Centrum Służby Życiu i Rodzinie

XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

LUBLIN 2017

Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany
 przez Miłosiernego Ojca

 

Archidiecezja Lubelska ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2016/2017 XXVII Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca” i nawiązuje do setnej rocznicy Matki Bożej w Fatimie.

 

Podsumowanie etapu diecezjalnego OTK Lublin 2017

Dnia 12 stycznia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Tegoroczny temat olimpiady „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Spośród uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego (80 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych naszej diecezji) Komisja wyłoniła 3 Osoby, które zdobyły największą ilość punktów i będą reprezentowały naszą diecezje na finale Olimpiady Teologii Katolickiej w Lublinie.
Są to:
1. Tomasz Kijowski, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, (42 punkty), opiekun: Mariusz Denisiewicz.
2. Żaneta Getter, Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie (38 pkt.), opiekun: ks. Przemysław Seń.
3. Damian Baron, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu (37 pkt.), opiekun: Małgorzata Chalińska.

Wszystkim uczestnikom etapu diecezjalnego OTK Lublin 2017, jak również opiekunom, składamy serdeczne gratulacje!
Zobacz listę z wynikami wszystkich uczestników – zobacz listę. 

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Z grona ponad 194 uczestników z 33 zgłoszonych szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 80 uczniów – zobacz listę.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu rejonowego składamy serdeczne gratulacje! Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy konkursu odbędzie się 12 stycznia 2017  r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1). Prosimy o wcześniejsze przybycie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp
1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.
 
§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne
1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.
 
§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne
1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza/konkursy
 

II. ETAPY OLIMPIADY

- etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 7 grudnia 2016 r.
- etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 12 stycznia 2017 r.
- etap ogólnopolski – przeprowadzony w Lublinie w dniach 23– 25 marca 2017 r.
 

III. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

•    zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
•    rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
•    kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
•    stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 

IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę http://www.otk.pl/literatura/
 

ETAP SZKOLNY

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,26-38.
2. Magisterium Kościoła:
– Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.
– KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).
– KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).
– KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).
– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.
– Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.
– List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.
– Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); oraz s. 81-88 (Niewiasta nadziei)
3. Opracowania:
– Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49, s. 83-85.
– Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.
– Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74.

 

ETAP DIECEZJALNY

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,39-45
2. Magisterium Kościoła:
– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.
– Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.
– Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.
– Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku).
– Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia
– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia  
– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia
3. Opracowania:
– Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49.
– Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II)
– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79.
 

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,46-55
2. Magisterium Kościoła:
– Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.
– Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.
– Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.
– Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).
3. Opracowania:
– Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379.
– Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-387.
– Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.
– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63.
– Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.
– Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.
– Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.


Diecezjalny Konkurs Artystyczny – OPOLE 2017
 

TEMAT: „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”

 

Wyniki finału  Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017

W dniu 9 lutego 2017 roku Komisja Diecezjalna przeprowadziła etap finałowy Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”. Podobnie jak w latach ubiegłych i w tym roku konkurs cieszył się dużą popularnością wśród uczniów reprezentujących szkoły nie tylko naszej diecezji, ale i spoza niej. Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych do Wydziału Katechetycznego wpłynęło 265 prac, w tym 257 prac plastycznych oraz 8 fotografii.

Zgodnie z regulaminem, Diecezjalna Komisja Konkursowa w składzie: ks. dr hab. Jerzy Kostorz, dr Halina Fleger* oraz mgr Karolina Fromont, oceniła prace w następujących kategoriach:

1.    techniki malarskie: szkoła podstawowa kl. I-III, szkoła podstawowa kl. IV-VI, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, szkoła specjalna,
2.    fotografia: gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna.

Zasadnicze kryteria, którymi kierowało się Jury przy ocenie prac, to zgodność z tematem konkursu, oryginalność i samodzielność wykonania, walory artystyczne i estetyczne, a także rodzaj zastosowanej techniki. Komisja zgodna była co do tego, że uczestnicy konkursu potraktowali temat bardzo różnorodnie. Większość nadesłanych prac cechował duży wkład pracy własnej, a także pomysłowość w podejściu do zaproponowanego tematu.  Po długich obradach Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznała 29 nagród i 10 wyróżnień – zobacz listę.

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami na uroczystą galę podsumowującą diecezjalne konkursy, która odbędzie się w dniu 18 maja 2017 roku w Opolu, w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a o godz. 11.00.
Wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – Opole 2017 składamy gorące podziękowania za trud włożony w wykonanie prac plastycznych i fotografii, a także życzymy dalszego rozwoju talentu artystycznego.

Lista wszystkich uczestników biorących udział w finale konkursu:
- szkoły podstawowe kl. I-III – zobacz listę.
- szkoły podstawowe kl. IV-VI – zobacz listę.
- gimnazja – zobacz listę.
- szkoły ponadgimnazjalne – zobacz listę.
- szkoły specjalne - – zobacz listę.

* Halina Fleger - doktor sztuk plastycznych. Należy do uznanych twórców opolskich. Zajmuje się rysunkiem, grafiką, collage'em, malarstwem. Jest autorką plakatów artystycznych, wydawnictw teatralnych oraz scenografii. Prezentowała swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator
Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Artystycznego – OPOLE 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu.

Temat konkursu:
„Orędzie Matki Bożej z Fatimy ciągle aktualne: 1917-2017”.

Cele konkursu:
•    propagowanie wiedzy dotyczącej objawień maryjnych w Fatimie w 1917 roku
•    przypomnienie roli i wartości modlitwy różańcowej
•    inspirowanie uczniów do twórczej aktywności plastycznej,
•    rozwijanie wyobraźni i zdolności artystycznych u uczniów,
•    integracja środowisk szkolnych wokół 100. rocznicy objawień fatimskich

Kategoria adresatów
Konkurs skierowany jest do uczniów:
•    szkół podstawowych kl. I-III,
•    szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    gimnazjów,
•    szkół ponadgimnazjalnych,
•    szkół specjalnych.

Kategorie prac konkursowych:
•    techniki malarskie (rysunek, grafika, technika mozaikowa) – obowiązujący format prac: A3 – uczniowie szkół podstawowych, szkół specjalnych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografia – obowiązujący format: 20 x 30 cm lub 21 x 30 cm – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Nagrody:
•    nagrody rzeczowe,
•    nagrody książkowe,
•    dyplomy i wyróżnienia.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

1. Etap szkolny
Dyrekcja szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną, która ocenia każdą pracę. Spośród wszyst-kich prac Komisja Szkolna kwalifikuje do etapu diecezjalnego 3-5 prac plastycznych oraz 3-5 fotografii. Wybrane prace należy przesłać lub dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2017 roku na adres:
     Wydział Katechetyczny
     ul. Książąt Opolskich 19
     45-005 Opole
Po upływie tego terminu prace nie będą przyjmowane! W przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego.

2. Etap diecezjalny
Dyrektor Wydziału Katechetycznego powołuje Komisję Diecezjalną, która ocenia prace i sporządza protokół z wykazem nagrodzonych i wyróżnionych prac i ich autorów. Nagrody i wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. I-III,
•    prace plastyczne uczniów szkół podstawowych kl. IV-VI,
•    prace plastyczne uczniów szkół specjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół gimnazjalnych,
•    prace plastyczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół gimnazjalnych,
•    fotografie uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Protokół Komisji Diecezjalnej zostanie opublikowany do 28 lutego 2017 r. na stronie diecezji opolskiej.
 
WAŻNE  INFORMACJE !

Przypominamy, że udział uczniów w konkursie artystycznym nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia szkoły w Wydziale Katechetycznym. Konkurs rozpoczyna się etapem szkolnym, w czasie którego Komisja Szkolna kwalifikuje przygotowane wcześniej przez uczniów prace do etapu diecezjalnego (które należy przesłać do 31.01.2017 do Wydziału Katechetycznego).
Prace plastyczne oraz fotografie, które w etapie szkolnym zostały wyłonione jako te, które przeszły do etapu diecezjalnego, muszą być na odwrocie opatrzone Metryczką_2017 identyfikującą autora (do pobrania w załączniku). Ponadto, każda praca plastyczna oraz fotografia winny być indywidualną pracą jednego ucznia.
Oceniając walory artystyczne prac i fotografii, Komisja Diecezjalna będzie w szczególny sposób zwracać uwagę na:
•    zgodność z tematem,
•    pomysłowość podejścia do tematu,
•    oryginalność i samodzielność wykonania,
•    ogólną estetykę pracy/fotografii.
Należy przestrzegać zasad dotyczących podanego formatu prac – dotyczy to zarówno pracy plastycznej jak i fotografii. W przeciwnym razie praca nie będzie podlegać ocenie!
Komisja Diecezjalna zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie prac podczas transportu.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe, wraz z prawami autorskimi, przechodzą na rzecz Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu.
Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem dyplomów, nagród i pokonkursowym wernisażem odbędzie się podczas gali podsumowującej konkursy diecezjalne (dokładny termin zostanie podany w II semestrze).
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod tel. 77 - 44 32 103.

Załączniki:
•    Metryczka_2017

Załączniki:
Pobierz plik (Metryczka_2017.pdf)Metryczka konkursu[ ]135 kB

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017

Temat: Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła
 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i będzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2016 obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotkania z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na początku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie GIMNAZJALISTA pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie i wybrane Listy św. Pawła. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szczepan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Tymoteusz i Sylas, a także małżonkowie: Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i swoją postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.

PODSUMOWANIE ETAPU REJONOWEGO

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Opolu, Komornie, Oleśnie, Nysie i Raciborzu, odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 pod hasłem „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła”.
Spośród 132 uczestników tego etapu, Komisje rejonowe wyłoniły 73 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału diecezjalnego. Maksymalna ilość punktów, jaka możliwa była do zdobycia w teście rejonowym, wynosiła 53. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby dostać się do finału, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, czyli 39 punktów.
Wszystkim uczniom, którzy w etapie rejonowym zdobyli 39 punktów i więcej, składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami do udziału w diecezjalnym finale – zobacz listę.
Etap finałowy DKWR – GIMNAZJALISTA 2017 odbędzie się w dniu 17 marca 2017 roku w Opolu przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny) o godz. 11.00.

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 26 października 2016 r. w 85 szkołach gimnazjalnych naszej diecezji odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista 2017. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy piszący test musieli uzyskać co najmniej 44 punkty (tzn. 75% całości). Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 59.

Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 141 uczniów – zobacz listę. Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu DKWR Gimnazjalista 2017 składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 2 grudnia 2016 roku, o godz. 10.30.

 

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-9 (ze Wstępem)
•    List do Kolosan (ze Wstępem)

Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). We wszystkich etapach konkursu obowiązuje tekst Pisma Świętego razem ze Wstępami do poszczególnych ksiąg (bez przypisów).

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 10-18,
•    1 List do Tesaloniczan (ze Wstępem).

Przypominamy, że uczestników etapu rejonowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 19-28,
•    List do Efezjan (ze Wstępem).


Przypominamy, że uczestników etapu finałowego obowiązuje również literatura z dwóch poprzednich etapów.

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – GIMNAZJALISTA 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu..
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjum.
4. Temat konkursu: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich i Listach św. Pawła”
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• włączenie się w tematykę aktualnego roku duszpasterskiego w Kościele,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 26 października 2016 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 2 grudnia 2016 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 17 marca 2017 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR – GIMNAZJALISTA 2017) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy finaliści DKWR – GIMNAZJALISTA 2017 wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali.

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów

Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017
 

Temat: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”
 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów Zasadniczych Szkół Za-wodowych 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i bę-dzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto zaznaczyć, że w roku 2016 obcho-dzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotka-nia z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na po-czątku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świa-dectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szcze-pan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Sylas i Tymoteusz, a także małżonkowie Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.
 

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 16 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017.
Spośród 28 uczestników tego konkursu do finału zakwalifikowało się 6 uczniów – zobacz listę — wyniki. Kwalifikację zapewniało uczestnikom zdobycie co najmniej 75% punktów, tzn. 44 punktów na 59 punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do diecezjalnego finału składamy serdeczne gratulacje i przypominamy, że finał DKWR dla ZSZ 2017 odbędzie się w piątek, 24 marca 2017 roku, w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, o godz. 11.00.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-14.
Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 15-28.
Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.
 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  dla uczniów ZSZ 2017 jest Centrum Kształcenia Za-wodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych.
4. Temat konkursu: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• włączenie się w tematykę aktualnego roku duszpasterskiego w Kościele,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

8. Termin eliminacji szkolnych:
•    16 listopada 2016 r.

9.  Termin finału diecezjalnego:
•    24 marca 2017 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własno-ręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR dla ZSZ 2017) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdoby-cia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali.

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017

Temat: Świadectwo wiary w Chrystusa

 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i będzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2016 obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotkania z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na początku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.

W tegorocznym konkursie ŻAK pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szczepan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Tymoteusz i Sylas, a także małżonkowie: Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i swoją postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Od nich też możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.

PODSUMOWANIE ETAPU REJONOWEGO

W dniu 25 listopada 2016 r. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, Nysie i Raciborzu, odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 pod hasłem „Świadectwo wiary w Chrystusa”.

Spośród 175 uczestników tego etapu, Komisje rejonowe wyłoniły 80 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału diecezjalnego. Maksymalna ilość punktów, jaka możliwa była do zdobycia w teście rejonowym wynosiła 53. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby dostać się do finału, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, czyli minimum 39 punktów.
Wszystkim uczniom, którzy w etapie rejonowym zdobyli 39 punktów i więcej, składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami do udziału w diecezjalnym finale – lista z wynikami etapu rejonowego - zobacz listę.

Etap finałowy DKWR – ŻAK 2017 odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku w Opolu, ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny), godz. 11.00.

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 19 października 2016 r. w 150 szkołach podstawowych odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy musieli uzyskać co najmniej 44 punkty (tzn. 75% całości). Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 59.
Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 186 uczniów – zobacz listę — wyniki. Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 25 listopada 2016 roku o godz. 10.30.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-9.

Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.
 

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 10-18.

Przypominamy, że uczestników etapu rejonowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 19-28.

Przypominamy, że uczestników etapu finałowego obowiązuje również literatura z dwóch poprzednich etapów.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu..
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
4. Temat konkursu: „Świadectwo wiary w Chrystusa”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• włączenie się w tematykę aktualnego roku duszpasterskiego w Kościele,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 19 października 2016 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 25 listopada 2016 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 20 marca 2017 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR – ŻAK 2017) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.
II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.
V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2017 wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.