Bractwo św. Józefa w Jemielnicy z XVII wieku

W XVII w. na Śląsku, pod rządami dynastii Habsburgów, w wyniku szeregu działań poczynionych w ramach kontrreformacji, nastąpiła odnowa życia religijnego katolików. Jedną z podejmowanych wówczas inicjatyw, które przyniosły pozytywne skutki, było zakładanie bractw działających przy kościołach parafialnych lub zakonnych. Wśród wielu powstałych w tym czasie konfraterni bardzo popularnym na ziemi śląskiej było bractwo św. Józefa. Pierwsze takie bractwo powstało na Dolnym Śląsku 19 marca 1669 r. przy opactwie cysterskim w Krzeszowie. Jego inicjatorem był opat BERNARD ROSA (1624–1696). Na Górnym Śląsku zostało założone 19 marca 1675 r. przy klasztorze cystersów w Jemielnicy. Założycielem tej konfraterni był opat CASPARUS IGNATIUS BARTHOLOMÄUS (zm. 18 stycznia 1694 r.). Jeszcze tego samego roku, 6 grudnia, jemielnickie bractwo zostało potwierdzone przez papieża KLE-MENSA X (1670-1676).
Cele, dla których założono bractwo w Jemielnicy, były jasno określone. Po pierwsze, chodziło o rozwijanie nabożeństwa do św. Józefa, wzrost miłości do niego i przymnażanie mu chwały. Po drugie, dla uproszenia za jego przyczyną szczęśliwej godziny śmierci. Po trzecie, aby za jego wstawiennictwem zwracać się do Boga w różnych potrzebach. Bardzo silnym motywem wstępowania do konfraterni było uproszenie dobrej śmierci. Ludziom żyjącym w XVII w. myśl o śmierci była bliska, czego przyczynę należy upatrywać w wojnie trzydziestoletniej (1618-1648), potopie szwedzkim, ciągłym zagrożeniu tureckim, głodzie i epidemiach dziesiątkujących miasta i wsie. W pierwszym roku istnienia bractwa zapisało się do niego ok. 1030 osób. 
W 1688 r. dla członków jemielnickiego bractwa został wydany modlitewnik , którego jedyny znany egzemplarz przechowywany jest w bibliotece klasztoru sióstr karmelitanek w Krakowie (sygn. 475 I). Powodem jego obecności w tymże miejscu może być fakt, że propagatorem kultu św. Józefa w XVII w. na ziemiach polskich był m.in. zakon karmelitański. W XIX w. rozprowadzano w Jemielnicy modlitewnik zatytułowany: Xsiążka do S. Jozepha . Uroczystość odpustową ku czci św. Józefa obchodzono początkowo 19 marca. Z czasem przeniesiono ją na II niedzielę wielkanocną. Od 1869 r. główny odpust zyskiwano w III niedzielę po Wielkanocy (święto Opieki św. Józefa). 
Zgodnie z przepisami bractwo musiało posiadać odpowiednie urzędy. Na czele konfraterni stał promotor (prezes), kapłan, najczęściej jemielnicki opat, do którego obowiązków należało kierowanie bractwem, przewodniczenie zebraniom, głoszenie konferencji i kazań w czasie Mszy św. brackich, słuchanie spowiedzi, przyjmowanie nowych członków oraz dzierżenie klucza od kasy brackiej. Oprócz niego istniał zarząd bractwa (senat), w skład którego wchodzili: prefekt (rektor), czyli przełożony, który czuwał nad zachowaniem ustaw i posiadał pieczęć bracką; wiceprefekt, czyli zastępca przełożonego; radni  (consultores, assistentes, assesores); skarbnik, który przyjmował ofiary i składki, prowadził listy ofiarodawców oraz księgi przychodów i rozchodów, a także posiadał drugi klucz od kasy; sekretarz (pisarz), który prowadził księgę spraw i protokołów zebrań; zakrystian, który opiekował się ołtarzem brackim i kaplicą św. Józefa; chorąży, który nosił chorągiew podczas procesji i pogrzebów zmarłych członków bractwa; marszałkowie, którzy pilnowali porządku w czasie nabożeństw i procesji; wizytatorzy chorych, którzy opiekowali się chorymi, sprowadzali im lekarza oraz kapłana z posługą sakramentalną. 
Od XVII w. prowadzono księgi członków bractwa św. Józefa. Dwie z nich prze-chowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Opolu . Osobną księgę w 1693 r. założono dla szczególnie zasłużonych lub godnych wyróżnienia przedstawicieli szlachty i duchowieństwa. Znajduje się ona w Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu . Przy wstępowaniu w szeregi konfraterni otrzymywano kartę wpisową. W XVIII w. nazywano ją Scheda, w XIX w. nosiła nazwę Godzina modlitwy w Bractwie Jozefa Sw. w górnym Szlązku w Jemjelnicy od Ojca św. Clemensa X. dnia 6. Grudnia Roku 1675 potwierdzonego. Dla dostąpienia szczęśliwej śmierci, a na początku XX w. – Wykaz przyjęcia do Bractwa św. Józefa w Imielnicy. Zawierała imię i nazwisko członka, datę lub przynajmniej rok wstąpienia do bractwa, pouczenie (Nauka dla członków bractwa), obowiązki członka (Powinności Bractwa) i objaśnienia: O Koronce Św. Józefa oraz Sposób odprawowania koronki. Do Jemielnicy przysyłano zawiadomienie o śmierci członka bractwa, dołączając często kartę wpisową. Stąd też powstały dwie księgi zmarłych braci i sióstr jemielnickiej konfraterni, które przechowywane są w Archiwum Diecezjalnym w Opolu . Ostatni wpis pochodzi z 1965 r.
W pierwszym wieku funkcjonowania bractwa przystąpiło do niego 42034 mężczyzn (35%) i kobiet (65%), w tym 1167 (2,8%) ze stanu szlacheckiego, 1337 (3,2%) osób duchownych i 39530 (94%) mieszczan i chłopów. Wśród szlachty byli hrabiowie piastujący urząd starosty księstwa opolsko-raciborskiego, np. Jan Jerzy Antoni Oppersdorff (zm. 1693 r.), Jerzy Adam Franciszek Gaschin (zm. 1719 r.), Karol Henryk Sobeck (zm. 1738 r.), a także inni przedstawiciele znanych rodów na Śląsku, np. Rogoyskich, Skalów, Laryszów, Strachwitzów, jak również spoza ziemi śląskiej, np. Stanisław Warszycki (1599–1681) – marszałek trybunału koronnego, senator i wojewoda mazowiecki, starosta piotrkowski, kasztelan krakowski, miecznik łęczycki i wojewoda sandomierski; Jan Komorski, chorąży malborski i starosta jasieniecki. W gronie osób duchownych znajdowało się 5 biskupów, 14 opatów, 24 prałatów i kanoników, 1076 innych księży i zakonników, 4 ksienie i 214 sióstr zakonnych. Ponadto członkami bractwa byli m.in. burmistrz strzelecki, dyrektor kopalni soli w Bochni, sekretarze księstwa opolsko-raciborskiego, nauczyciele, studenci, mieszkańcy szpitali, organiści, uczniowie szkół. 
W ciągu wieków bractwo cieszyło się wielką popularnością. W księgach brackich znajdują się nazwy ponad 830 miejscowości, z których pochodzili członkowie jemielnickiej konfraterni. Ostatni wpis w księdze odnotowującej wstąpienia do bractwa pochodzi z 1960 r. i dotyczy 42 osób z Żędowic i jednej z Wierchlesia.
Opr. ks. Grzegorz Kublin
 

Bractwo św. Józefa w Jemielnicy dzisiaj

Erygowane 1 maja 2012 r. w Jemielnicy Bractwo św. Józefa nawiązuje do chlubnej przeszłości, kiedy Bractwo św. Józefa w Jemielnicy zrzeszało pod patronatem św. Józefa tysiące osób. Nie chcąc odcinać się od tej przeszłości a jednocześnie rozpoznając znaki czasu, biskup opolski reaktywował Bractwo, by w ten sposób zainicjować nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. A potrzeby te – jak wiemy – są ogromne. Zaangażowanie mężczyzn i młodzieńców w realizację celów statutowych Bractwa św. Józefa, ma umożliwić duszpasterzom rozeznanie duchowych potrzeb mężczyzn i młodzieńców, towarzyszenie w ich troskach, oraz oferowanie konkretnej pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się w ich życiu problemów. A jeśli dokonuje się na modlitwie i wzywaniu wstawiennictwa św. Józefa, możemy być niemal przekonani, że dzieło to wyda błogosławione owoce w życiu rodzin i całych wspólnot parafialnych. 
Bractwo jest więc wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (du-chownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują. Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel przede wszystkim uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa i modlitwę zanoszoną do Boga przez jego wstawiennictwo. Równie ważny są cele formacyjne Bractwa: formowanie członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych, inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii oraz formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie.
Wyznaczone cele modlitewne i formacyjne  mogą być realizowane przy wypełnieniu stosownych obowiązków, które wyznacza się członkom Bractwa św. Józefa, a mianowicie:
 • otaczanie czcią św. Józefa poprzez: częste wzywanie jego wstawiennictwa uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja);  
 • udział w nieustającej nowennie do św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub jednej tajemnicy Różańca św., w rozważaniu której obecny jest św. Józef, oraz innej dowolnej modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci dla konających;
 • podjęcie w wyznaczonym każdemu ze członków dniu roku kalendarzowego modlitwy przez wstawiennictwo św. Józefa w intencji rodzin, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających o łaskę szczęśliwej śmierci;
 • troska o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kaplica, dom);
 • podejmowanie nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, gorliwe życie sakramentalne oraz codzienne ćwiczenia się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego;
 • udział we Mszach św. wotywnych o św. Józefie, odprawianych w poszcze-gólnych okresach roku liturgicznego (jeśli zezwalają na to przepisy liturgiczne) oraz w następujących po niej spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym członka Bractwa lub w innych kościele wyznaczonym przez biskupa opolskiego;
 • świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa i inne
 
Członkiem Bractwa może być może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18. rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła. Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.
Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa. Deklarację kandydata zawsze potwierdza podpisem proboszcz parafii kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.
Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, którego zadaniem jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Biskupem Opolskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa na terenie diecezji opolskiej oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna  z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego. Bractwem Świętego Józefa zarządzają osoby świeckie, tworząc Kapitułę Bractwa wybieraną przez wszystkich jego członków.
Wszelkie szczegółowe kwestie dotyczące struktury organizacyjnej Bractwa, obo-wiązków i praw jego członków oraz działalności zawarte są w Statucie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, podpisanym przez Biskupa opolskiego Andrzeja Czaję 21 października 2012 r. w Jemielnicy.
Opr. ks. Waldemar Musioł
 

 

 

Błogosławiony Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła Redemptoris Custos z dnia 15.08.1989 r. naucza: „Powołany na Opiekuna Zbawiciela, «Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański – wziął swoją Małżonkę do siebie» (Mt 1,24). Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica. (...) Dzięki temu cały lud chrześcijański nie tylko jeszcze gorliwiej będzie się uciekał do św. Józefa i ufnie wzywał jego opieki, ale także będzie miał zawsze przed oczyma jego pokorną, dojrzałą służbę i udział w ekonomii zbawienia”.
Realizując wskazania zawarte w dokumencie papieskim, przez wzgląd na chwalebną historię rozkwitu i aktywności Bractwa św. Józefa w Jemielnicy w minionych wiekach oraz na życzenie wiernych, eryguję Bractwo świętego Józefa z siedzibą w Jemielnicy.
Ustanowione Bractwo zrzeszające mężczyzn i młodzieńców, którzy ukończyli 18. rok życia, winno działać jako stowarzyszenie publiczne po myśli kanonów 298 i 312 §1.3 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Statutów Bractwa, które zostaną ogłoszone przez Biskupa Opolskiego.
Opiece św. Józefa i bł. Jana Pawła II zawierzam powstanie i rozwój Bractwa, aby prowadziło jego członków do wzrostu świętości oraz przyniosło wiele dobra naszym rodzinom i całemu Kościołowi opolskiemu.
W Jemielnicy, dnia 1 maja 2012 roku, w liturgiczne wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika i rocznicę beatyfikacji bł. Jana Pawła II.
† Andrzej Czaja
biskup opolski
 

1 maja 2012 r. - erygowanie Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

Podczas I Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbyło się w Jemielnicy 1 maja 2012 r. Biskup Opolski dokonał aktu erygowania Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą centralną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Jemielnica. Główną ideą, która przyświeca pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację – z nauczania bł. Jana Pawła II.
Podczas uroczystej Mszy św. odczytano dekret erygujący Bractwo, natomiast popołudniu odbyła się sesja popularno-naukowa wokół tematu historycznego rysu Bractwa oraz jego aktualnych perspektyw. Pierwsze zagadnienie podjął o. Błażej Kurowski – gwardian OO. Franciszkanów z Góry św. Anny, dzieląc się podczas wygłoszonego wykładu pasją historyka Śląskiej Ziemi. Aktualne perspektywy Bractwa i słowa zachęty do wstępowania w jego szeregi skierował do zgromadzonych mężczyzn biskup opolski Andrzej Czaja. Zainteresowani przynależnością do Bractwa otrzymali deklaracje członkowskie i zostali poinformowani o możliwości złożenia ich podczas Pielgrzymki Mężczyzn i Młodzieńców na Górze św. Anny lub w kancelarii parafialnej u miejscowego proboszcza. 
 

24 czerwca 2012 r. – Pielgrzymka Mężczyzn na Górę Świętej Anny 

Wieloletnim zwyczajem, w ostatnią niedzielę czerwca, na Górę św. Anny, na swoją doroczną pielgrzymkę przybyli licznie młodzieńcy i mężczyźni. Mszy św. w wypełnionej grocie lurdzkiej przewodniczył biskup gliwicki Jan Kopiec. Razem z nim celebrowali ją księża wyświęceni w tym roku w diecezji gliwickiej i opolskiej. W kazaniu wygłoszonym przez biskupa opolskiego Andrzeja Czaję zgromadzeni usłyszeli m.in.: Kiedy zostawiamy modlitwę, życie duchowe, zasady życia chrześcijańskiego słabo budujemy Kościół. A kto jak nie mężczyzna ma sprawić, by Kościół stawał się domem. Po to, by mężczyznom ułatwić zadomowienie się w nim reaktywujemy Bractwo św. Józefa.
Po zakończeniu mszy św. mężczyźni mieli okazję złożyć deklaracje kandydata do Bractwa. Złożyło je około stu chętnych, a stu kolejnych wzięło puste deklaracje z zamiarem ich wypełnienia. Za pośrednictwem Księży Proboszczów stale napływają też do Kurii Diecezjalnej deklaracje złożone w kancelariach parafialnych. 
Ksiądz biskup na Górze św. Anny wyznaczył kandydatom do Bractwa także pierwsze zadania modlitewne i apostolskie. Zaprosił do modlitewnego uczczenia św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub 4. Tajemnicy radosnej Różańca św. oraz do zaangażowania się w promowanie idei Bractwa i pozyskanie do niego nowych członków.
 

Wrzesień/październik 2012 r.

We wrześniu liczba zgłoszonych kandydatów do Bractwa przekroczyła 250. Stało się to okazją do zorganizowania pięciu rejonowych spotkań modlitewno-roboczych, podczas których kandydaci mogli po raz pierwszy spotkać się ze sobą, wspólnie się pomodlić oraz odnieść się do poszczególnych zagadnień, które będą treścią Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy.
Spotkania odbyły się w Winowie (21 września i 5 października), w Jemielnicy (28 września), na Górze św. Anny (29 września) oraz w Raciborzu-Miedoni (29 września). W programie każdego spotkania była Eucharystia z homilią, której kanwą był katalog Józefowych cnót, a także spotkanie przy kawie i ciastku, dyskusja nad Statutem Bractwa oraz czas na wyrażenie przez uczestników swoich oczekiwań i nadziei związanych z Bractwem. Spotkania prowadził ks. Waldemar Musioł, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu, wyznaczony przez biskupa opolskiego do koordynowania dzieła Bractwa św. Józefa u jego początku. Dwukrotnie swoją obecnością zaszczycił kandydatów o . Roman Westfal, józefita z Rusocina, jeden z dwóch przedstawicieli tego zgromadzenia w diecezji opolskiej. 
W spotkaniu wzięła udział zdecydowana większość zgłoszonych kandydatów. Wielu z nich wyrażało też chętnie swoje uwagi dotyczące przyszłego statutu oraz nie szczędziło prowadzącemu pytań odnośnie perspektyw wspólnoty Bractwa św. Józefa w diecezji opolskiej.
 
 

21 października 2012 r. – inauguracyjne spotkanie członków Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

W niedzielę 21 października o godz. 14.00, w siedzibie erygowanego 1 maja przez Biskupa Opolskiego Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, odbyło się inauguracyjne wspólne spotkanie jego członków. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja. W homilii apelował do nowych członków wspólnoty, by pogłębiali swoje życie religijne, ducha służby i ofiary. Mówił m.in. Być mężczyzną to służyć aż po oddanie swojego życia. (…) liczę, że w oparciu o was chłopy zaczną więcej przychodzić do kościoła! Nie tylko na Mszę św. w niedzielę, ale i w tygodniu, na nabożeństwa, na nieszpory.
Po Mszy św. odczytane zostały zasadnicze fragmenty nowego Statutu Bractwa św. Józefa w Jemielnicy, który następnie został podpisany przez Biskupa Opolskiego, sprawującego kościelną jurysdykcję nad Bractwem. Wręczając osobiście legitymacje ok. 270 obecnym na spotkaniu kandydatom spośród 337 mężczyzn, którzy zadeklarowali swoje członkostwo w Bractwie oraz odmawiając wraz z nimi Akt poświęcenia św. Józefowi, Ksiądz Biskup przyjął ich oficjalnie do grona członków Bractwa św. Józefa. Nieobecni na spotkaniu kandydaci otrzymają legitymacje w swoich parafiach i złożą Akt poświęcenia wobec własnego proboszcza. 
Kolejnym punktem spotkania była konferencja ascetyczna na temat postaw mężczyzn we współczesnym świecie, którą wygłosił ks. Roman Westfal ze zgromadzenia św. Józefa, przełożony domu św. Józefa w Rusocinie k. Nysy.
Na pierwszym Zebraniu Ogólnym Bractwa św. Józefa, które - dzięki gościnności parafii i społeczności Jemielnicy - odbyło się na sali gimnastycznej miejscowej szkoły, biskup opolski mianował pierwszą Kapitułę Bractwa. Prepozytem czyli kierującym pracami kapituły został Józef Swaczyna, jego zastępcą Ryszard Nocoń, sekretarzem - Józef Jałowy, a skarbnikiem - Roman Kus. Skład kapituły będzie uzupełniony o delegatów, którzy zostaną wybrani na spotkaniach rejonowych. 
Dokumentacja fotograficzna spotkania na stronie  www.opole.gosc.pl
 

Rejonowe spotkania formacyjne – listopad 2012 – styczeń 2013

Po przyjęciu do Bractwa św. Józefa pierwszych 334 członków, które dokonało się 21 października w Jemielnicy, zorganizowano pierwsze rejonowe spotkania formacyjne dla jego członków. Były one możliwe dzięki zaangażowaniu duszpasterzy 8 parafii naszej diecezji, którzy udostępnili swoje kościoły i sale parafialne jako miejsca rejonowych spotkań Bractwa. Są nimi: : ks. Krzysztof Gbur z Braciszowa, ks. Helmut Piechota z Jełowej, ks. Henryk Pichen z Jemielnicy, ks. Krzysztof Korgel z Obrowca, ks. Zygmunt Lubieniecki ze Szczepanowic, ks. Krystian Hampel z Ocic, ks. Jarosław Krężel ze Starego Koźla i ks. Hubert Łysy z Wrzosek. W spotkaniach wzięło udział niemal 270 członków Bractwa. Odbyły się one w następujących terminach: 
 • 23 listopada o godz. 18.00 w Braciszowie,
 • 23 listopada o godz. 18.00 w Obrowcu,
 • 28 listopada o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach,
 • 7 grudnia o godz. 18.00 w Jełowej,
 • 7 grudnia o godz. 18.30 we Wrzoskach,
 • 7 grudnia o godz. 18.00 w Starym Koźlu,
 • 7 grudnia o godz. 17.00 w Jemielnicy,
 • 4 stycznia o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach.
Program spotkania obejmował: Eucharystię, konferencję formacyjną nt. „Św. Józef – patron Kościoła” oraz nabożeństwo do św. Józefa. W części organizacyjnej członkowie bractwa wybrali kandydata na delegata rejonowego, który po zatwierdzeniu przez Biskupa Opolskiego zostanie włączony do Kapituły Bractwa św. Józefa. Rektor Bractwa lub w jego zastępstwie miejscowy duszpasterz przypomniał zgromadzonym podstawowe obowiązki i prawa członków Bractwa i odpowiadał na pytania dotyczące Statutu. Na marzec 2013 r. zaplanowano w poszczególnych rejonach kolejne spotkania modlitewno-formacyjne. 
 

Posiedzenie Kapitału Bractwa św. Józefa – 18 stycznia 2013 r. w Jemielnicy

Dnia 21 października 2012 r. biskup opolski Andrzej Czaja mianował czterech członków Kapituły Bractwa św. Józefa z siedzibą w Jemielnicy. Są nimi mieszkańcy Jemielnicy: Józef Swaczyna jako prepozyt, Ryszard Nocoń jako zastępca prepozyta, Józef Jałowy jako sekretarz i Roman Kus jako skarbnik. Szanując wybór dokonany na spotkaniach rejonowych członków Bractwa św. Józefa, 18 stycznia 2013 r. Biskup Opolski mianował 8 delegatów rejonowych do Kapituły Bractwa:
Józef Gadzicki z Raciborza-Ocic - delegat rejonu Racibórz
Norbert Golla ze Schodni Starej - delegat rejonu Ozimek (Jełowa)
Wiesław Janicki z Pietrowic - delegat rejonu Głubczyce (Braciszów)
Marek Kartscher z Opola – Szczepanowic - delegat rejonu Opole
Piotr Obrzud z Obrowca - delegat rejonu Krapkowice (Obrowiec)
Henryk Oleś z Sowczyc - delegat rejonu Strzelce Opolskie (Jemielnica)
Eugeniusz Sługocki z Kędzierzyna - delegat rejonu Kędzierzyn-Koźle
Kamil Wocka z Wrzosek - delegat rejonu Wrzoski.
Inauguracyjne spotkanie Kapituły Bractwa św. Józefa odbyło się 18 stycznia 2013 r. w siedzibie Bractwa w Jemielnicy. W obradach wzięli udział wszyscy członkowie Kapituły oraz upoważniony, na mocy Statutu, do udziału w obradach Kapituły rektor Bractwa, ks. Waldemar Musioł. Tematem dyskusji były perspektywy duchowego i organizacyjnego rozwoju Bractwa. Ustalenia podjęte w czasie obrad nie mają charakteru publicznego. Zostaną one zaprezentowane przez delegatów rejonowych na marcowych spotkaniach członków Bractwa.
Rejonowe spotkania formacyjne – marzec 2013
19 marca przypada Uroczystość św. Józefa, dzień szczególnej czci oddawanej Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny przez cały Kościół. Był on także okazją do wzywania wstawiennictwa swego Patrona przez członków Bractwa, które działa w diecezji opolskiej od maja 2012 roku. Mając to na uwadze, duszpasterze wspólnot rejonowych przy współpracy Rektora Bractwa zorganizowali kolejny cykl spotkań modlitewno-formacyjnych, które odbyły się w marcu 2013 r. w następujących terminach:
 • 1 marca o godz. 18.00 w Braciszowie
 • 13 marca o godz. 18.00 w Raciborzu-Ocicach
 • 15 marca o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach
 • 19 marca o godz. 18.00 w Jełowej
 • 19 marca o godz. 18.30 we Wrzoskach
 • 21 marca o godz. 18.00 w Starym Koźlu
 • 22 marca o godz. 18.00 w Obrowcu
 • 23 marca o godz. 17.00 w Jemielnicy.
Uczestnicy spotkań wzięli udział we Mszy św. i nabożeństwie do św. Józefa, wysłuchali konferencji formacyjnej „Mężczyzna – oblubieniec niewiasty na wzór św. Józefa”, którą na większości spotkań wygłosił ks. Waldemar Musioł, rektor Bractwa św. Józefa. Po części modlitewno-formacyjnej odbyły się spotkania organizacyjne, podczas których delegaci rejonowi przedstawili zebranym postanowienia Kapituły z posiedzenia w dniu 18 stycznia oraz plany działalności Bractwa na nadchodzący czas.  W spotkaniach wzięło udział łącznie ok. 260 członków Bractwa. Kolejne zaplanowano na czerwiec br.
 

Posiedzenie Kapituły Bractwa i spotkanie z Donaldem Turbittem

Dnia 8 kwietnia 2013 r.  Kapituła Bractwa spotkała się z Donaldem Turbittem, który przybył do Opola, by w tym dniu - podczas Akademii Damsko-Męskiej - wygłosić prelekcję pt. „Wiara, która przenosi góry”. Donald jest byłym strażakiem, ojcem i dziadkiem, od wielu lat zaangażowanym w międzynarodowy ruch Mężczyzn św. Józefa. Dostojny gość dzielił się z członkami Kapituły doświadczeniem wiary i działalności wspólnot zrzeszających mężczyzn wokół osoby św. Józefa oraz odpowiadał na postawione mu pytania. Członkowie Kapituły ocenili spotkanie jako niezwykle cenne i inspirujące do dalszej działalności Bractwa św. Józefa w naszej diecezji.
Po spotkaniu odbyło się posiedzenie Kapituły, które w całości dotyczyło kwestii organizacyjnych zbliżającego się II Diecezjalnego Święta Rodziny i związanym z nim walnym zgromadzeniem członków Bractwa św. Józefa.  
 

Walne zgromadzenie Bractwa św. Józefa podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny - zapowiedź

Podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny, które odbędzie się w Jemielnicy 1 maja 2013 r., będzie miało miejsce Walne Zgromadzenie Członków Bractwa św. Józefa, przypadające w 1. rocznicę jego erygowania. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 do grona członków Bractwa dołączy kilkudziesięciu mężczyzn i młodzieńców z kilkunastu parafii naszej diecezji, którzy złożą Akt ofiarowania św. Józefowi i przyjmą z rąk Biskupa Opolskiego legitymacje członkowskie. Członkowie Bractwa wezmą udział w nabożeństwie popołudniowym, a po nim w spotkaniu z księdzem biskupem Andrzejem Czają w jemielnickim kościele. Tam też nastąpi podsumowanie dotychczasowej działalności Bractwa oraz nakreślenie perspektyw dalszego rozwoju.
 

Rekolekcje dla członków Bractwa św. Józefa: 21–23 czerwca 2013 r.

W dniach 21-23 czerwca 2013 r. w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie odbędą się rekolekcje dla chętnych członków Bractwa św. Józefa. Zgłoszenia będą przyjmowane podczas II Diecezjalnego Święta Rodziny i Walnego Zgromadzenia Członków Bractwa 1 maja 2013 r. w Jemielnicy. Można je także kierować do rektora Bractwa, ks. Waldemara Musioła, tel. 882066166 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Rekolekcje rozpoczną się w piątkowy wieczór, zakończą niedzielnym obiadem. Koszt pobytu i wyżywienia w Domu Formacyjnym wyniesie 150 zł. 
 

Spotkania formacyjne bractwa - jesień 2013 r.


Jesienne rejonowe spotkania formacyjne odbędą się w następujących terminach:
•    11 października o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach (rejon Opole);
•    12 października o godz. 17.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica –Strzelce Opolskie);
•    16 października o godz. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce);
•    18 października o godz. 18.00 we Wrzoskach;
•    23 października o godz. 18.00 w Raciborzu-Płoniach (rejon Racibórz);
•    24 października o godz. 17.30 w Starym Koźlu (rejon Kędzierzyn);
•    26 października o godz. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek);
•    6 listopada o godz.18.00 w Jełowej (rejon Jełowa)
•    8 listopada o godz. 18.00 w Januszkowicach (rejon Krapkowice-Gogolin).
W programie spotkania przewiduje się: Mszę św., konferencję formacyjną, nabożeństwo do św. Józefa oraz spotkanie przy herbacie i ciastku. Nowych członków Bractwa oraz zainteresowanych naszą Wspólnotą prosimy o wybór najbardziej dogodnego czasowo i lokalizacyjnie miejsca i przybycie na jedno ze spotkań. Każde spotkanie modlitewno-formacyjne trwa ok. 2,5 h.
 
Zimowe rejonowe spotkania formacyjne Bractwa św. Józefa
 
Rektor Bractwa św. Józefa i duszpasterze parafii poszczególnych rejonów zapraszają na zimowe spotkania formacyjne w następujących terminach:
 
• 20 grudnia 2013 r. o godz. 18.00 w Starym Koźlu (rejon Kędzierzyn);
• 15 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Braciszowie (rejon Głubczyce);
• 22 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Jełowej (rejon Jełowa);
• 24 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Krapkowicach-Otmęcie w parafii pw. Ducha Św. (rejon Krapkowice-Gogolin).
• 25 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Głogówku (rejon Głogówek)
• 31 stycznia 2014 r. o godz. 18.00 w Opolu-Szczepanowicach (rejon Opole)
• 1 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w parafii pw. NSPJ Raciborzu (rejon Racibórz);
• 7 lutego 2014 r. o godz. 18.00 we Wrzoskach (rejon Wrzoski)
• 8 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w Jemielnicy (rejon Jemielnica –Strzelce Opolskie);
    
Nowych członków Bractwa oraz zainteresowanych naszą Wspólnotą prosimy o wybór najbardziej dogodnego czasowo i lokalizacyjnie miejsca i przybycie na jedno ze spotkań.

Opole, 17 stycznia 2014 r.


EDYKT

Dnia 20 lipca 2013 r. postulator ks. Grzegorz Kublin zwrócił się do mnie z prośbą o przeprowadzenie procesu beatyfikacyjnego księżniczki Eufemii (Ofki) raciborskiej, Piastówny, siostry profeski drugiego Zakonu św. Dominika. Urodziła się ona ok. 1299 r. jako córka księcia raciborskiego Przemysła i księżniczki mazowieckiej Anny. 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu, gdzie w latach 1341-1346 i 1349-1359 pełniła urząd przeoryszy. Zmarła 17 stycznia 1359 r. w opinii świętości w tymże klasztorze. Pochowano ją w krypcie pod kaplicą św. Dominika, która niegdyś przylegała do kościoła klasztornego zakonnic. Wnet została otoczona kultem, który koncentrował się we wspomnianej kaplicy. W 1821 r. jej relikwie zostały przeniesione do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, gdzie do dziś jest czczona. Stosownie do ustawodawstwa papieża Urbana VIII i jego następców kult księżniczki Eufemii wymaga zatwierdzenia ze strony Stolicy Apostolskiej.

W związku z powyższym w październiku 2013 r., zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego, zwróciłem się do Konferencji Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego księżniczki Eufemii raciborskiej. Opinia ta okazała się pozytywna (SEP – D/6.3-11).

Zwracam się więc z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek dokumenty, pisma, zdjęcia, pamiątki lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Kurii Diecezjalnej w Opolu do dnia 31 lipca 2014 r.
 

bp Andrzej Czaja
biskup opolski

ks. Wojciech Lippa
kanclerz

 

 
Uwaga! Ostatnia data stanowi przekazanie Relikwii do kolejnej Parafii (tzw. DZIEŃ ZERO) dla przyjmujących Relikwie. Księża proboszczowie sami określają sposób przekazania (Msza św. czy nabożeństwo - zob. Materiały duszpasterskie). Równocześnie w dekanatach księża mogą zmienić terminy peregrynacji w swojej Parafii, jednak nie można zmienić terminu zakończenia w dekanacie. Koordynatorem w DEKANACIE jest Dekanalny Duszpasterz Młodzieży.
Relikwie będą przekazywane z parafii do parafii według kalendarium podanego na stronach internetowych kurii diecezjalnej (www.diecezja.opole.pl), duszpasterstwa młodzieży (www.mlodziez.opole.pl) i portalu Nasza Wiara (www.nasza-wiara.pl). W czasie przekazania relikwii z parafii do parafii parafia otrzymuje: relikwie bł. Karoliny (wyznaczyć trzy osoby, w tym dwie do świec; w świece parafia zaopatruje się we własnym zakresie); portret bł. Karoliny (o wymiarach wys.200 cm, szer. 100 cm; wyznaczyć dwie osoby) oraz „Księgę próśb za wstawiennictwem bł. Karoliny" (wyznaczyć jedną osobę). Nieodzowna pomocą może być „Modlitewnik bł. Karoliny", który zawiera zbiór modlitw i myśli i rozważań. Pragniemy zaznaczyć iż jest to pierwsze wydanie modlitewnika w Polsce. Modlitewnik do nabycia na spotkaniach dekanalnych i księży wicedziekanów. Zamówienie większej ilości Modlitewnika dla młodych na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..
Proponujmy również, aby peregrynację udokumentować w formie zdjęciowej, a następnie przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub przegrać na płytę CD i zostawić na furcie w kurii podając nazwę parafii. Można dołączyć: program, świadectwa młodych czy osobiste przeżycia. Przekazane materiały zostaną umieszczone na tworzącej się stronie internetowa o Peregrynacji.
Zachęcamy, aby w przeżywanie Peregrynacji aktywnie zaangażować dzieci i młodzież z parafii - w liturgię słowa, modlitwy, udekorowania wjazdu do miejscowości lub przedstawienia propozycji środka transportu lub sposobu przekazania Relikwii z parafii do parafii (oczywiście chodzi o małe odległości). Doświadczenie innych parafii w kraju pokazuje jak ciekawie można wykorzystać potencjał dzieci i młodzieży - peregrynujący obraz bł. Karoliny został namalowany przez 16 letniego Bartka z Jełowej.
Drodzy Duszpasterze. Celowo nie proponujemy konspektu nabożeństwa czy innej formy spotkania z bł. Karoliną, gdyż pozostawiamy do własnej inicjatywy. Podpowiadamy, że ważnym przeżyciem powinno być: ucałowanie Relikwii bł. Karoliny.
W czasie Uroczystości Bożego Ciała i w Oktawie zaleca się, aby Relikwie brały udział w procesji przed Najśw. Sakramentem.
Podpowiadamy, aby zaprosić parafian starszych: dziadków, babcie, małżeństwa, kiedy dzieci i młodzież mają zajęcia w szkole. Można zorganizować adorację przy Relikwiach z prośbą o czystość młodego pokolenia oraz w duchu Modlitwy za Młode Pokolenie. W modlitewniku znajdziemy bogactwo modlitw.
Parafie, które otrzymają Relikwie po wakacjach 2013 roku, mogą się spodziewać dodatkowych materiałów np.: rozważania różańcowe, które prześlemy drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną zostaną również wysłane pieśni do bł. Karoliny z zapisem nutowym.
Nie zapomnijmy, że każdą chwile możemy duszpastersko wykorzystać. Dobrą okazją upamiętnienia nawiedzenia Relikwii - jest dzień 18 każdego miesiąca (18 listopad - męczeńska śmierć Karoliny). Można odmówić Koronkę za wstawiennictwem bł. Karoliny albo zaprosić do modlitwy różańcowej (zob. Modlitewnik).
Duszpasterze Młodzieży
 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.