Offcanvas Section


KURSY FORMACYJNE W 2020 r.

Jeśli sytuacja epidemiologiczna pozwoli jesienią na organizację spotkań formacyjnych, to na wzór lat ubiegłych zorganizujemy w Rudach i Głębinowie kursy formacyjne dla roczników święceń: 2019, 2017, 2006, 2001, 1995, 1990, 1985. Dodatkowo również w Głębinowie kurs formacyjny dla uczestników Studium Proboszczowskiego (diec. opolska, roczniki święceń 2011 i 2012), co pozwoli nadrobić zaległości 2 semestru. W załączniku podaję uzgodnione z dyr. domów formacyjnych terminy jesiennych kursów. Szczegółowy program zostanie podany w terminie późniejszym. Bardzo proszę, aby informacja ta znalazła się w najbliższym komunikacie duszpasterskim i na stronie diecezji.

Serdecznie pozdrawiam.
ks. Joachim Waloszek

Jesienne kursy formacyjne w roku 2020 dla księży z diec. gliwickiej i opolskiej:

Rocznik święceń 2019 (2 rok kapłaństwa) – 4-9.10.2020 Rudy

Rocznik święceń 2017 (4 rok kapłaństwa) – 11-16.10.2020 Rudy

Rocznik święceń 2006 (15 rok kapłaństwa) – 18-22.10.2020 Rudy

Rocznik święceń 2001 (20 rok kapłaństwa) – 18-22.10.2020 Głębinów

Rocznik święceń 1995 (26 rok kapłaństwa) – 25-29.10.2020 Głębinów

Rocznik święceń 1990 (31 rok kapłaństwa) – 8-12.11.2020 Głębinów

Rocznik święceń 1985 (36 rok kapłaństwa) – 15-19.11.2020 Głębinów

 

 

STUDIUM PROBOSZCZOWSKIE 2019-2022 r.

Studium proboszczowskie jest instytucją kościelną, powołaną do życia przez Biskupa Opolskiego i ma na celu formację przyszłych proboszczów. Zajęcia Studium trwają 4 semestry i obowiązują księży wskazanych roczników (patrz niżej) z wyjątkiem kapłanów delegowanych na specjalistyczne studia stacjonarne. Studium Proboszczowskie kończy się egzaminem proboszczowskim. Warunkiem przystąpienia do końcowego egzaminu jest potwierdzona obecność na zajęciach, pozytywna ocena z wizytacji katechetycznej i liturgiczno-homiletycznej w parafii oraz przedstawienie pisemnego eseju na temat: „Życie i posługa proboszcza”.

Aktualna edycja studium (lata akademickie 2019/2020 i 2020/2021) adresowana jest dla dwóch roczników święceń: 2011 i 2012.

 

Studium Proboszczowskie (semestr 3 i 4) dla księży z diec. opolskiej

Rocznik święceń 2011 i 2012  –  12-15.10 Głębinów

+ wskazane środy w Opolu (terminy zostaną podane później)

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.