Offcanvas Section

Rolnicy z diecezji opolskiej na Górze św. Anny dziękowali Bogu za plony. Do groty lurdzkiej w diecezjalnym sanktuarium przedstawiciele parafii i dekanatów przynieśli żniwne korony. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył biskup pomocniczy Paweł Stobrawa. Korony pobłogosławił i pokropił wodą święconą.

- Podnosimy ku niebu całoroczny plon i dziękujemy za chleb – mówił w kazaniu bp Stobrawa. – Dziękujemy Bogu, dawcy i sprawcy życia za to, że co roku odnawia cud ziarna, które umierając, przynosi plon obfity. Spełnia się wyrażane codzienną modlitwą oczekiwanie „chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Wy, rolnicy wiecie doskonale, że owoc waszej pracy i skuteczność waszego wysiłku zależy nie tylko od siły mięśni i wylanego potu oraz nowoczesnej techniki, ale przede wszystkim od Bożego błogosławieństwa. Podnosicie ręce ku niebu, prosząc o to błogosławieństwo w pracy. Rolnicy z pokorą śpiewają: „Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy”. Wiedzą doskonale, że najlepiej uprawiona ziemia i najbardziej dorodne ziarno wsiane w tę ziemię nie przyniesie owocu, jeśli Pan Bóg nie da w odpowiednim czasie deszczu czy słońca.

- Człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko dóbr materialnych – podkreślił bp Stobrawa. - Pismo Święte przypomina: „Nie samym chlebem żyje człowiek”. My wszyscy oprócz głodu fizycznego, oprócz głodu chleba odczuwamy również głód duchowy. Jesteśmy spragnieni wartości, których nie można przeliczyć na wydajność czy kwintale. Drodzy rolnicy, gromadźcie sobie skarby w niebie. Z tą samą gorliwością i zaangażowaniem, z jakim otaczacie ziemię, chciejcie się troszczyć o życie duchowe – apelował hierarcha.

_____________
zdj. Radio Doxa

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.