Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej dla uczniów

Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017
 

Temat: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”
 

Temat tegorocznej edycji Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów Zasadniczych Szkół Za-wodowych 2017 nawiązuje do tematyki roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w I niedzielę Adwentu i bę-dzie odbywał się pod hasłem „Świadectwo – misja – Idźcie i głoście!” Warto zaznaczyć, że w roku 2016 obcho-dzimy 1050-lecie Chrztu Polski. Zaś naturalną koleją rzeczy jest to, że po przyjęciu wiary i doświadczeniu spotka-nia z Jezusem, następuje kolejny krok, czyli świadectwo i misja. Świadek to osoba, która była obecna przy jakimś wydarzeniu, mogąca o tym opowiedzieć. Świadectwo wiary mogą więc złożyć osoby, które osobiście spotkały Chrystusa, doświadczyły Jego miłości i są przekonane o Jego działaniu w ich życiu. Takimi świadkami byli na po-czątku apostołowie i uczniowie, którzy żyli w czasach Jezusa, chodzili ze swoim Mistrzem i znali Go osobiście.
W tegorocznym konkursie pragniemy więc przyjrzeć się bliżej, jak wyglądało świadectwo Apostołów i uczniów apostolskich oraz w jaki sposób rozwijała się misyjność Kościoła u jego początków. Jako źródło posłużą nam Dzieje Apostolskie. Znajdujemy tu liczne przykłady, jak w mocy Ducha Świętego przekazywane było świa-dectwo o zmartwychwstałym Chrystusie kolejnym pokoleniom. Apostoł Piotr, bracia: Jakub i Jan, diakoni: Szcze-pan i Filip, Barnaba oraz Szaweł, który po nawróceniu stał się gorliwym apostołem Jezusa, Sylas i Tymoteusz, a także małżonkowie Pryscylla i Akwila – to chrześcijanie, którzy nie tylko słowem, ale także czynami i postawą przyznawali się do wiary w Jezusa i głosili ją innym, nawet za cenę utraty własnego życia. Wpatrując się w ich przykład możemy się uczyć, jak z odwagą i przekonaniem dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie dzisiaj.
 

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 16 listopada 2016 r. odbył się etap szkolny Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej dla Zasadniczych Szkół Zawodowych 2017.
Spośród 28 uczestników tego konkursu do finału zakwalifikowało się 6 uczniów – zobacz listę — wyniki. Kwalifikację zapewniało uczestnikom zdobycie co najmniej 75% punktów, tzn. 44 punktów na 59 punktów możliwych do zdobycia.
Wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do diecezjalnego finału składamy serdeczne gratulacje i przypominamy, że finał DKWR dla ZSZ 2017 odbędzie się w piątek, 24 marca 2017 roku, w budynku Kurii Diecezjalnej w Opolu, ul. Książąt Opolskich 19, o godz. 11.00.

LITERATURA DO ETAPU SZKOLNEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 1-14.
Tekstem źródłowym jest Biblia Tysiąclecia (wydanie V). Obowiązuje tekst Pisma Świętego bez Wstępu i bez przypisów.

LITERATURA DO ETAPU REJONOWEGO

•    Dzieje Apostolskie, rozdz. 15-28.
Przypominamy, że do etapu finałowego obowiązuje również literatura z etapu szkolnego.
 

REGULAMIN KONKURSU

I. Wstęp
1. Organizatorem Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Religijnej  dla uczniów ZSZ 2017 jest Centrum Kształcenia Za-wodowego i Ustawicznego w Strzelcach Op. we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Opolu.
2. Organizator:
a) ustala regulamin, tematykę, źródła i zakres merytoryczny, terminy i miejsca poszczególnych etapów;
b) powołuje Diecezjalną Komisję Konkursową, która:
• czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
• rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników,
• zastrzega sobie prawo zmian w kwestiach merytorycznych konkursu.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych.
4. Temat konkursu: „Świadectwo i misja w Dziejach Apostolskich”.
5. Cele konkursu:
• popularyzowanie wśród uczniów znajomości Pisma Świętego,
• włączenie się w tematykę aktualnego roku duszpasterskiego w Kościele,
• poszerzenie wiedzy religijnej uczniów,
• inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary w oparciu o Pismo Święte i nauczanie Kościoła.
6. Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej w dwóch etapach: szkolnym i diecezjalnym.
7. Czas przeznaczony na odpowiedź na każdym etapie: 45 min.

8. Termin eliminacji szkolnych:
•    16 listopada 2016 r.

9.  Termin finału diecezjalnego:
•    24 marca 2017 r.

11. Za prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi (nie stosujemy punktów ułamkowych).
12. W przypadku, gdy uczeń poprawia odpowiedź błędną, odpowiedź prawidłowa musi być opatrzona własno-ręcznym podpisem. W przypadku braku podpisu odpowiedź uznaje się za nieważną.
13. Wyniki poszczególnych etapów konkursu będą publikowane na stronie www.diecezja.opole.pl (w zakładce Katecheza/Konkursy/DKWR dla ZSZ 2017) w terminie czternastu dni od zakończenia danego etapu.

II. Etap szkolny
1. Za przebieg etapu szkolnego odpowiadają nauczyciele religii, zgłaszający udział uczniów w konkursie.
2. Nauczyciel zgłaszający uczniów, w porozumieniu z Dyrekcją szkoły, powołuje trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
3. Do etapu finałowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% punktów możliwych do zdoby-cia.
4. Szkolna Komisja Konkursowa przesyła protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do etapu rejonowego na adres Wydziału Katechetycznego do pięciu dni od zakończenia etapu szkolnego (decyduje data stempla pocztowego).

IV. Etap finałowy
1. Diecezjalna Komisja Konkursowa odpowiada za przygotowanie i przebieg finału.
2. Laureatem konkursu jest uczestnik, który w finale diecezjalnym uzyskał co najmniej 85% punktów możliwych do zdobycia.
3. W sytuacji gdy dwóch lub więcej laureatów uzyskało w teście finałowym identyczną liczbę punktów, wówczas o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów z dwóch kolejnych etapów konkursu.

V. Nagrody i wyróżnienia
1. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami otrzymują pamiątkowe dyplomy.
2. W sposób szczególny wyróżnieni zostają laureaci, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca.
3. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród, dyplomów i podziękowań odbędzie się podczas uroczystej gali.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.