Centrum Służby Życiu i Rodzinie

XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ

LUBLIN 2017

Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany
 przez Miłosiernego Ojca

 

Archidiecezja Lubelska ma zaszczyt organizować w roku szkolnym 2016/2017 XXVII Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca” i nawiązuje do setnej rocznicy Matki Bożej w Fatimie.

 

Podsumowanie etapu diecezjalnego OTK Lublin 2017

Dnia 12 stycznia 2017 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Tegoroczny temat olimpiady „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Spośród uczniów zakwalifikowanych do etapu diecezjalnego (80 uczniów z 18 szkół ponadgimnazjalnych naszej diecezji) Komisja wyłoniła 3 Osoby, które zdobyły największą ilość punktów i będą reprezentowały naszą diecezje na finale Olimpiady Teologii Katolickiej w Lublinie.
Są to:
1. Tomasz Kijowski, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu, (42 punkty), opiekun: Mariusz Denisiewicz.
2. Żaneta Getter, Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie (38 pkt.), opiekun: ks. Przemysław Seń.
3. Damian Baron, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III w Opolu (37 pkt.), opiekun: Małgorzata Chalińska.

Wszystkim uczestnikom etapu diecezjalnego OTK Lublin 2017, jak również opiekunom, składamy serdeczne gratulacje!
Zobacz listę z wynikami wszystkich uczestników – zobacz listę. 

PODSUMOWANIE ETAPU SZKOLNEGO

W dniu 7 grudnia 2016 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej Lublin 2017. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.
Z grona ponad 194 uczestników z 33 zgłoszonych szkół ponadgimnazjalnych z całej diecezji, do kolejnego etapu konkursu zakwalifikowało się 80 uczniów – zobacz listę.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w etapie szkolnym olimpiady składamy podziękowania za udział, natomiast uczniom, którzy zdobyli liczbę punktów promującą ich do etapu rejonowego składamy serdeczne gratulacje! Opublikowanie niniejszej listy jest równoznaczne z zakończeniem przyjmowania protokołów z etapu szkolnego.
Jednocześnie informujemy, że etap rejonowy konkursu odbędzie się 12 stycznia 2017  r. o godz. 11.00 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (Opole, ul. Drzymały 1). Prosimy o wcześniejsze przybycie.

I. REGULAMIN I i II STOPNIA W DIECEZJI OPOLSKIEJ

§1. Wstęp
1. Organizatorem eliminacji I i II stopnia Olimpiady Teologii Katolickiej w Diecezji Opolskiej jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
2. Organizator eliminacji:
- czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu,
- rozpatruje odwołania i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu złożone w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od ogłoszenia wyników.
3. Eliminacje I i II stopnia odbywają się w formie pisemnej.
4. Czas przeznaczony na odpowiedź wynosi: na etapie I - 45 min., na etapie II - 45 min.
5. W przypadku poprawienia odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidłową uczeń parafuje swoim nazwiskiem. Odpowiedź bez podpisu jest nieważna.
 
§ 2. Eliminacje I stopnia - szkolne
1. Nauczyciele religii zgłaszający udział uczniów w OTK organizują eliminacje I stopnia i w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkursową.
2. Do eliminacji II stopnia (diecezjalnych) kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy uzyskali, co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
3. Szkolne Komisje Konkursowe przesyłają w ciągu 7 dni protokół i formularze odpowiedzi uczniów kwalifikujących się do II stopnia eliminacji na adres Wydziału Katechetycznego.
 
§ 3. Eliminacje II stopnia - diecezjalne
1. Eliminacje II stopnia (diecezjalne) przeprowadzane są w Opolu.
2. Do finału ogólnopolskiego kwalifikują się trzej uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w eliminacjach II stopnia (diecezjalnych).
3. W przypadku równej ilości punktów o kolejności miejsc kwalifikujących do finału decyduje suma punktów z I i II stopnia eliminacji.
4. Diecezjalna Komisja Konkursowa w terminie siedmiu dni od dnia eliminacji zamieszcza wyniki na stronie: www.diecezja.opole.pl/katecheza/konkursy
 

II. ETAPY OLIMPIADY

- etap szkolny – przeprowadzony w szkołach w dniu 7 grudnia 2016 r.
- etap diecezjalny - przeprowadzony w diecezjach w dniu 12 stycznia 2017 r.
- etap ogólnopolski – przeprowadzony w Lublinie w dniach 23– 25 marca 2017 r.
 

III. CELE PRZYGOTOWANIA DO OLIMPIADY

•    zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
•    rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
•    kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
•    stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.
 

IV. LITERATURA

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na oficjalnej stronie Olimpiady Teologii Katolickiej, gdzie można pobrać literaturę http://www.otk.pl/literatura/
 

ETAP SZKOLNY

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,26-38.
2. Magisterium Kościoła:
– Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.
– KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).
– KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).
– KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).
– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.
– Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”, nr 6-10.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.
– List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.
– Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); oraz s. 81-88 (Niewiasta nadziei)
3. Opracowania:
– Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49, s. 83-85.
– Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.
– Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 70-74.

 

ETAP DIECEZJALNY

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,39-45
2. Magisterium Kościoła:
– Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.
– Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.
– Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.
– Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium w Fatimie.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku).
– Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia
– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem Bożego miłosierdzia  
– Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć Bożego miłosierdzia
3. Opracowania:
– Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49.
– Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II)
– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79.
 

ETAP OGÓLNOPOLSKI

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
– Łk 1,46-55
2. Magisterium Kościoła:
– Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.
– Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.
– Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.
– Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.
– Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).
3. Opracowania:
– Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379.
– Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-387.
– Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.
– Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63.
– Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.
– Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.
– Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.