Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Około tysiąca par, które obchodziły w tym roku 25- lub 50-lecie swojego małżeństwa spotkało się w niedzielę 11 września w kościele seminaryjnym w Opolu na XI Pielgrzymce Małżeństw Jubileuszowych Diecezji Opolskiej. „Rodzina silna moralnie i ekonomicznie to fundament państwa” – powiedział w homilii bp Paweł Stobrawa. W trakcie Eucharystii jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie.

Niech coraz większe będzie w nas przekonanie, że Krzyż jest znakiem zwycięstwa – mówił w sobotę 10 września abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Polsce razem z biskupami opolskimi i biskupem gliwickim brał udział w nabożeństwie ze świecami w ramach Obchodów Kalwaryjskich ku czci Podwyższenia Krzyża Świętego na Górze św. Anny. W Grocie Lurdzkiej u stóp annogórskiego sanktuarium zgromadziło się kilkanaście tysięcy wiernych z całej Polski.

Nabożeństwem ekumenicznym opolskiej katedrze z udziałem biskupa opolskiego Andrzeja Czai rozpoczęły się w niedzielę obchody 20-lecia istnienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Bp Czaja wyraził wdzięczność za polsko-niemieckie pojednanie i życzył by mniejszość niemiecka w Polsce spotykała się z jak największym wsparciem ze strony polskiej większości.

Przez trzy dni badacze z kraju i zza granicy, samorządowcy, duchowni i pasjonaci dyskutowali o dziedzictwie cystersów, a także o formach promocji miejsc cysterskich i pocysterskich w Polsce. Z projektem reaktywacji Bractwa św. Józefa zapoznał zebranych biskup opolski Andrzej Czaja. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce zakończyła oficjalnie uroczysta Msza św. pod przewodnictwem bp. Jana Kopca. Do wieczora trwać będzie I Jarmark Cysterski w Jemielnicy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.