Offcanvas Section

W dniu 17 listopada 2019 r. zmarł ks. Jerzy Jarczak, lat 67, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu w dekanacie Skoroszyce.

Śp. ks. Jerzy Jarczak urodził się 30 lipca 1952 roku w Bytomiu w rodzinie Henryka i Heleny zd. Kurz. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnym mieście i kontynuował naukę najpierw w Zasadniczej Szkole Budowlanej, a następnie w 3-letnim Technikum Budowlanym. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1972 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 kwietnia 1978 roku z rąk biskupa Alfonsa Nossola. Po święceniach został mianowany wikariuszem najpierw w parafii św. Mikołaja w Pyskowicach (1978-1981), a następnie w parafii św. Wawrzyńca w Zabrzu–Mikulczycach (1981.1986). W 1986 roku został proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Tworkowie. Po sześciu latach posługiwania na tej placówce, w 1992 roku Biskup Opolski powierzył mu parafię Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu, w której posługiwał przez 27 lat. Zmarł 17 listopada 2019 r.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.