Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017

Temat: Świadectwo wiary w Chrystusa

 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i będzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto w tym miejscu przypomnieć, że w roku 2016 obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotkania z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na początku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.

W tegorocznym konkursie ŻAK pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szczepan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Tymoteusz i Sylas, a także małżonkowie: Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i swoją postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Od nich też możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.

PODSUMOWANIE ETAPU REJONOWEGO

W dniu 25 listopada 2016 r. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Oleśnie, Nysie i Raciborzu, odbył się etap rejonowy Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 pod hasłem „Świadectwo wiary w Chrystusa”.

Spośród 175 uczestników tego etapu, Komisje rejonowe wyłoniły 80 uczniów, którzy zakwalifikowali się do finału diecezjalnego. Maksymalna ilość punktów, jaka możliwa była do zdobycia w teście rejonowym wynosiła 53. Zgodnie z regulaminem konkursu, aby dostać się do finału, uczniowie musieli uzyskać co najmniej 75% maksymalnej liczby punktów, czyli minimum 39 punktów.
Wszystkim uczniom, którzy w etapie rejonowym zdobyli 39 punktów i więcej, składamy serdeczne gratulacje i zapraszamy wraz z opiekunami do udziału w diecezjalnym finale – lista z wynikami etapu rejonowego - zobacz listę.

Etap finałowy DKWR – ŻAK 2017 odbędzie się w dniu 20 marca 2017 roku w Opolu, ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny), godz. 11.00.

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 19 października 2016 r. w 150 szkołach podstawowych odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017. Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu uczestnicy musieli uzyskać co najmniej 44 punkty (tzn. 75% całości). Maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia wynosiła 59.
Spośród wszystkich uczestników eliminacji szkolnych do etapu rejonowego zakwalifikowało się 186 uczniów – zobacz listę — wyniki. Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do kolejnego etapu składamy serdeczne gratulacje. Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy odbędzie się w piątek, 25 listopada 2016 roku o godz. 10.30.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-9.

Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.
 

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 10-18.

Przypominamy, że uczestników etapu rejonowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.

LITERATURA DO ETAPU FINAŁOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 19-28.

Przypominamy, że uczestników etapu finałowego obowiązuje również literatura z dwóch poprzednich etapów.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej – ŻAK 2017 jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu wraz z Kuratorium Oświaty w Opolu..
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.

3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.
4. Temat konkursu: „Świadectwo wiary w Chrystusa”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• włączenie się w tematykę aktualnego roku duszpasterskiego w Kościele,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.

6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.
8. Termin eliminacji szkolnych:
• 19 października 2016 r.

9. Termin eliminacji rejonowych:
• 25 listopada 2016 r.

10. Termin finału diecezjalnego:
• 20 marca 2017 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własnoręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR – ŻAK 2017) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.
II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).
III. Etap rejonowy
1. Etap rejonowy przeprowadzany jest w miejscach wyznaczonych przez organizatorów konkursu.
2. Za przebieg etapu rejonowego odpowiedzialne są osoby wyznaczone przez organizatora, które upoważnione są do powołania Rejonowej Komisji Konkursowej.
3. Rejonowa Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do finału diecezjalnego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończeniu etapu rejonowego (decyduje data stempla pocztowego).
4. Do finału kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z trzech kolejnych etapów konkursu.
V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy finaliści DKWR – ŻAK 2017 wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród, dyplomów i podziękowań odbywa się podczas uroczystej gali.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.