Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

        Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej zainaugurowało w roku 2004 Program Pomocy Dzieciom z Krajów Misyjnych. Program ma na celu objęcie opieką duchową i finansową dzieci, młodzieży oraz kleryków i studentów, zwłaszcza tych, którzy mieszkają na terenie parafii gdzie pracują misjonarze Diecezji Opolskiej.

       Uczestnictwo w Programie to przyjęcie do swojego życia biednej osoby z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć młodego człowieka pod swoją opiekę, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka aż do ukończenia jego edukacji.

       Dzieci objęte Programem przedstawiają misjonarze. Na podstawie rozeznania w swoich placówkach misyjnych wybierają oni najbardziej potrzebujące: sieroty, półsieroty, dzieci, którym rodzice z powodu braku zdrowia czy bezrobocia nie są w stanie zapewnić możliwości edukacji a czasem nawet zaspokojenia najbardziej podstawowych potrzeb. Programem objęci są także studenci, zwłaszcza alumni seminariów duchownych. Misjonarze przesyłają informacje o danej osobie wraz z jej zdjęciem (o ile to możliwe). Mogą to być osoby z placówek misyjnych w Afryce, Ameryce Łacińskiej i w krajach byłego ZSRR.

       Udział w Programie mogą wziąć: osoby indywidualne (np. księża pomagają klerykom), rodziny, grupy przyparafialne (np. ministranci, ogniska misyjne, róże różańcowe...) firmy, zakłady pracy, uczelnie, szkoły, klasy, kluby, stowarzyszenia, które składają się na opłacanie nauki swego podopiecznego.

       Koszty nauki jednego dziecka są zróżnicowane w zależności od kraju, rodzaju szkoły oraz sytuacji rodzinnej i osobistej dziecka. Osoba adoptująca deklaruje wpłatę 100 do 150€ (ok. 440-660zł w zależności od kursu walut) rocznie. Wpłat w polskiej walucie można dokonywać w ratach kwartalnych lub jednorazowo. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Opolskiej przekazuje pieniądze misjonarzom. Misjonarze osobiście opłacają koszty nauki w szkole oraz troszczą się o zaspokojenie podstawowych potrzeb jak: dożywianie, ubranie, książki, przybory szkolne (w wypadku dzieci młodszych), albo przekazują bezpośrednio pieniądze potrzebującym (w wypadku studentów i kleryków).

       Aby wziąć w opiekę dziecko, należy wypełnić >>DEKLARACJĘ<< i przesłać ją na wskazany adres. Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych pełni rolę pośrednika pomiędzy misjonarzem przedstawiającym dziecko do udziału w Programie i osobą lub instytucją w Polsce. Mając na względzie zadeklarowaną kwotę oraz inne preferencje przedstawione w deklaracji, Duszpasterstwo Misyjne wybierze i prześle zainteresowanym dane dziecka oraz, w miarę możliwości, jego fotografię.

       Korespondencja może odbywać się za pośrednictwem misjonarza. Wysyłanie paczek jest niewskazane, ponieważ koszty przesyłki są bardzo wysokie i często znacznie przewyższają wartość paczki. Chcąc, aby dziecko dostało jakiś prezent, lepiej jest wpłacić dodatkową sumę pieniędzy, z zaznaczeniem na co są one przeznaczone. Wówczas zakupi się daną rzecz na miejscu. Misjonarz zobowiązany jest przynajmniej raz w roku przekazywać osobom pomagającym w Polsce informacje dotyczące osoby obdarowanej i jej postępów edukacyjnych.

       Z perspektywy 5 lat, które minęły od powołania do życia tej inicjatywy, należy stwierdzić, że opieką duchową i finansową zostało w tym czasie objętych około 50 osób, zwłaszcza z afrykańskiego Togo. W tej liczbie było lub jest obecnie kilkunastu kleryków. Dwóch z nich jest już po święceniach kapłańskich.

       Wśród darczyńców są głównie osoby z naszej diecezji, zarówno indywidualne jak i stowarzyszone (róże różańcowe, chóry kościelne, ogniska misyjne...). Jest także, na chwilę obecną 8 kapłanów, którzy wspomagają alumnów z Czarnego Lądu.

       W imieniu wszystkich obdarowanych składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy niejednokrotnie wydali „wdowi grosz” po to, aby innym stworzyć nieco lepsze niż dotychczas warunki życia.


       Wszelkie pytania proszę kierować na adres:

 
       Ks. Stanisław Klein
       ul. Kwiatowa 2 Chechło
       44-172 Poniszowice
       tel. 032. 23.03.195; 692747103
       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.