Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów
Zasadniczych Szkół Zawodowych

„Blask Bożego Miłosierdzia” – ŚDM Kraków 2016


Mottem XXXI Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, są słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Wybór tych słów jak i miejsca spotkania młodych w Krakowie nie jest przypadkowy, to właśnie Kraków, postrzegany jest przez miliony wiernych jako cen-trum Bożego Miłosierdzia. Wśród patronów wielkiej pielgrzymki młodych, jakim są ŚDM, Papież Franciszek wska-zał: Siostrę Faustynę Kowalską – mistyczkę, która przypomniała światu biblijną prawdę o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka oraz Jana Pawła II – który ustanowił Święto Miłosierdzia Bożego oraz doprowadził do kanonizacji Siostrę Faustynę. Pod koniec swego pontyfikatu w 2002 roku, w czasie pielgrzymki do Polski, dokonał aktu zawierzenia rodzaju ludzkiego Bożemu miłosierdziu.
Celem nadrzędnym organizowanego konkursu jest umożliwienie młodym ludziom zapoznania się z istotą ŚDM nie tylko w wymiarze teoretycznym, ale przede wszystkim przez otwarcie się na miłość Boga i na każdego człowieka.

PODSUMOWANIE ETAPU FINAŁOWEGO

W dniu 18 marca 2016 r., w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, odbył się finał Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkól Zawodowych pod hasłem: „Blask Bożego Miłosierdzia – ŚDM Kraków 2016”. W tym roku do testu finałowego przystąpiły 4 uczennice z dwóch zasadniczych szkół zawodowych naszej diecezji. Zgodnie z Regulaminem, tytuł laureata konkursu przysługuje tym spośród uczestników, którzy w finale uzyskali co najmniej 90% całkowitej liczby punktów – w tegorocznym teście trzeba było uzyskać 51 punktów na 57 możliwych do zdobycia. Przyjmując powyższe kryteria, Komisja Konkursowa wyłoniła 1 laureatkę, którą jest:
•    ANDREA KOZIOŁ z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich /katechetka: Edyta Bem/ - 54 punkty.
Laureatce, jak również pozostałym finalistkom konkursu, składamy serdeczne gratulacje, a nauczycielom gorące podziękowanie za zaangażowanie i towarzyszenie uczniom w czasie przygotowania do poszczególnych etapów. Laureatkę, wraz z Panią Katechetką, zapraszamy na uroczyste podsumowanie diecezjalnych konkursów, które odbędzie się w dniu 19 maja br. w auli seminaryjnej przy ul. Drzymały 1a w Opolu o godz. 10.30, gdzie zostaną wręczone nagrody, dyplomy i podziękowania.

Wyniki etapu finałowego - zobacz listę finałową

 

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 25 listopada 2015 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 2016.
Spośród 47 uczestników tego konkursu do diecezjalnego finału zakwalifikowało się 5 uczniów – zobacz listę — wyniki. Kwalifikację zapewniało uczestnikom zdobycie co najmniej 75% punktów, tzn. co najmniej 41 punktów na 55 punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do finału składamy serdeczne gratulacje.

Jednocześnie przypominamy, że finał DKWR dla ZSZ 2016 odbędzie się w dniu 18 marca 2016 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, ul. Powstańców Śl. 3, o godz. 11.00.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

 • Ewangelia św. Łukasza 15,1-32 z przypisami (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Symbole ŚDM (Symbole)
 • Patroni ŚDM W Krakowie (Patroni)
 • Historia ŚDM (Historia)
 • Orędzie papieża Franciszka na XXXI ŚDM Kraków 2016 (Orędzie2016)
 • Bulla papieża Franciszka ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia (Bulla)

 
Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązują również materiały z etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

 • Ewangelia św. Mateusza, rozdz. 5 – 7 (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Ewangelia św. Łukasza 6, 17 – 36 (Biblia Tysiąclecia, wyd. V)
 • Idea ŚDM (Idea)
 • Temat ŚDM w Krakowie (Temat)
 • Logo ŚDM w Krakowie (Logo)
 • List bpa R. Pierskały o przygotowaniach diecezji opolskiej do ŚDM w Krakowie (List biskupa)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXIX ŚDM 2014 (Orędzie2014)
 • Orędzie Papieża Franciszka do młodych na XXX ŚDM 2015 (Orędzie2015)
 •  

Materiały dot. idei, logo i tematu Światowych Dni Młodzieży zaczerpnięte zostały ze strony http://www.krakow2016.com/

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  dla uczniów ZSZ jest Centrum Kształcenia Zawodo-wego i Ustawicznego w Strzelcach Op. oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych.
4. Temat konkursu: „Blask Bożego Miłosierdzia” – ŚDM Kraków 2016.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów idei Światowych Dni Młodzieży,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

8. Termin eliminacji szkolnych:
•    25 listopada 2015 r.

9.  Termin finału diecezjalnego:
•    18 marca 2016 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własno-ręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR dla ZSZ) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

II. Etap szkolny

1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdoby-cia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Etap finałowy

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 90% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia

1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali 19 maja 2016 r.
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.