Offcanvas Section

Do wieczności odszedł ks. Tadeusz Podkówka (l. 84), emerytowany proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła w Szybowicach w dekanacie Prudnik.

* * *

Śp. ks. Tadeusz Podkówka ur. 22 I 1936 r. w Pełtwi, pow. Przemyślany w woj. Lwowskim w rodzinie Karola i Anny zd. Łoś. W 1944 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w rodzinnej miejscowości, jednak już po kilku miesiącach wraz z całą został zmuszony do opuszczenia dawnych Kresów Wschodnich. Początkowo zamieszkał w Kopalinach w okolicach Krakowa i tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Jednak już w 1946 r. cała rodzina przeniosła się do Racławic Śląskich. Tutaj ukończył szkołę podstawową. W 1949 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego początkowo w Nysie, a od 1952 r. w Gliwicach i tutaj w 1954 r. złożył egzamin dojrzałości. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1959 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa w katedrze opolskiej. Bezpośrednio poświęceniach pełnił funkcję wikariusza kolejno w parafiach: św. Tomasza Apostoła w Kietrzu (1959-1960), Narodzenia NMP w Bojkowie (1960-1962), św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1962-1967). W 1967 r. został mianowany proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Wierzbniku. Po 6 latach posługi w tej parafii został w 1973 r. proboszczem parafii św. Michała Archanioła w Szybowicach. Po osiągnięciu wieku emerytalnego w 2011 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Nysie. W latach 1978-1983 pełnił funkcję dziekana dekanatu Prudnik. Biskup Opolski nadał mu w 1983 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł 27 I 2020 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.