Offcanvas Section

„Dzisiaj rozpoznajemy się wzajemnie po otwartości każdego z nas, by z radością pomnażać dobro wspólne” – powiedział bp Jan Kopiec 7 czerwca podczas 20. Pielgrzymki Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górze św. Anny. W Eucharystii sprawowanej w Grocie Lurdzkiej uczestniczyło 3,5 tys. osób.
Ta otwartość, zdaniem biskupa gliwickiego, dokonuje się na wielu płaszczyznach: „w dostępie do własnego szkolnictwa, przez gwarancje pielęgnowania własnych zwyczajów, przez dostęp do udziału w sprawowaniu odpowiedzialności na płaszczyźnie samorządowej i państwowej, aż do szczerego zwracania się do samego Stwórcy w języku i formie, płynącej z najgłębszych fundamentów naszego człowieczeństwa”.
„Chciałbym być wyrazicielem i rzecznikiem was wszystkich” – mówił bp Kopiec – „aby człowiek człowiekowi był bratem. Kościół Święty, posługujący człowiekowi, stara się te nadzieje nie tylko utrwalić, ale przede wszystkim konsekwentnie o nich przypominać, jak dzieje się to u nas już od 25 lat” – podkreślił.
Gliwicki ordynariusz zaznaczył, że „tylko osłabiona nadzieja spowodowała, że nasze – zwłaszcza opolskie i szeroko pojęte górnośląskie wioski i miasta – pustoszeją, nie ma w nich radości, oglądanie się za pracą daleko od rodzinnych stron staje się początkiem zamierania nurtu, który przez wieki wychowywał generacje ludzi godnych szacunku, pochwały za kreatywność, odpornych na przeciwności. Temu zagrożeniu powinniśmy umiejętnie zagrodzić drogę do naszych umysłów i serc. Niech więc poczucie wzajemnej dojrzałości pomoże nam w tym dziele” – apelował.
Bp Jan Kopiec zwrócił się także do mniejszości romskiej. „Nie potrafię w waszym języku przemówić, ale wszyscy wiemy, jak bardzo historia naszych narodów od co najmniej XIV w. związała się wspólnymi sprawami. W pamięć zapadają te trudniejsze doświadczenia, za które dziś wstydzimy się, ale myślimy, że wdzięczność dziś też pojawia się w modlitwie za wysiłki, byśmy żyli jak cywilizowane narody, mające swą kulturę i duchowe oblicze, a nadzieja wszystkim nam towarzyszy, że razem z Bogiem, pod opieką św. Anny, będzie nam lepiej” – dodał.
20. Pielgrzymce Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górze św. Anny przyświecało hasło: „Wdzięczność i nadzieja”. Liturgia była sprawowana w trzech językach: niemieckim, polskim i romskim.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się