Offcanvas Section


Posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa
Białogóra, 8-10 marca 2022 r.

W dniach od 8 do 10 marca br. w Białogórze (Dom Rekolekcyjny diecezji pelplińskiej) odbyło się posiedzenie Dyrektorów Wydziałów Duszpasterstwa polskich diecezji. Tematem posiedzenia były prace związane z tworzeniem programu duszpasterskiego na lata 2022/23 „Wierzę w Kościół Chrystusowy” oraz niektórych wyzwań duszpasterskich, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji uchodźców, którzy od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę (24.02.2022 r.) szukają schronienia w naszym kraju.

Posiedzenie rozpoczęło się we wtorek, 8 marca br. o godz.16.30. Biskup Opolski, Andrzej Czaja, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, powitał uczestników posiedzenia oraz dokonał wprowadzenia w tematykę obrad. Pierwsze wystąpienie poświęcone celom i zadaniom wynikającym z tematyki programu duszpasterskiego „Wierzę w Kościół Chrystusowy” wygłosił ks. Waldemar Musioł, sekretarz KD KEP. Jako drugi głos zabrał ks. dr Wojciech Sadłoń, dyrektor ISKK w Warszawie, który przybliżył zebranym problematykę wyzwań duszpasterskich dla Kościoła w Polsce w świetle badań socjologicznych. Następnie odbyła się dyskusja nad głównymi tezami obu wystąpień. Po kolacji uczestnicy posiedzenia zebrali się na Nieszporach połączonych z adoracją Najświętszego Sakramentu.

Kolejny dzień posiedzenia (środa, 9 marca 2022 r.) rozpoczął się od wspólnej Jutrzni. W godzinach przedpołudniowych zebrani wysłuchali kolejnych trzech wykładów, które dotyczyły szerokiego kontekstu tworzonego programu duszpasterskiego. W pierwszym wykładzie ks. prof. dr hab. Tomasz Wielebski z UKSW w Warszawie podjął temat: „Synodalność wyzwaniem dla Kościoła w Polsce”, w którym przybliżył szanse duszpasterskie związane z trwającym obecnie Synodem. Drugie wystąpienie, którego autorem był ks. prof. dr hab. Przemysław Artemiuk z UKSW w Warszawie, dotyczyło „Braterstwa według papieża Franciszka”. Jako ostatni w tej serii głos zabrał ks. prof. dr hab. Maciej Ostrowski z UP JP II w Krakowie, który swoje wystąpienie zatytułował „Parafia wobec migrantów”. Po dyskusji nad wspomnianymi wystąpieniami uczestnicy posiedzenia odmówili brewiarzową Modlitwę południową.

W godzinach popołudniowych uczestnicy posiedzenia wyruszyli autokarem do miejsca męczeńskiej śmierci bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy w Lasach Piaśnicy, a następnie udali się do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie, w którym uczestniczyli w Eucharystii.

W ostatnim dniu posiedzenia (czwartek, 10 marca br.) dyrektorzy wydziałów duszpasterstwa zebrali się na porannej Eucharystii. Pierwszym punktem kolejnej części roboczej było wystąpienie o. dra hab. Leszka Gęsiaka SI, rzecznika KEP, pt.: „Wyzwania duszpasterskie dla Kościoła w Polsce a przekaz medialny”. Następnie uczestnicy podjęli dyskusję na temat projektu duszpasterskich wytycznych dotyczących wsparcia przybywających do naszego kraju uchodźców wojennych. Po omówieniu kilku aktualnych kwestii dotyczących sytuacji duszpasterskiej Kościoła w Polsce Biskup Andrzej Czaja, Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP, dokonał podsumowania spotkania oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do jego zorganizowania.

Sporządził:
Ks. Krystian Piechaczek
Sekretariat Komisji Duszpasterstwa KEP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.