Offcanvas Section

Ks. Michał Ludwig

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
(J 15,13)
 
Pochodzi z parafii Trójcy Świętej w Leśnicy. Urodził się 5 grudnia 1994 r. jako syn Urszuli i Krystiana. Ma dwóch braci i trzy siostry. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich. Pracę magisterską pt. Motyw ustanowienia Eucharystii. Analiza egzegetyczna perykopy Mt 26,26-30 napisał na seminarium naukowym z Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. dra Łukasza Florczyka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu.
 
 
 
 
 

Ks. Paweł Knop

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć Mu będziemy bez trwogi,
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim po wszystkie dni nasze.
(Łk 1, 74-75)
 
Pochodzi z parafii św. Jacka w Opolu-Kolonii Gosławickiej. Urodził się 22.03.1990 r. jako syn Natalii i Henryka. Ma starszą siostrę. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Opolu, studiował na Politechnice Opolskiej. Pracę magisterską pt. Św. Jan Chrysostom o grzechu, cnocie i nawróceniu w Homiliach na Ewangelię według Św. Mateusza napisał pod kierunkiem ks. prof. Norberta Widoka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Trójcy Świętej w Leśnicy.
 
 
 
 
 
 Ks. Mateusz Zajdel

Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia. Byleby tylko dokończył biegu i posługiwania które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej.
(Dz 20,24)
 
Pochodzi z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich. Urodził się 24.05.1993 r. jako syn Jarosława i Małgorzaty. Ma czwórkę rodzeństwa. Ukończył technikum mechaniczne w Raciborzu. Pracę magisterską pt. Teologiczne następstwa filozofii czasu Michała Helleranapisał pod kierunkiem ks. prof. Kazimierza Wolszy. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Prudniku.
 
 
 
 
 
 
 Ks. Mateusz Mandalka

Czym się Panu odpłacę, za wszystko co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
(Ps 116B, 12-13)

Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego w Zdzieszowicach. Urodził się 25 października 1992 r. jako najstarszy syn Gabrieli i Bernarda. Ma młodszą siostrę Martynę. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie. Jest organistą i interesuje się muzyką klasyczną. Pracę magisterską pt. Tematyka eschatologiczna w motetach Jana Sebastiana Bachaz muzyki kościelnej napisał pod kierunkiem prof. dra hab. Remigiusza Pośpiecha. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prudniku.
 
 
 
 
Ks. Kacper Józefczyk

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
(Ps 91,14)

Pochodzi z parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Syn Wiesława i Heleny. Urodził się 16 czerwca 1988 roku. Ma brata i siostrę. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Prudniku oraz studia geodezyjne we Wrocławiu. Pracę magisterską pt. Motyw wody w cyklu Eliasza (1 Krl 17 – 2 Krl 2) napisał na seminarium naukowym ze Starego Testamentu pod kierunkiem ks. dra Andrzeja Demitrowa. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śl. w Kędzierzynie-Koźlu.
 
 
 
 
 
 
Ks. Rafał Kurek

Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa.
(Ga 6, 14)

Pochodzi z parafii św. Mikołaja w Raciborzu. Urodził się 26.02.1993 r. jako syn Romana i Beaty. Ma starszą siostrę i młodszego brata. Ukończył Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu. Pracę magisterską pt. Znaczenie ofiary Baranka w pismach Efrema Syryjczyka napisał pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Norberta Widoka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzeniu Wielkim.
 
 
 
 
 
 
Ks. Radosław Radziwoń

Pan jest moim pasterzem.
(Ps 23, 1)

Pochodzi z parafii św. Bartłomieja w Głogówku. Urodził się 23.03.1992 r. jako syn Ryszarda i Gabrieli. Ma starszego brata. Ukończył II Liceum Ogólnokształcące w Prudniku. Pracę magisterską pt. Posługa spowiednika w świetle posoborowej refleksji teologicznej napisał pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Glombika. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku.

 
 
 
 
  
 
Ks. Piotr Kłonowski

Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie.
(III Modlitwa Eucharystyczna)

Pochodzi z parafii pw. Trójcy świętej w Korfantowie. Urodził się 11.12.1994 r. jako syn Andrzeja i Weroniki. Ma dwóch braci. Ukończył Liceum Ogólnokształce w Białej. Napisał pracę magisterską pt. Tri munera pastoris w nauczaniu Benedykta XVI pod kierunkiem ks. dr Roberta Sadlaka. Został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie.
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Michael Muskała

Jezu ufam Tobie.

Pochodzi z parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe. Urodził się 28.12.1992 r. jako syn Henryka i Renaty. Ma trzech braci i dwie siostry.
Pracę magisterską napisał pt. Specyfika duchowości św. siostry Faustyny Kowalskiej pod kierunkiem ks. dra hab. Konrada Globmika. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Ducha Świętego i Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie-Koźlu.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ks. Marcin Kleszyk

Pokój wam!
(J 20,19)

Pochodzi z parafii pw. św. Floriana w Kędzierzynie - Koźlu. Urodził się 19.04.1992 r. jako syn śp. Edyty i śp. Tadeusza. Ma trzy siostry. Ukończył I Liceum Ogólnokształce im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie - Koźlu. Napisał pracę magisterską pt. Orędzie pokoju jako znak wiarygodności Kościoła w świetle encykliki Pacem in terris Jana XXIII pod kierunkiem ks. dra hab. Andrzeja Anderwalda. Został mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.