Offcanvas Section

Od maja do grudnia 2019 r. Archiwum Diecezjalne realizowało projekt: "Digitalizacja i skatalogowanie zasobów Archiwum Diecezjalnego w Opolu oraz stworzenie platformy sprzętowo-programowej", który współfinansowany był ze środków MKiDN w ramach programu „Kultura Cyfrowa 2019”.

Głównym celem projektu było zeskanowanie 600 rolek mikrofilmów będących w zasobach Archiwum Diecezjalnego w Opolu, zawierających głównie księgi metrykalne parafii należących obecnie do Diecezji Opolskiej. Proces digitalizacji uznany został jako najlepsza metoda zabezpieczenia treści na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia nośników analogowych.

Kolejnym ważnym zadaniem w projekcie było stworzenie platformy sprzętowo-programowej pozwalającej na bezpieczne przechowywanie dużej ilości danych oraz aplikacji mającej na celu szerokie i bezpłatne udostępnianie treści cyfrowych.

Efektem współpracy z Archiwum Państwowym było podjęcie decyzji o wprowadzeniu zeskanowanego materiału do systemu ZoSIA, który jest platformą informatyczną wdrażaną w polskich archiwach państwowych, realizowaną przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Dostęp do zasobów ZoSIA odbywa się przez portal https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/  natomiast zdigitalizowane przez Archiwum Diecezjalne mikrofilmy powinny pojawiać się stopniowo w kolejnych miesiącach 2020 r.

 

Całość zdigitalizowanych treści Archiwum Diecezjalnego dostępna jest na stronie http://archiwum.diecezja.opole.pl/

Projekt dofinansowano ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Program: Kultura Cyfrowa 2019.

Współfinansują: 

 

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.