Offcanvas Section

 • All
 • Business
 • Lifestyle
 • Technology
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

Łącznie 80 osób, w tym 9 sióstr zakonnych, upoważnił bp Andrzej Czaja do posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Pomogą oni rozdawać Eucharystię w parafiach, szpitalach i ośrodkach opieki.

Od momentu wprowadzenia przed 21 laty na terenie diecezji opolskiej tej formy posługi, ustanowiono łącznie ponad 1,5 tys. nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.
Jak informuje ks. Rudolf Pierskała – kanclerz kurii diecezjalnej w Opolu, jednym z dwóch podstawowych zajęć nowych szafarzy będzie wspieranie księży w odwiedzinach chorych, którym zanosić będą Komunię św. – Jest wielu chorych i osób w podeszłym wieku, którzy nie mogą brać udziału w coniedzielnej Mszy św., a Komunię św. chciałyby przyjąć w każdą niedzielę do czego mają prawo – podkreśla ks. Pierskała i dodaje, że - osoby te także należą do wspólnoty parafialnej i przez swoją chorobę nie mogą czuć się odsunięte. Jest to wielkie dobro duchowe dla tych ludzi, którzy jako parafianie mogą być otoczeni opieką duszpasterską i duchową. Kanclerz opolskiej kurii zauważa także, że rola szafarzy nie ogranicza się tu jedynie do rozdawania Komunii, ale pełnią oni także funkcję łącznika między chorym a parafią. – Szafarze często przynoszą informacje o życiu parafii, przekazują gazetki parafialne czy choćby pozdrowienia od księdza proboszcza – mówi ks. Pierskała.
Drugą formą służby szafarza jest pomoc kapłanom w komunikowaniu podczas Mszy św., w których uczestniczy szczególnie duża liczba wiernych. Ks. Pierskała podkreśla jednak, że ich udział w rozdawaniu Komunii powinien być warunkowany aktualnymi potrzebami i nie powinni oni w tej czynności zastępować kapłanów. – Sama nazwa tej funkcji sugeruje udział szafarzy w nadzwyczajnych, a nie zwyczajnych sytuacjach – zaznacza kanclerz i dodaje, że takimi szczególnymi okolicznościami oprócz dużej liczby wiernych może być również fizyczne niedomaganie księdza sprawującego Mszę św. lub presja czasowa spowodowana choćby harmonogramem niedzielnych Mszy.
Oprócz pracy przy parafii część nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. służy także w szpitalach i domach opieki. Nierzadko pełnią oni jednocześnie funkcję pielęgniarską.
Wszyscy nowo mianowani szafarze pozytywnie ukończyli specjalny miesięczny kurs liturgiczno-pastoralny dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Uroczysta Msza św., w trakcie której biskup opolski Andrzej Czaja upoważnił ich do pełnienia tej funkcji, odbyła się w niedzielę, 4 grudnia, w opolskiej katedrze. Tydzień wcześniej ponad 700 czynnych szafarzy z diecezji opolskiej spotkało się tu na adwentowym dniu skupienia. Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej służą obecnie w 250 parafiach na 400, które należą do diecezji opolskiej. W tym roku grono to powiększyło się o kolejnych 5 parafii.

Opr. Łukasz Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się