Offcanvas Section

28 czerwca 2019 roku w kościele parafialnym św. Stanisława Kostki w Lublińcu miało miejsce uroczyste nałożenie krzyża misyjnego i posłanie do pracy misyjnej w Boliwii p. Barbary Kubickiej – misjonarki świeckiej. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Andrzej Czaja, ordynariusz diecezji opolskiej. W koncelebrze brało udział wielu zaproszonych kapłanów, wśród nich ks. Henryk Pocześniok – Prezes Funduszu Pomocy Misjonarzom Diecezji Opolskiej. Nad uroczystym przebiegiem Eucharystii czuwali gospodarze parafii: o. proboszcz Waldemar Janecki OMI, wikariusze o. Krzysztof Wolnik OMI oraz o. Adam Hetman OMI oraz Liturgiczna Służba Ołtarza. We Mszy św. uczestniczyli także rodzice i najbliższa rodzina misjonarki oraz grono przyjaciół i znajomych. Wśród gości nie zabrakło także misjonarzy, którzy na co dzień pracują w Boliwii. P. Barbara na przełomie sierpnia i września wyjedzie na miejsce swojej posługi misyjnej do Concepción w Boliwii.

Duszpasterstwo misyjne życzy p. Barbarze błogosławieństwa Bożego i wiele zapału i sił w przyszłej pracy misyjnej w Boliwii.

Lubliniecposl4
Lubliniecposl3
Lubliniecposl2
Lubliniecposl1

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.