawsze znajduje odbicie w dziełach miłosierdzia ludzi.”
Wybierając za hasło tegorocznej edycji OTK słowa „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, archidiecezja krakowska chce zachęcić młodzież polskiego Kościoła do odpowiedzi na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Temu właśnie ma służyć zapoznanie się uczniów z nauką Kościoła o miłosierdziu i życiem świadków miłosierdzia, o których mówił Sługa Boży.


4. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

 • w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie podstawowych zagadnień należących katolickiego nauczania o miłosierdziu Boga i miłosierdziu chrześcijan wobec bliźnich oraz ogólne zapoznanie się z jego historią i oddziaływaniem na kulturę narodową; znajomość wkładu Polaków w rozwój teologii miłosierdzia oraz życia i działalności Polaków czyniących miłosierdzie;
 • w zakresie rozwijania umiejętności: umiejętność przeprowadzania pogłębionej refleksji moralnej nad znaczeniem miłosierdzia w życiu chrześcijanina oraz nad konkretną odpowiedzią człowieka na wezwania do miłości bliźniego przez czyny miłosierdzia i działalność charytatywną;
 • w zakresie formacji osobowej: pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów moralnych i podejmowaniu słusznych decyzji w oparciu o pogłębioną refleksję nad własnym postępowaniem oraz zachęta do odpowiedzi na wezwanie „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”;
 • w zakresie praktyki: pomoc w podejmowaniu słusznych decyzji czynienia miłosierdzia w swoich środowiskach w oparciu o refleksję moralną, wynikającą z katolickiej nauki o miłosierdziu i naśladowanie autorytetów miłosierdzia.


5. LITERATURA:

Nakładem Wydawnictwa Świętego Stanisława w Krakowie, ukazała się publikacja:„Dziedzictwo miłosierdzia. Niezbędnik olimpijczyka, czyli zestaw lektur do XXI edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. W dalszej części publikację będziemy nazywać: Niezbędnik.Zawiera ona pełny zakres obowiązującej w tegorocznej edycji Olimpiady literatury. Podajemy zakres literatury obowiązującej na poszczególne etapy Olimpiady:

I. Zawody I stopnia (etap szkolny):
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994;
- miłosierdzie przymiotem Boga widocznym w dziele stworzenia i odkupienia (nr 210-221, 295, 410-412, 457-458, 604-605);
- miłosierdzie Boże w życiu i działalności Kościoła: sakrament Eucharystii (nr 1323)
- miłosierdzie Boże w życiu i działalności Kościoła: sakrament pokuty i odpuszczenia grzechów (nr 981-983; 1422, 1468-1470, 1489, 1846-1848);
- miłosierdzie jako dzieło pokuty i miłości (nr 1473, 2185, 2300, 2443-2449, 2462-2463).
Tekstów z Katechizmu Kościoła Katolickiego, nie zamieszczono jego fragmentów w Niezbędniku.
2.  Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. z okazji konsekracji świątyni Bożego Miłosierdzia, Kraków Łagiewniki, 17 sierpnia 2002 r. Niezbędnika.81-88;
3. Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków Błonia, 18 sierpnia 2002 r.,
Niezbędnik str. 89-97;
4. Biogramy następujących postaci z części Niezbędnika: Świadkowie miłosierdzia:
5. Święta Jadwiga Królowa - Niezbędnik str. 127-133;
6. Święty Jan Kanty - Niezbędnik str. 134-147;
7. Święty Brat Albert - Niezbędnik str. 178-200;
8. Święta siostra Faustyna - Niezbędnik str. 208-220;

II. Zawody II stopnia (etap diecezjalny):
1. Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:
2.  Jan Paweł II, Wszystkie przemówienia podczas pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 r.
Niezbędnik str. 77-116;
3. Jan Paweł II, Katecheza wygłoszona podczas audiencji generalnej, Castel Gandolfo, 21 sierpnia 2002 r.
Niezbędnik str. 116-120;
4. Biogramy wszystkich postaci zawartych w części: Świadkowie miłosierdzia, w: Niezbędnik str. 127-243;

III. Zawody III stopnia (etap ogólnopolski):
1. Obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz diecezjalnego:
2.  Jan Paweł II, Encyklika: Dives in misericordia, Niezbêdnik str. 15-73;
3. Benedykt XVI, Przemówienie do chorych, Kraków Łagiewniki, 27 maja 2006 r. Niezbędnik str. 123-124;

W sprawie zamówień „Niezbędnika” prosimy kontaktować się z: Wydawnictwo św. Stanisława BM  Archidiecezji Krakowskiej, ul. Straszewskiego 2, 31-101 Kraków, tel. 124295217.

 

6. NAGRODY

 • wyjazd zagraniczny lub sprzęt elektroniczny (I nagroda)
 • sprzęt elektroniczny (II – V nagroda)
 • dyplomy gratulacyjne i nagrody książkowe dla laureatów dziesięciu pierwszych miejsc
 • indeksy na niektóre uczelnie (lista zostanie przesłana i opublikowana na stronie Olimpiady w późniejszym terminie)
 • pamiątkowe dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników finału


ZGŁOSZENIE

 

 

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – ŻAK 2011

Kościół wspólnotą pielgrzymujących.

 

Materiał jest podzielony na trzy etapy: szkolny, rejonowy i finalny. Materiał w każdym etapie składa się z trzech części. Pierwszą część stanowią teksty Pisma Świętego nawiązujące do tematu konkursu. Teksty zostały tak dobrane, by uwzględniały Stary
i Nowy Testament. Druga część to miejsca pielgrzymkowe odpowiednio na każdym etapie diecezjalne, krajowe i globalne. Trzecia część materiału to dodatkowe komentarze, które mają lepiej wyjaśnić temat oraz dodatkowo pogłębić wiedzę uczniów.

I. Cele konkursu:

 • pogłębienie znajomości Pisma Świętego i wynikającego z niego przesłania,

 • zapoznanie z miejscami kultu i pielgrzymowania w diecezji, w Polsce i w świecie,

 • zainteresowanie uczniów tematyką religii i wiary.

 

II. Podział treści:

1. Etap szkolny

 • Pismo św. - Rdz 12-15; Wj 11-17; 19-20; 32-34; Pwt 34; Mt 13

 • Miejsca - Historia bazyliki i kult św. Anny [w:] Na ścieżce „Wokół Góry św. Anny”, Góra św. Anny 2007, s. 38-40; Opolska katedra.

 • Inne - Pielgrzymka [w:]X. Leon-Dufour SJ, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1979.

 

2. Etap rejonowy

 • Pismo św. - Łk 2, 41-52; Mt 16,13-28; 20

 • Miejsca - Jasna Góra; Kalwaria Zebrzydowska

3. Etap finałowy

 • Pismo św. - Ap 21-22

 • Miejsca - Santiago de Compostela; Rzym

 • Inne - List Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z Historią Zbawienia

 

 

ZGŁOSZENIE

 

DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ – GIMNAZJALISTA 2011

Kościół wspólnotą pielgrzymujących.

 

Materiał jest podzielony na trzy etapy: szkolny, rejonowy i finalny. Materiał w każdym etapie składa się z trzech części. Pierwszą część stanowią teksty Pisma Świętego nawiązujące do tematu konkursu. Teksty zostały tak dobrane, by uwzględniały Stary
i Nowy Testament. Druga część to miejsca pielgrzymkowe odpowiednio na każdym etapie diecezjalne, krajowe i globalne. Trzecia część materiału to dodatkowe komentarze, które mają lepiej wyjaśnić temat oraz dodatkowo pogłębić wiedzę uczniów.

I. Cele konkursu:

 • pogłębienie znajomości Pisma Świętego i wynikającego z niego przesłania,

 • zapoznanie z miejscami kultu i pielgrzymowania w diecezji, w Polsce i w świecie,

 • zainteresowanie uczniów tematyką religii i wiary.

 

II. Podział treści:

1. Etap szkolny

 • Pismo św. - Rdz 12-15; Wj 11-17; 19-20; 32-34; Pwt 34; Mt 13

 • Miejsca - Opolska katedra, Kamień Śląski

 • Inne - Oczekiwanie Izraela, w: Andrzej Zuberbier, Wierzę, Katowice 1978, s. 32-36;

Pielgrzymka [w:]X. Leon-Dufour SJ, Słownik Nowego Testamentu, Poznań 1979.

2. Etap rejonowy

 • Pismo św. - Łk 2, 41-52; Mt 16,13-28,20

 • Miejsca - Jasna Góra; Kalwaria Zebrzydowska

 • Inne - Wyzwolenie z grzechu i śmierci, w: Andrzej Zuberbier, Wierzę, Katowice 1978, s. 79-82

 

3. Etap finałowy

 • Pismo św. - Ap 21-22

 • Miejsca - Santiago de Compostela, Ziemia Święta, Rzym

 • Inne - List Jana Pawła II o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z Historią Zbawienia; Lud Nowego Przymierza, w: Andrzej Zuberbier, Wierzę, Katowice 1978,
  s. 200-202.

 

ZGŁOSZENIE

 

* * *

 

 

 

Uprzejmie informuję, że finały Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej 2010 odbędą się w następujących terminach:

 • ŻAK – 12 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 w Domu Formacyjnym w Opolu, ul. Kard. Kominka 1a
 • GIMNAZJALISTA – 19 kwietnia 2010 r. o godz. 11.00 w Domu Formacyjnym w Opolu, ul. Kard. Kominka 1a

Serdecznie zapraszamy.

 

 

XX OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – KATOWICE 2010
Katowice 2010
Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej


Uprzejmie informuję, że etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej – Katowice 2010 odbędzie się dnia 11 marca 2010 r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Serdecznie zapraszam.


1. DANE TELEADRESOWE KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
Komitet Organizacyjny XX OTK

Kuria Metropolitalna - Wydział Katechetyczny
ul. Jordana 39
 skrytka pocztowa 206
40 – 951 Katowice
tel. 0 519 546 011
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ; strona: www.otk.pl lub www.otk.teolog.pl

2. ETAPY OLIMPIADY
- etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 1 grudnia 2009 r.
- etap diecezjalny – przeprowadzony w diecezjach w dniu 11 marca 2010 r.
(zgłoszenie 3 kandydatów na finał ogólnopolski należy przesłać do 19 marca 2010 r.)
- etap ogólnopolski – Katowice, 8 – 10 kwietnia 2010 r.

3. OPIS:
W roku 2010 Kościół w Polsce będzie realizował ostatni etap pięcioletniego programu duszpasterskiego. Hasłem zaproponowanym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ogólnego jest „Bądźmy świadkami miłości”. Pragnąc w sposób szczególny wydobyć aspekt chrześcijańskiej miłości miłosiernej, która realizuje się w kontekście społecznym, proponujemy, aby tematem XX Olimpiady Teologii Katowickiej było zapoznanie uczniów z problematyką związaną z katolicką nauką społeczną. Uszczegółowione hasło Olimpiady brzmi, zatem: Bądźmy świadkami miłości i sprawiedliwości społecznej.
Katolicka nauka społeczna, jest dyscypliną teologiczną o charakterze teoretyczno-praktycznym, w której wyodrębnia się dwa podmioty: oficjalne nauczanie społeczne Kościoła (papieży, soborów i synodów) i badania prywatnych uczonych katolickich. Jako dyscyplina naukowa ma przedmiot badawczy, ustalone zasady interpretacji oficjalnego nauczania Kościoła i określoną metodę interdyscyplinarną.
Źródłem katolickiej nauki społecznej jest nauczenie Kościoła i jego tradycja, ale nie tylko chrześcijańska, lecz także judaistyczna i filozofii starożytnej - dorobek myśli całej ludzkości. Źródłem katolickiej nauki społecznej jest także poznanie rozumowe (rozum ludzki).
Jako integralna część chrześcijańskiej koncepcji życia uczy dostrzegania (widzieć), ważnych z moralnego punktu widzenia, kwestii społecznych; daje narzędzia do ich właściwej oceny (oceniać) oraz proponuje sposoby praktycznego działania w celu zapobieżenia ich negatywnym - dla życia wspólnotowego i jednostkowego – skutkom (działać). Odwrócenie tej kolejności prowadzi do błędnych rozwiązań. Aby poznać rzeczywistość społeczną, gospodarczą, trzeba wykorzystać inne dyscypliny naukowe: teologię biblijną, historię, etykę, ekonomię, socjologię, psychologię, pedagogikę, prawo, politologię, biomedycynę, ekologię.

4. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY:
- w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie podstawowych zagadnień do nauczania społecznego Kościoła oraz ogólne zapoznanie się z jego historią;
- w zakresie rozwijania umiejętności: przeprowadzania pogłębionej refleksji moralnej nad życiem własnym i innych ludzi oraz nad kulturowymi, społecznymi, politycznymi i gospodarczymi;
- w zakresie formacji osobowej: pomoc w rozwiązywaniu problemów moralnych i podejmowaniu decyzji w oparciu o pogłębioną refleksję nad własnym postępowaniem;
- w  akresie praktyki: pomoc w podejmowaniu  akresie  decyzji w  akresie pracy w oparciu o refleksję moralną, wynikającą z katolickiej nauki społecznej.
 
5. LITERATURA
Etap szkolny:
- Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań, wydanie V:
Rdz 1,1 – 4,16; Mt 5, 43 – 6, 34; Mt 16, 24 – 28; Mt 19,16 – 20,28; Dz 4,1 – 5,11; Rz 12 – 15; 2 Kor 8 – 9; Kol 3; 2 Tes 3; 1 Tm 6; Jk 5;
- Ks. Kazimierz Bełch, Katolicka Nauka Społeczna. Podręcznik, Jedność 2006 r., s. 22 – 25
(punkt 2 Nowy Testament);
- M. Rusecki (red.) – Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 440 – 453;
-Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005, nn:144 – 148; 197 – 208; 244 – 245;
255 – 266; 270 – 275; 323 – 329; 358 – 360; http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_pl.html
- Jan Paweł II, Homilia podczas nabożeństwa maryjnego w Katowicach 20 czerwca 1983 roku, Przyjmijcie od waszego Rodaka i Następcy św. Piotra Ewangelię pracy, sprawiedliwości i miłości społecznej;
http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x519/homilia-w-czasie-nabozenstwa-maryjnego-odprawionego-na-lotnisku-w-katowicach/
- Jan Paweł II, Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii, Orędzie Ojca Świętego na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, 12 maja 2002, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/internet_aut_12052002.html
- Benedykt XVI, Encyklika: Deus Caritas est, nr: 25 – 29; http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est_pl.html

Etap diecezjalny - obowiązują lektury z etapu szkolnego oraz:
- Ks. Kazimierz Bełch, Katolicka Nauka Społeczna. Podręcznik, Jedność 2006 r., s. 19 – 22; (punkt 1 Stary Testament);    
- Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum, Poznań 1994, nn:1865 – 1869; 1877 – 1898; 2401 – 2414;  2419 – 2449; http://www.katechizm.opoka.org.pl/
- Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005, nn:87 – 104; 115 – 123; 310 – 322;
346 – 357; 361 – 367; 488 – 520;
- Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” z 7.12.1965, nr 77 – 82;
 http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/
- Jan Paweł II, Encyklika: Laborem exercens, nr 16 – 27;
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html
- Jan Paweł II, Encyklika: Solicitudo rei socialis, nr 35 – 40; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html
- Jan Paweł II, Adhortacja: Reconciliatio et penitentia, nr 14 -16; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/reconciliatio.html
- Jan Paweł II, Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia, Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2002 roku; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_or_01012002.html
- Jan Paweł II, Globalizacja i etyka, przemówienie do uczestników VII Sesji Plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych,27 kwietnia 2001 r.; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/globalizacja_27042001.html
- Thomas Hoppe, Zapobieganie przemocy w świecie przemocy w: Katolicka Nauka Spo-łeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego, Księgarnia św. Jac-ka, Katowice 2007, s. 302 – 318.
 
Etap ogólnopolski - obowiązują lektury z etapu szkolnego, diecezjalnego oraz:
- Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005, nn: 330 – 345; 393 – 420; 446 – 450; 541- 574;
- Leon XIII, Encyklika: Rerum nova rum, nr 3 – 44; http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Leon_XIII/rerum_novarum/index.php
- Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” z 7.12.1965, nr 83 – 90;
http://www.nonpossumus.pl/encykliki/sobor_II/gaudium_et_spes/
- Jan Paweł II, Encyklika: Solilictudo rei socialis, nr 11 – 26; 41 – 47; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html
- Jan Paweł II, Encyklika: Centesimus annus, nr 12 – 29; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/centesimus_1.html
- Jan Paweł II, Adhortacja: Christifideles laici, nr 40 – 44; http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_30121988_christifideles-laici_pl.html
- Benedykt XVI, Orędzie Benedykta XVI na 92 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy
z 18 października 2005 r.; http://www.migrant.pl/dokumenty.php?lang=1&id=84&op=2
- Jan Paweł II, Orędzie na światowy dzień migranta 1996 r., Nie wolno łamać ani ignoro-wać praw migranta z 25 lipca 1995 r.; http://www.migrant.pl/dokumenty.php?lang=1&id=107&op=2
- Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu przed katedrą, Gniezno,
3 czerwca 1997 r. w: Jan Paweł II. Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia i homilie, Znak, Kraków 1997, s. 907 – 914;
 http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x381/homilia-w-czasie-mszy-sw-gniezno/             
- Jan Paweł II, Ludzie najsłabsi i najbardziej potrzebujący w życiu społeczeństwa, przesłanie do uczestników międzynarodowego sympozjum na temat: Godność i prawa osoby z upośledzeniem umysłowym; http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/uposledzenie_05012004.html
- Adam Lepa, Kościół i media w: Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia
z życia społecznego i politycznego, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 241 – 258;
- Jan Paweł II, Przemówienie w Parlamencie Polskim,11.06.1999; http://mateusz.pl/jp99/pp/1999/pp19990611a.htm


NAGRODY:
I nagroda – wyjazd zagraniczny lub sprzęt elektroniczny, książki
II nagroda – sprzęt elektroniczny, książki
III nagroda – sprzęt elektroniczny, książki
10 laureatów – przyjęcie bez egzaminów wstępnych na teologię, filozofię, pedagogi-kę (szczegółowe informacje o uczelniach podane będą w późniejszym terminie)
dla wszystkich uczestników finału ogólnopolskiego – pamiątkowe dyplomy, albumy i upominki

Karta zgłoszenia

2. DIECEZJALNY KONKURS WIEDZY RELIGIJNEJ - OPOLE 2010

 

REGULAMIN DIECEZJALNEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ ŻAK – GIMNAZJALISTA 2010

 

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej:
a) ustala regulamin, tematykę, zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów.
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
 • czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
 • rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.

3. Tematy konkursu w roku szkolnym 2009/10:

 • ŻAK: Powołanie w służbie Bogu i człowiekowi.
 • GIMNAZJALISTA: Kapłaństwo sakramentalne i powszechne.

4. Źródłem tekstów biblijnych jest „Biblia Szkolna”.
5. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
6. Cel konkursu:
- poszerzenie wiedzy religijnej uczniów uczęszczających na naukę religii
- zachęcenie do pogłębionej lektury Pisma św. i nauczania Kościoła
- inspirowanie uczniów do pogłębienie własnej wiary i życiowej postawy
- włączenie się w realizację programu duszpasterskiego Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce.
7. Forma: pisemna.
8. Czas przeznaczony na odpowiedź na wszystkich etapach 60 min.
9. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi.
10. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu, odpowiedź uznaje się za nieważną.
11. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl/katecheza w terminie dziesięciu dni od zakończenia etapu.
12. DKWR rozgrywany jest w trzech etapach: szkolnym, rejonowym i diecezjalnym.
13. Termin etapu szkolnego:

 • ŻAK - 9 listopada 2009
 • GIMNAZJALISTA - 16 listopada 2009

 

II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy równocześnie:

 • zajęli trzy pierwsze miejsca
 • uzyskali co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania.

4. W szkołach, w których liczba uczniów biorących udział w eliminacjach szkolnych jest większa niż 25 uczniów, do etapu rejonowego kwalifikuje 6 uczniów
4. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do siedmiu dni od zakończeniu eliminacji.


III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w rejonach metodycznych
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez Organizatora, które powołują Rejonową Komisję Konkursową.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa sprawdza formularze odpowiedzi uczestników w ciągu trzech dni od przeprowadzenia eliminacji i przesyła protokół oraz formularze odpowiedzi uczniów, kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego.
4. Do finału kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy:

 • zajęli pięć pierwszych miejsc
 • uzyskali jednocześnie, co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

4. W rejonach, w których liczba uczniów biorących udział w eliminacjach rejonowych jest większa niż 75 uczniów, do etapu finaowego kwalifikuje 10 uczniów.

IV. Etap finałowy
1. Organizator Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej odpowiada za przygotowanie, przebieg finału oraz przekazuje informacje o terminie i miejscu jego przeprowadzenia.
2. Prace etapu finałowego sprawdza Diecezjalna Komisja Konkursowa.
3. Laureatem DKWR jest uczestnik, który w finale uzyskał, co najmniej 90 % punktów możliwych do uzyskania.
4. Finalistą DKWR jest uczestnik, który w finale uzyskał, co najmniej 75 % punktów możliwych do uzyskania.
5. Literatura obowiązująca dla konkursu „ŻAK 2010”
Temat: Powołanie w służbie Bogu i człowiekowi
Cel: W oparciu o przykłady biblijne chcemy ukazać, że każde powołanie jest posługą, służbą wobec Boga i człowieka. Ukazanie powszechnego powołania na mocy sakramentu Chrztu św. do posługi w Kościele zgodnie ze swoimi umiejętnościami, zdolnościami i charyzmatami.

Etap I. Abraham - Rdz 12 -13; Izajasz - Iz 6; Dawid - 1Sm 16,1-13; Kazanie na górze - Mt 5-7; List św. Jakuba (cały); Świeccy KKK 897-913, 940-943
Etap II. Księga proroka Jonasza; Mojżesz - Wj 3-4; Jozue - Joz 1,1-9; Mowa z Ostatniej Wieczerzy - J 13-17; Encyklika: Deus Caritas est, nr 20-22,25
Etap III. Gedeon - Sdz 6-7; Saul -1Sm 9-10; Jeremiasz - Jer 1; Przypowieści – Mt 13; 18,23-35; 20,1-16; 21,28-22,14; 24,45-25,30; Adhortacja - Christifideles Laici 46-48, 56,58

6. Literatura obowiązująca dla konkursu „GIMNAZJALISTA 2010”
Temat: Kapłaństwo sakramentalne i powszechne
Cel: W oparciu o przykłady biblijne chcemy ukazać, że każde powołanie jest posługą, służbą wobec Boga i człowieka. Ukazanie zadań wynikających z powszechnego kapłaństwa wiernych, i kapłaństwa sakramentalnego.

Etap I - J 10,1-18; Hbr 4,14-16; 13; całe księgi: 1 Tm, 2 Tm, Tt,
Etap II - KKK 871-945; KKK 1536-1600,
Etap III - Dekret o apostolstwie świeckich "APOSTOLICAM ACTUOSITATEM" 1-4; Dekret o posłudze i życiu kapłanów "PRESBYTERORUM ORDINIS" 1-6

 

Karta zgłoszenia

 

 

3. DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY - OPOLE 2010

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
Prawda, dobro, piękno
Sacrum w sztuce
„Ewangelia – dobra nowina”

 

Papież Jan Paweł II w liście do artystów pisał:
„Od narodzenia po Golgotę, od przemienienia po zmartwychwstanie, od cudów i nauczania Chrystusa po wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich lub zapowiadane w Apokalipsie - niezliczoną ilość razy biblijne słowo stawało się obrazem (…) wyrażając językiem sztuki tajemnicę «Słowa, które stało się ciałem».
Pisał o przymierzu istniejącym „od zawsze między Ewangelią a sztuką”.
Zapraszamy, więc Was do wypełnienia tego przymierza ołówkiem, kredką i pędzlem w kolejnej edycji konkursu plastycznego, którego inspiracją byłoby życie i nauczanie Jezusa z Nazaretu.
Serdecznie zapraszam!

I. Wstęp
1. Organizator: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu
2. Temat: „Ewangelia – dobra nowina”
3. Konkurs skierowany jest do uczniów:
- szkół podstawowych (1-3 i 4-6)
- gimnazjów
- szkół ponadgimnazjalnych
- szkół specjalnych
4. Format prac: A-4; A-3; A-0.
5. Techniki: tylko malarskie, pastel, rysunek, grafika.
6. Konkurs odbywa się w dwóch etapach.
 
II. Etap szkolny:
7. Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną.
8. Komisja Szkolna ocenia prace i kwalifikuje 3 - 5 prac do etapu diecezjalnego.
9. Komisja Szkolna przesyła protokół wraz z pracami na adres: Wydział Katechetyczny; ul. Książąt Op. 19; 45-005 Opole do dnia 28 lutego 2010 r.
10. Prace muszą być opatrzone etykietą (patrz załącznik).
 
III. Etap diecezjalny:
11. Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną.
12. Komisja Diecezjalna sporządza protokół zawierający wyróżnione prace i autorów i publikuje go na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza do 30 marca 2010r.
13. Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą wraz z prawami autorskimi na rzecz Wydziału Katechetycznego


METRYCZKA DO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

 

KONKURS NA BOŻONARODZENIOWY DZWONEK MP3

 

Zapraszamy do udziału Uczniów szkół wszystkich stopni edukacyjnych w Diecezjal-nym Konkursie na bożonarodzeniowy dzwonek mp3 do telefonów komórkowych. Jest to konkurs interdyscyplinarny, wymaga od uczestników wykazania się znajomością w ramach trzech dziedzin/przedmiotów: religii, muzyki i informatyki.
Udział w konkursie może okazać się ciekawym zadaniem na drodze do kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Konkurs organizowany jest pod patronatem i przy współpracy Radia Plus Opole. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest ks. Janusz Konofalski, proboszcz parafii Dylaki.

I. Zadania do wykonania w konkursie:
1. Znalezienie odpowiedniego podkładu muzycznego o tematyce bożonarodzeniowej (kolędy, pastorałki, piosenki świąteczne) lub wykonanie go samodzielnie z wykorzystaniem dostępnych instrumentów. Instrumenty będą oceniane w dodatkowej kategorii
2. Przećwiczenie i nagranie wybranego utworu (wykorzystanie odpowiedniego miksera szkolnego, dobrego mikrofonu oraz sprzętu rejestrującego w formie cyfrowej wystarczy, ale można też dokonać nagrania w zaprzyjaźnionym studiu nagrań)
3. Przekonwertowanie pliku z nagraniem do formatu mp3 (chyba, że w takim formacie został nagrany). Konwersję plików wykonuje wiele darmowych programów, np. CDex 1.51 dostępny na portalu dobreprogramy.pl
4. Odpowiednie wycięcie fragmentu pliku, by nadawał się na dzwonek (zazwyczaj nie tworzy się dzwonków z całych piosenek a z najciekawszego, dobranego również pod względem długości fragmentu). Dobrym darmowym programem pomocnym w tym zadaniu jest program Audacity 1.2.6 (dostępny na portalu dobre programy.pl)
5. Wybór na poziomie szkolnym 3-5 zwycięskich dzwonków. Konkurs można uatrakcyjnić przez przekazanie dzwonków biorących udział w konkursie uczniom i przeprowadzenie głosowania na najlepszy dzwonek. Ostatecznej oceny dzwonków dokonuje komisja złożona z nauczycieli religii, muzyki i informatyki. Dodatkowo można z gotowych nagrań całych utworów zrobić płytę CD, która stanie się miłym upominkiem dla dzieci i piękną pamiątką tego konkursu. Konkurs został pilotażowo przeprowadzo-ny przez ks. Janusza w roku szkolnym 2008/ 09 w Zespole Szkół w Baborowie, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczniów.

Regulamin.
1. Organizatorem konkursu jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich stopni edukacyjnych.
3. Termin zgłoszenia do konkursu: 15 października 2009 r. W zgłoszeniu należy podać: Nazwę szkoły:    Adres szkoły:    Dane koordynatora:    Telefon:    E-mail:
4. Termin nadsyłania zwycięskich (na etapie szkolnym) dzwonków (3-5) upływa 15 li-stopada 2009 r. Dzwonki należy przesłać na płycie CD do Wydziału Katechetycznego lub na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
5. Uczestnicy konkursu zgadzają się na nieodpłatne udostępnianie i powielanie swoich dzwonków, prezentację na antenie Radia Plus Opole oraz na umieszczenie ich w Inter-necie w celach niekomercyjnych.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4. Niedzieli Adwentu - 20 grudnia 2009 r.

Karta zgłoszenia


Rok szkolny 2010/2011

Rok szkolny 2009/2010ROK SZKOLNY 2010/2011

Metryczka do Konkursu Plastycznego

Karta zgłoszenia Konkursu Wiedzy Religijnej (ŻAK, GIMNAZJALISTA, OTK 2011)

Formularz zgłoszenia na dzień skupienia

 

WRZESIEŃ
4 IX – DIECEZJALNA INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO W KOŚCIELE SEMINARYJNO-AKADEMICKIM, UL. DRZYMAŁY W OPOLU
6 IX – Spotkanie Zespołu Katechetów
20 IX – Konsultacje zespołowe dla katechetów rozpoczynających i kontynuujących staż na stopień nauczyciela mianowanego. Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 16.00
21 IX  – Konsultacje zespołowe dla katechetów rozpoczynających i kontynuujących staż na stopień nauczyciela dyplomowanego. Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 16.00
27 IX – Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych w pracy katechety. Opole UO, Wydział Teologiczny, godz. 16.00-18.00
30 IX – Termin nadsyłania zgłoszeń na konkursy, olimpiady, skupienia i warsztaty dla nauczycieli

PAŹDZIERNIK
4 X – Konsultacje zespołowe dla katechetów wszystkich etapów edukacyjnych: „Jak skutecznie wykorzystać multimedia w nauczaniu religii.” Spotkanie poprowadzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Laboratorium wiary”, Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kluczbork, salka par. MBWW, godz. 16.00-18.00
4 X – Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych w pracy katechety. Nysa, par. św. Jakuba, godz. 16.00-18.00
5 X – Konsultacje zespołowe dla katechetów wszystkich etapów edukacyjnych: „Jak skutecznie wykorzystać multimedia w nauczaniu religii.” Spotkanie poprowadzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Laboratorium wiary”, Wydawnictwo św. Stanisława BM. Opole, Wydział Teologiczny, godz. 16.00-18.00
6 X – Konsultacje zespołowe dla katechetów wszystkich etapów edukacyjnych: „Jak skutecznie wykorzystać multimedia w nauczaniu religii.” Spotkanie poprowadzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Laboratorium wiary”, Wydawnictwo św. Stanisława BM. Racibórz, Annuntiata, godz. 16.00-18.00
7 X – Konsultacje zespołowe dla katechetów wszystkich etapów edukacyjnych: „Jak skutecznie wykorzystać multimedia w nauczaniu religii.” Spotkanie poprowadzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Laboratorium wiary”, Wydawnictwo św. Stanisława BM. Kędzierzyn-Koźle, salka par. św. Eugeniusza, godz. 16.00-18.00
8 X – Konsultacje zespołowe dla katechetów wszystkich etapów edukacyjnych: „Jak skutecznie wykorzystać multimedia w nauczaniu religii.” Spotkanie poprowadzą pomysłodawcy i realizatorzy projektu „Laboratorium wiary”, Wydawnictwo św. Stanisława BM. Nysa, par. św. Jakuba, godz. 16.00-18.00
9 X – WARSZTAT I: Poznawanie origami i modelowanie z masy solnej, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 9.00
10 X – X DZIEŃ PAPIESKI 2010 pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości”: 18.30 - MSZA ŚW. W KATEDRZE OPOLSKIEJ - przewodniczy ks. bp Jan Kopiec (w intencji Sługi Bożego Jana Pawła II oraz w intencji Nauczycieli i Katechetów z okazji Dnia Edukacji Narodowej)
11 X – Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych w pracy katechety. Racibórz, Annuntiata, godz. 16.00-18.00
11 X – UWAGA! Warsztat II - Powrót do Opola „Pedagogika Gestalt w dydaktyce biblijnej”. Zajęcia poprowadzi s. dr Kazimiera Joanna Wawrzynów OSU.
Część I: Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie (Ps 139).
Warsztat skierowany do katechetów wszystkich etapów edukacyjnych.
Terminy kolejnych części zostaną podane na pierwszym spotkaniu.
Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 15.30
12 X – Pielgrzymka kandydatów do bierzmowania. Góra św. Anny, rozpoczęcie o godz. 11.00 w Domu Pielgrzyma.
13 X – Pielgrzymka maturzystów. Góra św. Anny, rozpoczęcie o godz. 11.00 w Domu Pielgrzyma.
16 X – KONCERT Z OKAZJI ROCZNICY WYBORU JANA PAWŁA II. OPOLE – RYNEK GODZ. 19.00
16 X – WARSZTAT III: Życzenia nitką haftowane - część II, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 9.00
18 X – Konferencja przedmiotowo-metodyczna: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych w pracy katechety. Kluczbork, salka par. MBWW, godz. 16.00-18.00
22-24 X – REKOLEKCJE dla Stypendystów Fundacji DNT - Góra św. Anny
23 X – Warsztat IV – Metody aktywizujące w katechezie (dla katechetów ze stażem pracy od 0-5 lat), Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 9.00
25 X – Konferencja przedmiotowo-metodyczna: Wykorzystanie technologii informacyjnych i komputerowych w pracy katechety. Kędzierzyn-Koźle, salka par. św. Eugeniusza, godz. 16.00-18.00

LISTOPAD
15 XI – ŻAK - etap szkolny
18 XI – Olimpiada Teologii Katolickiej - Kraków 2011 - Etap szkolny
20 XI – Warsztat V: Giełda pomysłów, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 9.00
22 XI – GIMNAZJALISTA 2011 - Etap szkolny
22 XI – WARSZTAT VI: Metoda projektu w katechezie (dla katechetów ze stażem pracy od 0-5 lat), Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 15.00
26-28 XI  REKOLEKCJE dla katechetów - Góra św. Anny. (I termin)
listopad/ grudzień - WARSZTAT VII – część 3 – Media audiowizualne w katechezie, Opole, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1, godz. 9.00
28 XI – Ekumeniczna Modlitwa Młodych, Opole, kościół seminaryjny pw. św. Jadwigi, ul. Drzymały 1, godz. 15.30

GRUDZIEŃ
10 XII – Termin nadsyłania skróconych wniosków stypendialnych Fundacji DNT

STYCZEŃ
10 I – GIMNAZJALISTA - etap rejonowy
13 I – OTK – KRAKÓW 2011 - Etap diecezjalny
17 I – WARSZTAT VIII- Innowacje i programy – jak je konstruować. Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 15.30
19-20 I – Kolegium Koordynatorów Fundacji DNT - Warszawa
17-30 I – FERIE ZIMOWE w województwie śląskim
31 – Warsztat IX - Dydaktyka biblijna. Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 15.30

LUTY
7 II – ŻAK - etap rejonowy
14-27 II – FERIE ZIMOWE w województwie opolskim
20-27 II – Pielgrzymka Katechetów do Włoch
28 II – TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA DIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY OPOLE 2011
28 II - WARSZTAT X - Metody utrwalania wiadomości na katechezie (dla katechetów ze stażem pracy od 0-5 lat), Opole, ul. Kard. Kominka 1, godz. 15.30
 
MARZEC
5 III – WARSZTAT XI - Media audiowizualne w katechezie (część 4), Opole, Wydział Teologiczny, ul. Drzymały 1, godz. 10.00
11-13 III – REKOLEKCJE dla katechetów; Góra św. Anny. (II termin)
14 III - Opole - Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Mistagogia jako metoda w katechezie, UO Wydział Teologiczny, godz. 16.00
14 III – GIMNAZJALISTA 2011 – finał diecezjalny – Muzeum Diecezjalne, ul. Kominka 1a (wejście od ul. Książąt Opolskich), godz. 10.30
15 III - Nysa - Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Mistagogia jako metoda w katechezie, par. św. Jakuba, godz. 16.00
16 III Kędzierzyn-Koźle - Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Mistagogia jako metoda w katechezie, par. oo. Oblatów, godz. 16.00
17 III - Racibórz - Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Mistagogia jako metoda w katechezie, Anunntiata, godz. 16.00
17-19 III – OTK Kraków 2011 - finał ogólnopolski w Krakowie
21 III – ŻAK 2011 – finał diecezjalny – Muzeum Diecezjalne, ul. Kominka 1a (wejście od ul. Książąt Opolskich), godz. 10.30
21 III - Kluczbork - Konferencja przedmiotowo – metodyczna: Mistagogia jako metoda w katechezie, PODM, ul. Byczyńska 7, godz. 16.00
26 III - WARSZTAT XII - Koralikowe ozdoby na pisanki świąteczne, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 9.00

KWIECIEŃ
2 IV – WARSZTAT XIII - TEMAT: Kroszonka Opolska drapana, Opole, Katedralny Dom Katechetyczny, godz. 9.00
11 IV – uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom konkursów diecezjalnych, Muzeum Diecezjalne, godz. 10.30
5 IV – Sprawdzian po szkole podstawowej
12-14 IV – Egzaminy w gimnazjum

MAJ
4 V – MATURA

CZERWIEC
8 VI – Kolegium Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych - ŁÓDŹ
13 VI – DIECEZJALNA PIELGRZYMKA SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II – GÓRA ŚW. ANNY
22 VI – Koniec zajęć dydaktycznych – początek wakacji letnich
ROK SZKOLNY 2009/2010 – II semestr

LUTY
1-14. 02 - FERIE ZIMOWE w województwie opolskim
12. 02 - WRĘCZENIE stypendiów Fundacji DNT i DFS gimnazjalistom Diecezji Opolskiej
14-28. 02 - FERIE ZIMOWE w województwie śląskim
20. 02  - Warsztat: Media audiowizualne na katechezie

MARZEC
5-6. 03  - Warsztat: Muzyka, śpiew i taniec na katechezie
9. 03 - ŻAK i GIMNAZJALISTA 2010 - Etap rejonowy (Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1)
11. 03 - OTK - KATOWICE 2010 - Etap diecezjalny (Wydział Teologiczny UO, ul. Drzymały 1)
12-14. 03 - DNI SKUPIENIA dla stypendystów (gim/png) Fundacji DNT, Góra św. Anny
15. 03 - Konsultacje dla katechetów przedszkoli; ul. kard. Kominka 1; godz. 15.30;
Temat: Co nowego w projekcie nowej Podstawy Programowej?
18. 03 - Konsultacje dla katechetów szkoły podstawowej; ul. kard. Kominka 1; godz. 15.30;
Temat: Co nowego w projekcie nowej Podstawy Programowej?
19-21. 03 - REKOLEKCJE dla katechetów; Góra św. Anny (II termin; 90 zł od osoby)
20. 03 - Warsztat plastyczny: Proste sposoby i formy wykonania aniołów z różnych materiałów
22. 03 - Konsultacje dla katechetów gimnazjum; ul. kard. Kominka 1; godz. 15.30;
Temat: Co nowego w projekcie nowej Podstawy Programowej?
23. 03 - Konsultacje dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych; ul. kard. Kominka 1; godz. 15.30;
Temat: Co nowego w projekcie nowej Podstawy Programowej?

KWIECIEŃ
8-10. 04 - Finał Ogólnopolski OTK Katowice
12. 04 - Finał diecezjalny - ŻAK 2010 - Dom Formacyjny; ul. Kominka 1 A; godz. 11.00
12. 04 - KONFERENCJA - Racibórz - 15.30 - Annuntiata
13. 04 - KONFERENCJA - Nysa - 15.30 - sala przy bazylice św. Jakuba
14. 04 - KONFERENCJA - Kędzierzyn-Koźle - 15.30 - sala przy par. św. Eugeniusza de Mazenod
16-18. 04 - DNI SKUPIENIA dla stypendystów-studentów Fundacji DNT
19. 04 - KONFERENCJA - Opole - 15.30 - Wydział Teologiczny UO
19. 04 - Finał diecezjalny - GIMNAZJALISTA 2010 – Dom Formacyjny; ul. Kominka 1 A; godz. 11.00
20. 04 - KONFERENCJA - Kluczbork - 15.30 - sala przy parafii św. Matki Bożej WW
17. 04 - Sympozjum Katechetyczne – ul. Drzymały - Opole

MAJ
14 - 16. 05 - REKOLEKCJE dla katechetów; Góra św. Anny (III termin; 90 zł od osoby)

CZERWIEC
9. 06. - Spotkanie wizytatorów nauki religii - Biedrzychowice
12. 06 - Kolegium Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych - Białystok
26. 06 - Zakończenie roku szkolnego 2009/ 10Rok szkolny 2009/2010 – I semestr

WRZESIEŃ

5.09. - DIECEZJALNA INAUGURACJA ROKU KATECHETYCZNEGO


PAŹDZIERNIK

5.10 – KONFERENCJA – Racibórz – 15.30 – Annuntiata

6.10 – KONFERENCJA – Nysa – 15.30 – sala przy bazylice św. Jakuba

8.10 – KONFERENCJA – Kędzierzyn-Koźle – 15.30 – sala przy par. św. Eugeniusza de Mazenod

9.10 – KONFERENCJA – Opole – 15.30 – Wydział Teologiczny UO

11.10 – DZIEŃ PAPIESKI 2009 pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Wolności”

12.10 – KONFERENCJA – Kluczbork – 15.30 – sala przy parafii św. Matki Bożej WW

18.10 – KONFERENCJA – Nysa – 15.30 – sala przy bazylice św. Jakuba

19.10 – KONSULTACJE – Nysa – 15.30 – sala przy bazylice św. Jakuba

20.10 – OTK – DKWR – DKP – termin nadsyłania zgłoszeń w roku szkolnym 2009/10

21.10 – KONSULTACJE – Borki Wielkie – 15.30 – w budynku PSP Borki Wielkie

24.10 – WARSZTAT I: Artystyczne węzły i węzełki; Opole
– WARSZTAT VI: Metody aktywizujące w katechezie młodzieży ponadgimnazjalnej; Opole

26.10 – KONSULTACJE – Opole – 15.30 – sala przy ul. Kominka 1


LISTOPAD

6.11 – DNI SKUPIENIA dla stypendystów (gim/png) Fundacji DNT; Góra św. Anny

7.11 – WARSZTAT III: Warsztat pracy katechety w gimnazjum; Opole
– WARSZTAT VII: Pomysły plastyczne; Opole

9.11 – ŻAK 2010 – Etap szkolny
– WARSZTAT IV: Metody i techniki uczenia się; Opole

13–15.11 – REKOLEKCJE dla katechetów; Góra św. Anny

16.11 – GIMNAZJALISTA 2010 – Etap szkolny

21.11 – WARSZTAT VIII: Giełda pomysłów plastycznych; Opole

23.11 – WARSZTAT II: Metody utrwalania wiadomości na lekcjach religii; Opole

25.11 – KONFERENCJA WIZYTATORÓW NAUKI RELIGII; Kuria Diecezjalna – Opole

28.11 – WARSZTAT V: Warsztat pracy katechety w szkole ponadgimnazjalnej; Opole


GRUDZIEŃ

1.12 – OTK Katowice 2010 – Etap szkolny

4 – 6.12 – DNI SKUPIENIA dla studentów – stypendystów Fundacji DNT; Góra św. Anny

19.12 – Termin nadsyłania skróconych wniosków stypendialnych Fundacji DNT


 

 

ROK KATECHETYCZNY 2009/10
(I semestr)

I. DNI SKUPIENIA

Drodzy Katecheci! Tradycyjnie zapraszam wszystkich do udziału w Dniach Skupienia, które w bieżącym roku szkolnym, będą organizowane według nowych zasad.
Miejsce: Dom Pielgrzyma na Górze św. Anny
Termin skupienia: 13 - 15 listopada 2009
Termin zgłoszenia:
 • telefonicznie: 077/4432 103; 077/4432 133;
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Zasady zgłoszenia i udziału:
- zgłoszenie jest deklaracją odpowiedzialności finansowej,
- rezygnacja pisemna jest możliwa do 7 dni przed dniem rozpoczęcia skupienia,
- wypadki losowe są oczywistym powodem do usprawiedliwienia,
- nieobecność należy zgłosić w Wydziale Katechetycznym,
- w razie nieusprawiedliwionej nieobecności Katecheta pokrywa koszta udziału,
- na skupienie należy zabrać ze sobą: Pismo Św., Drogę do nieba, lekturę duchową.
Porządek (ramowy) dni skupienia:
piątek – 13 listopada
 • 17.00 – przyjazd i recepcja uczestników
 • 18.00 – kolacja
 • 19.30 - rozpoczęcie skupienia
sobota – 14 listopada
 • program zostanie podany na miejscu
niedziela – 15 listopada
 • 8.00 – jutrznia
 • 9.00 – konferencja
 • 10.00 – wspólna Eucharystia
Uwaga! Udział w dniach skupienia oznacza obecność w całym zaplanowanym programie dni skupienia.II. KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO- METODYCZNE

Konferencje przedmiotowo-metodyczne będą się odbywały według dotychczasowej praktyki w poszczególnych rejonach metodycznych w godzinach od 15.30 do 18.00.
Bardzo proszę wszystkich o zarezerwowanie sobie czasu na udział w całej konferencji.
 • RACIBÓRZ - Annuntiata - 5 października 2009
 • NYSA - par. św. Jakuba – 6 października 2009
 • KLUCZBORK - par. MBWW – 7 października 2009
 • KĘDZIERZYN - par. oo. Oblatów – 8 października 2009
 • OPOLE - Wydział Teologiczny (ul. Drzymały) - 9 października 2009
Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.