Offcanvas Section

To tytuł serii krótkich wykładów, które od 23 listopada pojawiają się w sieci w ramach tygodnia otwartego nauk teologicznych.
Tydzień otwarty nauk teologicznych, który rozpoczął się 23 listopada, odbywa się w ramach 18. Opolskiego Festiwalu Nauki.
Naukowcy z Wydziału Teologicznego przygotowali serię wykładów pn. "5 minut dla teologii".

Od 23 do 27 listopada na stronie festiwal.uni.opole.pl/dzien-otwarty/ co dnia prezentowane były kolejne wykład w wersji filmowej:

 • "Jan Paweł II i Uniwersytet Opolski" - ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO;
 • "Liturgie chrześcijańskiego Orientu" - ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO;
 • "Pierwsi polscy męczennicy" - ks. dr Mariusz Drygier;
 • "Znaczenia odkryć z Qumran" - ks. dr Andrzej Demitrów;
 • "Co to jest Wulgata" - ks. prof. dr hab. Norbert Widok;
 • "Dlaczego człowiek świętuje?" - Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.