Centrum Służby Życiu i Rodzinie

Pieniądze z Unijnego budżetu na lata 2014-2020 popłyną dwutorowo poprzez wykorzystanie: lokalnych programów operacyjnych lub poprzez programy o charakterze ogólnopolskim. Programy ogólnopolskie będą wspierały finansowo pomysły o oddziaływaniu ponadregionalnym. Oznacza to że kwoty możliwych do uzyskania dotacji będą dużo większe.
Jednym z takich ogólnopolskich programów jest „Infrastruktura i środowisko”. Parafie i instytucje kościelne mogą otrzymywać wsparcie z jednego działania tego programu- tzw. priorytetu inwestycyjnego „6c zachowanie , ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”. Rezultatem działania objętym tym priorytetem ma być „poprawa uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, skutkująca wzrostem poziomu kompetencji kulturowych oraz postaw kreatywnych, jako ważnych elementów poprawy konkurencyjności gospodarki”.
O czym należy pamiętać przygotowując parafialny projekt a w dalszej perspektywie jego realizację?
Celem projektu ma być nie tylko odrestaurowanie obiektu ale przede wszystkim przyciągnięcie do odnowionego zabytku jak największej liczby ludzi, którzy będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, podwyższając tym sposobem swój poziom kompetencji kulturalnych i wpływając na działanie gospodarki.
Przygotowując projekty należy wziąć pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, takich jak prezentacje multimedialne i interaktywne oraz udostępnienie posiadanych zasobów poprzez Internet w formie wirtualnych wycieczek lub modeli trójwymiarowych. W priorytecie 6c nie będzie pieniędzy na budowę nowej infrastruktury ale jedynie na przebudowę oraz rozbudowę istniejących instytucji kultury i placówek edukacyjnych.
Kryteria oceny wniosków:
  • dostępność dla osób niepełnosprawnych
  • zmniejszenie kosztów utrzymania budynków
  • ciekawy program edukacyjny i kulturalny
  • zapotrzebowanie na projekt
  • poprawa dostępności do kultury
  • wartość zachowanego dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego
  • poprawa funkcjonowania obiektu
  • innowacyjne rozwiązania energooszczędne
  • zróżnicowane źródła dochodu
  • liczba stworzonych miejsc pracy
Szczegółowe kryteria oceny projektów zostaną opublikowane w drugiej połowie roku 2015. Po jego ogłoszeniu w kilka miesięcy powinny zostać ogłoszone konkursy w ramach opisywanego działania.
Duże możliwości pozyskania wsparcia z unijnych funduszy dają inwestycje z zastosowaniem OZE – czyli odnawialnych źródeł energii. Są to działania wspierające efektywność energetyczną ograniczające emisję CO2 czyli wymiana źródeł ciepła w kotłowniach, założenie nowego systemu ogrzewania kościołów czy też energooszczędność w zastosowaniu nowoczesnego oświetlenia tzw. LED.
Program Operacyjny Województwa Opolskiego w Priorytecie inwestycyjnym IV.2.A.4 (4.3) 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym daje parafiom pewne możliwości. W ramach PI 4.3 dofinansowanie uzyskają projekty prowadzące do zwiększenia sprawności istniejących instalacji i urządzeń, a także poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych. Warunkiem wstępnym rozpoczęcia inwestycji powinno być przeprowadzenie audytu energetycznego. Wsparcie będzie skierowane głównie na kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą źródeł ciepła. Tak więc parafie i instytucje kościelne mogą otrzymywać wsparcie z tego programu.
Znany w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 PROW, z którego kilkadziesiąt parafii w diecezji opolskiej uzyskało duże dofinansowania na remonty dachów i elewacji kościołów głównie w perspektywie 2014-2020 zakłada rozdysponowanie w woj. Opolskim 13.5 milionów euro. W programie PROW 2014-2020 określonym w  punkcie M07– Podstawowe sługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich zawarte są działania opisane w punkcie 8.2.7.3.3 – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej. To tu może będzie miejsce dla wniosków dotyczących inwestycji w kościołach i salkach i domach katechetycznych. Do dyspozycji dla beneficjentów kościelnych będzie także program LEADER
Działają w województwie opolskim centra informacyjne: Lokalny Punkt Informacyjny w Nysie, Kędzierzynie –Koźlu, Kluczborku, Brzegu a Główny Punkt Informacyjny znajduje się w Opolu. Jeśli parafia prowadzić będzie wyodrębnioną działalność gospodarczą jako przedsiębiorstwo, to wnioski dla MŚP przyjmować będzie OCRG w Opolu.
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.