Offcanvas Section

Uczestnicy 45. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej dotarli w sobotę do celu. W wahadłowej pielgrzymce (każda z grup wędrowała tylko dwa dni) w pięciu strumieniach wzięło udział łącznie 2 tysiące osób. Mszy św. na wałach Jasnej Góry przewodniczył biskup opolski Andrzej Czaja.

- Naszemu tegorocznemu pielgrzymowaniu - mówił w kazaniu biskup opolski - towarzyszyły słowa: "Życiem eucharystycznym wypełnić codzienność". One oznaczają, że bycie jak najczęściej na mszy św. - na ile nam pozwala życie rodzinne i zawodowe - to podstawa. To źródło. Źródło, które umożliwia nam dostęp do Paschy, do Pięćdziesiątnicy, do miłości Pana. Do Jego zwycięstwa, do Jego łaskawości, do Bożego życia. Trzeba więc do źródła przychodzić i czerpać. Czerpać całym sercem. Czystym, otwartym, pełnym wiary. By nie skalać tego, co święte, ale odejść uświęconym zwycięstwem Boga i Jego łaskawością. Eucharystia to także szczyt wspólnoty z Bogiem, między sobą, także z Kościołem świętych w niebie. Trzeba drogę ku wyżynom nieba podjąć. Trzeba czerpać czystym sercem pełnym wiary i trzeba dorastać, podejmować wysiłek, trud budowania codziennie piękniejszej mojej wspólnoty z Bogiem.

Piesza Pielgrzymka Opolska szła jak co roku w pięciu strumieniach. Jako pierwszy na trasę ruszył w niedzielę strumień nyski, w poniedziałek dołączyły grupy z Opola, Kluczborka i Głubczyc, we wtorek z Kluczborka. Trasa wiodła przez diecezjalne sanktuaria - św. Jacka w Kamieniu Śląskim, św. Anny na Górze św. Anny oraz św. Józefa w Jemielnicy. Każdy ze strumieni był w kolejne dni reprezentowany przez 1-3 grupy. Ze względu na epidemię pątnicy nie korzystali z noclegów w drodze. Każdego dnia wieczorem wracali do domów. - Szliśmy z zachowaniem dużych odstępów między grupami – po 20-30 minut – mówi ks. Marcin Ogiolda, przewodnik pielgrzymki. - To sprzyjało nie tylko sanitarnemu bezpieczeństwu, ale i modlitewnemu skupieniu. Pątnicy nie zagłuszali się nawzajem. W tegorocznej pielgrzymce było bardzo dużo spokoju i wyciszenia, ono sprzyja modlitwie i refleksji. W sobotę reprezentanci 23 pielgrzymkowych grup zebrali się rano przed kościołem św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie. Stąd – podzieleni na pięć grup – udali się ze śpiewem i modlitwą przez Aleje Najświętszej Maryi Panny w stronę Jasnej Góry.

kda / Jasna Góra
zdj/ GOŚĆ OPOLSKI

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.