Offcanvas Section

Wystawa Śląsk perły sztuki od gotyku po barok. Wystawa w jubileusz 1050-lecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich 28.10.2016 r.
Tematem modernizowanej wystawy będą powszechnie mało znane zabytki gotyckich śląskich rzeźb oraz dzieł złotniczych wykonanych w warsztatach nyskich. W ramach zadania na wybranych obiektach zostaną przeprowadzone konserwatorskich.
Modernizacji zostaną poddane ponadto gabloty muzealne poprzez wymienię szkła nie hartowanego na szkło hartowane i laminowane, przez co zostanie poniesiony stopień bezpieczeństwa cennych zabytków.
W ramach zadania zostanie wymieniony na dwóch salach system ekspozycyjny malarstwa. Wystawa odbywać się będzie w dwóch salach. Obie z nich mają powierzchnie 290 m kwadratowych. Pierwsza sala na parterze poświęcona będzie rzeźbie gotyckiej, a ściany zostaną uzupełnione obrazami od XV do XIX wieku.
Tematem głównym drugiej sali będzie rzemiosło artystyczne, które powstało na Śląsku od XIV w. do XX w. W zmodernizowanych gablotach eksponowane będą kielichy, monstrancje, ampułki z warsztatów złotniczych z Nysy i Wrocławiu. Uzupełniłem ekspozycji na tej sali będą także obrazy na ścianach od XV do XIX wieku.
W rogach sal ekspozycyjnych staną kioski multimedialne stworzone ze specjalnych statywów i tabletów. W ramach tego zadania do powyższego sprzętu zostanie stworzona aplikacja na system Android, która będzie w ciekawy i innowacyjny sposób uzupełniać informacji o prezentowanych obiektach. Aplikacja składać będzie się ze zdjęć obiektów, informacji o miejscu pochodzenia zabytków, wiadomości o warsztacie obiektów.
W ramach zadnia do wystawy powstanie też nowy system podpisywania obiektów wykonany na plexi i przymocowany na dystansach do ściany. Uzupełnieniem wystawy staną się wydawnictwa w postaci katalogu i folderów, które spełnią rolę informatorów opracowanego zbioru zabytków.
W ramach zadania ukazany zostanie proces twórczy artystów różnych epok. Oprócz nowej koncepcji ekspozycji, planowane jest wydanie katalogu zbiorów oraz folderów dla zwiedzających.
 
Projekt dofinansowano ze środków: 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Program: Dziedzictwo Kulturowe, priorytet I, Wspieranie działań muzealnych.
4
5
3
2
1
7
6

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.