Offcanvas Section

Projekt: „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólną drogą”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice 2014-2020

🎦 FILMY EDUKACYJNE - TURYSTYKA SAKRALNA 
▶️ https://www.diecezja.opole.pl/index.php/filmy-edukacyjne

Projekt: „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólna drogą” ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami na pograniczu polsko-czeskim poprzez ożywienie ruchu turystycznego na obszarze Śląska i Moraw. Zostaną podjęte działania o charakterze edukacyjno-poznawczym z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych: produkcja filmów edukacyjnych z emisją na Facebooku, YouTubie, TV i stronach internetowych. Zostanie dodrukowana gra planszowa PIELGRZYM, partnerzy projektu wezmą udział w międzynarodowych targach turystycznych.

Celem nadrzędnym projektu jest ożywienie ruchu turystycznego społeczności polskiej i czeskiej na pograniczu śląsko - morawskim poprzez realizację innowacyjnych działań edukacyjno-informacyjnych pokazujących wspólne dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze i historyczne w okresie od 1.06.2019 r. do 30.11.2020 r. Cel nadrzędny projektu planuje się osiągnąć wspólnie z partnerem czeskim tj. diecezją ostrawsko-opawską poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie działań edukacyjnych które ułatwią poznanie i wykorzystanie wybranych elementów wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.
 2. Zwiększenie atrakcyjności formy przekazu na temat bogatej oferty dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza śląsko-morawskiego.
 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających poznanie oraz wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego i historycznego pogranicza śląsko - morawskiego.
 4. Utworzenie wspólnej ofert turystycznej, produktu turystycznego o wspólnym logotypie Turystyka Sakralna z wybranych obiektów oraz lokalnych atrakcji i udostępnienie ich za pośrednictwem zróżnicowanych nośników edukacyjnych np.: film, gra edukacyjna.

Działania realizowane w projekcie:

 1. Produkcja 8 filmów edukacyjnych (w dwóch wersjach czasowych: 2 - minutowych i 15 - sekundowych, w 2 wersjach językowych: polskim, czeskim, na temat wybranych obiektów turystycznych oraz lokalnych atrakcji: Góra św. Anny, Kamień Śląski, Głogówek, Olesno, Nysa, Opole,Prudnik, Pietrowice Wielkie.
 2. Emisja edukacyjnych felietonów filmowych w wybranych nośnikach medialnych o zasięgu ogólnopolskim: TVP Trwam (działanie bezkosztowe), Facebook, You Tube oraz na stronach internetowych o profilach turystycznym, geograficznym i krajoznawczym: www.polskie.media.com, www.ptg.com, www.orot.pl oraz na diecezjalnej stronie internetowej: www.diecezja.opole.pl (działania bezkosztowe).
 3. Druk 500 szt. gry edukacyjnej pn. Pielgrzym.
 4. Udział w wystawienniczych międzynarodowych targach turystycznych we Wrocławiu.
 5. Zakup wyposażenia na stoiska targowe wystawiennicze: stojak na materiały drukowane, monitor telewizyjny wraz z koniecznym okablowaniem i stojakiem mobilnym.
 6. Zarządzanie projektem.

Źródła finansowania projektu:

Koszt ogółem: 139 193,20
Dotacja Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad: 118 314, 19
Wkład własny Diecezji Opolskiej: 20 879,01

Termin realizacji: 01.06.2019 – 30.11.2020

Partner wiodący: Diecezja Opolska

Partner projektu: Diecezja Ostrawsko-Opawska

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001955

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.