Offcanvas Section

Kurs dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Z myślą o krzewieniu pobożności eucharystycznej w parafii oraz w trosce o duchowe dobro ludzi chorych i cierpiących apelujemy do proboszczów o pozyskanie kandydatów do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej w parafiach naszej diecezji. Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (9 marca 2006 r.) nadzwyczajnymi Szafarzami mogą być mężczyźni, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat. Ich ustanowienie musi poprzedzić odpowiedni kurs przygotowawczy. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.

Szkolenie kandydatów odbywać się będzie w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. B. Kominka 1a) w następujące dni 2019 roku:
9 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady; 
16 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady;
23 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykłady; 
30 listopada, godz. 9.45 – Msza św. i wykład; niedziela
8 grudnia, godz. 14.00 – Msza św. w katedrze opolskiej z uroczystym upoważnieniem biskupa do pełnienia tej posługi. Msza św. i sobotnie zajęcia w podane wyżej dni odbywać się będą do godz. 14.30.

Parafie tradycyjnie pokrywają opłaty za materiały szkoleniowe i zwracają koszty podróży kandydatom. Na pierwsze spotkanie kandydaci przywożą pismo polecające proboszcza bądź przełożonego zakonu (Uwaga: Jeśli z jednego miejsca jest kilku kandydatów, każdy z nich musi mieć osobne pismo polecające). Zgłoszenia na kurs przygotowawczy przyjmuje wydział duszpasterski drogą mailową: wd@diecezja.opole.pl lub telefoniczną 77 44 32 130 do 31 października 2019 r.

 

Odpusty za wiernych zmarłych§1. Odpustu zupełnego, który można ofiarować jedynie, za dusze w czyśćcu cierpiące, udziela się wiernemu, który
1° w poszczególne dni od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych;
2° we Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - Dzień Zaduszny nabożnie nawiedzi kościół lub kaplicę i odmówi tam Ojcze nasz i Wierzę.

§2. Odpustu cząstkowego, który można ofiarować jedynie za dusze w czyśćcu ciepiące, udziela się wiernemu, który
1° nabożnie nawiedzi cmentarz i pomodli się choćby tylko w myśli za zmarłych; 
2° pobożnie odmówi Jutrznię lub Nieszpory z Oficjum za zmarłych albo wezwanie Wieczny odpoczynek

*wg Enchiridion Indulgentiarum. Normae et concessiones, Libreria Editrice Vaticana 2004 (Wykazu odpustów - normy i nadania) 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się