Offcanvas Section

Uwieńczeniem tegorocznego kolędowania misyjnego 2018/2019 był XIV Przegląd Kolędników Misyjnych. Odbył się on w sobotę 26 stycznia w małej auli Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu. Rozpoczęto nabożeństwem prowadzonym przez ks. Grzegorza Sonnka w kościele seminaryjnym.
Zasadnicza część spotkania stanowiła prezentacja poszczególnych parafii. Do Opola przyjechało 8 grup kolędowych w sumie ok. 110 osób. Grupy kolędnicze przybyły z następujących parafii: Borki Wielkie, Brożec, Chechło, Chrząszczyce, Grodzisko, Radoszowy, Steblów i Zdzieszowice.
Do Opola przyjechali także opiekunowie poszczególnych grup. W Przeglądzie uczestniczył ks. biskup Paweł Stobrawa, który w pięknych słowach podsumował to misyjne spotkanie.
Przegląd zorganizowało diecezjalne duszpasterstwo misyjne a prowadził go ks. Grzegorz Sonnek. Dużą pomocą w organizacji tego spotkania służyli klerycy koła misyjnego WMSD w Opolu.
Poszczególnym grupom wręczono okolicznościowe dyplomy.
Na końcu była okazja na słodki poczęstunek.
 
Kolednicymis20198
Kolednicymis20197
Kolednicymis20196
Kolednicymis20195
Kolednicymis20194
Kolednicymis20193
Kolednicymis20192
Kolednicymis20191

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się