Offcanvas Section

W dniu 17 czerwca 2019 r. zmarł ks. Franciszek Piechota, lat 85, emerytowany wiceoficjał Sądu Diecezji Opolskiej.

Śp. ks. Franciszek Piechota urodził się 16 października 1933 r. w Opolu-Gosławicach w rodzinie rolniczej Władysława i Gertrudy zd. Walecko. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową i kontynuował edukację w gimnazjum w Opolu, którą przerwały działania wojenne. W 1945 r. podjął naukę w I Państwowym Gimnazjum i Liceum w Opolu, a w 1946 r. przeniósł się do opolskiego II Państwowego Gimnazjum i Liceum. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. z rąk biskupa Franciszka Jopa w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Bytomiu. W latach 1959-1965 oraz 1970-1984 pełnił funkcję notariusza Sądu Diecezji Opolskiej. W latach 1965-1970 był notariuszem Kurii Diecezjalnej w Opolu. W międzyczasie uzyskał w 1966 r. magisterium na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a po odbyciu studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w latach 1977-1980 – licencjat z prawa kanonicznego. W latach 1981-1982 przebywał na rocznym stypendium doktoranckim na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Pracę doktorską „Katechizacja kościelna w metropolii gnieźnieńskiej w świetle średniowiecznych ustaw synodalnych” obronił w 1990 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. W latach 1983-1988 był członkiem Trybunału Papieskiego do spraw „super ratio”. Od 1985 r. pełnił funkcję notariusza w procesie beatyfikacyjnym Marii Luizy Merkert na szczeblu diecezjalnym. W 1984 r. został mianowany wiceoficjałem Sądu Diecezji Opolskiej i pełnił tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 2008 r. Od 1966 r. przez 30 lat był także rektorem kościoła pw. św. Sebastiana w Opolu. Biskup Opolski odznaczył go w 1975 r. tytułem dziekana honorowego, a w 1992 r. radcy duchownego. W 1996 r. otrzymał tytuł kapelana Jego Świątobliwości. Zmarł 17 czerwca 2019 r.

Polecajmy duszę śp. ks. Franciszka Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się