Offcanvas Section

„Przez dar Ducha Świętego w tym sakramencie zostaniecie umocnieni, abyście składali Chrystusowo świadectwo, budowali Jego Kościół, w wierze i miłości, a także troszczyli się o materialną świątynię” – powiedział bp Rudolf Pierskała przed udzieleniem sakramentu bierzmowania 40 dorosłym w opolskiej katedrze. „Duch Święty w tym sakramencie was wspomoże, doda sił i udzieli zdolności do pracy, uszlachetni, podtrzyma i uświęci” – dodał.
Opolski biskup pomocniczy podkreślił, że wszyscy potrzebujemy nieustannie umocnienia Duchem Bożym. „Dopóki żyjemy na tym świecie, doznajemy pokus i doświadczamy działania złego ducha: ducha gniewu i niezgody, nienawiści i zazdrości, lenistwa i chciwości, pychy i nieczystości. Ten zły duch krąży obok nas, nieraz bardzo blisko. Ulegliśmy już wiele razy w naszym życiu, ale to może się zmienić” – zapewnił.
Hierarcha zaznaczył też, że Ducha Bożego potrzebują nie tylko ludzie młodzi, ale także osoby w sile wieku, które przyjmują bierzmowanie. „Potrzebujemy łaski umocnienia naszej wiary, abyśmy umieli postępować w życiu według Ducha Bożego. Możemy to sprawdzić na sobie i zapytać się czy jest w naszym życiu: miłość i radość, pokój i cierpliwość, uprzejmość i dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” – wyliczył owoce Ducha Świętego podane w liście św. Pawła Apostoła do Galatów.
„Jeżeli nie widać tych darów albo mamy ich niewiele w naszym życiu, to wzywajmy szczególnie Ducha Bożego” – zachęcał kaznodzieja. „Wszystko to dobro sprawi w nas jeden i ten sam Duch Święty, którego otrzymujemy w sakramencie bierzmowania” – podkreślił bp Rudolf Pierskała.
Sakrament bierzmowania przyjęło 40 osób dorosłych pochodzących z całej diecezji opolskiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się