Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wśród licznych programów finansowych ogłaszanych każdego roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uwagę zasługuje program Ochrona zabytków. Jego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W ramach konkursu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

 1. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;
 2. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat  poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót  określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków)

Szczegółowe informacje na temat zasad dofinansowania renowacji zabytków wraz z kryteriami oceny wniosków można znaleźć na stronie www.mkidn.gov.pl w zakładce Co robimy - Programy Ministra. Wniosek o dotację należy złożyć przy użyciu Elektronicznego Biura  Obsługi Interesanta (EBOI) dostępnego na stronie https://esp.mkidn.gov.pl

Pozostałe programy Ministra Kultury to:

Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

 • Muzyka
 • Muzyczny ślad
 • Teatr i taniec
 • Sztuki wizualne
 • Narodowe kolekcje sztuki współczesnej
 • Regionalne kolekcje sztuki współczesnej
 • Film
 • Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
 • Edukacja artystyczna
 • Edukacja kulturalna
 • Zamówienia kompozytorskie

Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa

 • Literatura
 • Promocja czytelnictwa
 • Czasopisma
 • Partnerstwo dla książki

Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego

 • Kolekcje muzealne
 • Wspieranie działań muzealnych
 • Kultura ludowa i tradycyjna
 • Ochrona zabytków archeologicznych
 • Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
 • Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą
 • Badanie polskich strat wojennych

Programy infrastrukturalne

 • Infrastruktura kultury
 • Infrastruktura szkolnictwa artystycznego
 • Infrastruktura domów kultury

Inne programy

 • Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Rozwój sektorów kreatywnych

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.