Offcanvas Section

„Dziękujemy za ludzi, którzy w tamtych trudnych czasach poprzez swoją działalność dążyli do zdobycia pełnych praw mniejszości narodowej dla Polaków i ich obrony we wszystkich dziedzinach życia społecznego” – powiedział bp Paweł Stobrawa 18 lutego podczas Mszy św. z okazji 92. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech.
Opolski biskup pomocniczy wyraził wdzięczność za tych, którzy w swojej działalności kierowali się „zasadami Ewangelii, Chrystusowym przykazaniem miłości, i niejako uprzedzili późniejsze nauczanie św. Jana Pawła II, który w poszanowaniu godności każdego człowieka i jego przynależności do swojej narodowości widział fundament pokoju w świecie” – dodał.
Kaznodzieja podkreślił odwagę Polaków, którzy w tamtych czasach „bronili ludzkiej godności i tożsamości oraz praw mniejszości. Dobremu Bogu polecamy wszystkich, którzy broniąc swojej tożsamości oddali życie na polach walki i w obozach” – dodał.
„Dzisiaj żyjemy w innej, wspólnej Europie” – mówił bp Stobrawa. „Usunięto szlabany na granicach. Każdy może przebywać w różnych zakątkach Europy. Czy zatem trzeba nam świętować i wspominać 92. rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech? Czy trzeba nam przypominać to wydarzenie?” – pytał.
Bp Paweł Stobrawa nie tylko zachęcał do wdzięcznej pamięci, ale też prosił, aby to wydarzenie było dla dzisiejszej emigracji – zwłaszcza młodego pokolenia – „natchnieniem i umocnieniem w trosce o swoją tożsamość, w pielęgnowaniu miłości do Ojczyzny i życia w wierze ojców. By jak tamto pokolenie, nie tylko obronili te wartości w sobie, ale byli umocnieniem dla drugich” – wzywał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się