Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie


Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej diecezji są doroczne święcenia kapłańskie. Jest to radosna uroczystość dla wszystkich wiernych diecezji, bo przecież nowowyświęceni kapłani zostali przez Boga powołani, aby prowadzić dzieło umacniania w wierze swoich sióstr i braci w Chrystusie. W ich ręce złożony zostaje szczególny „dar i tajemnica”, którym jest służebne kapłaństwo. Z ogromną radością pragnę Was zatem poinformować, że w przeddzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w najbliższą sobotę 8 czerwca br. o godz. 10.00 rozpocznie się w kościele seminaryjno-akademickim w Opolu uroczysta Eucharystia, podczas której święcenia prezbiteratu przyjmie 10 diakonów, absolwentów naszego Wyższego Seminarium Duchownego i Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. O tym wydarzeniu oznajmią nam bijące dzwony kościołów we wszystkich parafiach naszej diecezji w momencie udzielania święceń o godz. 11.00.
A oto imiona i nazwiska nowych kapłanów oraz parafie, z których pochodzą:

 1. Kacper Józefczyk, z par. św. Michała Archanioła w Prudniku
 2. Marcin Kleszyk, z par. św. Floriana w Kędzierzynie-Koźlu Azotach
 3. Piotr Kłonowski, z par. Trójcy Świętej w Korfantowie
 4. Paweł Knop, z par. św. Jacka w Opolu
 5. Rafał Kurek, z par. św. Mikołaja w Raciborzu
 6. Michał Ludwig, z par. Trójcy Świętej w Leśnicy
 7. Mateusz Mandalka, z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach
 8. Michael Muskała, z par. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe
 9. Radosław Radziwoń, z par. św. Bartłomieja w Głogówku
 10. Mateusz Zajdel, z par. św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich

Święcenia kapłańskie są zawsze okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu, że powołuje wybranych ludzi do szczególnego posłannictwa w Kościele oraz, by byli Jego świadkami w świecie. Tak jak do Apostołów w dzisiejszej Ewangelii, mówi im o ich szczególnym zadaniu i posłannictwie: „Wy jesteście świadkami tego” – zwłaszcza Jego męki i zmartwychwstania. Podobnie jak Apostołowie, powołani przez Chrystusa kapłani zostają „przyobleczeni w moc z wysoka”. Dzięki tej mocy Ducha Świętego mogą godnie realizować powołanie, którym zostali obdarowani, to znaczy być przekonywującymi i wiarygodnymi świadkami Ewangelii, którzy prowadzą lud Boży ku niebu, czyli do celu życia wytyczonemu nam przez Chrystusa, o czym przypomina także dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Cieszymy się, że będziemy mieli 10 nowych kapłanów, ale jednocześnie niepokojem napawa coraz mniejsza liczba kandydatów do kapłaństwa w naszym seminarium – wystarczy choćby wspomnieć, że na I roku jest zaledwie 3 kleryków. Choć Kościół jest dziełem Chrystusa i to On nim kieruje. Jednak gdyby zabrakło w nim kapłanów – pasterzy, i to dobrych pasterzy, to nie mógłby wypełniać swojej najważniejszej misji. Bez kapłanów nie byłoby bowiem Eucharystii i innych sakramentów. Nie byłoby głosicieli Słowa Bożego. Możemy mieć pewność, że Chrystus nigdy nie opuści swojego Kościoła i ufamy, że nadal powołuje wielu młodych ludzi do kapłaństwa i życia zakonnego. Wierzymy, że nawet jeśli niektórzy powołani nie dają dobrego świadectwa, to z tego powodu Jezus nie przestaje powoływać. Może tylko młodym ludziom trudniej przyjąć powołanie, którym Bóg ich obdarza i nawet jeśli czują je w sercu, wybierają inną drogę życia. W wielu młodych ludziach pojawia się także lęk przed decyzją na całe życie, która w ich mniemaniu może odebrać lub przynajmniej ograniczyć ich wolność.

Tym wszystkim chciałbym przytoczyć słowa Papieża Franciszka z Orędzia na tegoroczny 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który mówi: „Powołanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest to «więzienie» ani nałożony na nas ciężar. Wręcz przeciwnie, jest to inicjatywa pełna miłości, poprzez którą Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza do wejścia we wspaniały projekt, którego uczestnikami pragnie nas uczynić, ukazując nam perspektywę szerszego morza i niezwykle obfitego połowu.”

A zatem każde powołanie jest dziełem Boga. Człowiek udziela jedynie odpowiedzi na Bożą propozycję. Przy tym nie powinien odczuwać lęku przed trudnościami, które się z tym wiążą, ani przed własnymi niedoskonałościami i słabościami. Wystarczy ufać w moc Boga, w moc Jego miłosierdzia, które przemienia i odnawia.

Troska o powołania kapłańskie i zakonne, męskie i żeńskie, jest ważną sprawą dla całej wspólnoty Kościoła, za którą każdy z nas jest odpowiedzialny. Szczególnie ważnym wyrazem tej troski jest gorąca modlitwa, aby Pan nadal powoływał nowych świadków swojej Ewangelii, a powołani wielkodusznie odpowiadali na to wezwanie.

W naszej diecezji działa Dzieło Modlitwy o Powołania „Oremus”, w wielu parafiach są grupy osób modlących się w intencji kapłanów, tzw. „Margaretki”. Bardzo Was proszę o tę modlitwę podczas Mszy św., podczas modlitwy różańcowej odmawianej w wielu parafiach przed nabożeństwami. Warto powrócić we wszystkich parafiach do pięknej tradycji modlitwy o powołania w pierwsze czwartki miesiąca. Pamiętajmy o tej intencji także w naszej osobistej modlitwie.

Mówiąc o szczególnym powołaniu do kapłaństwa lub do życia konsekrowanego, nie sposób nie wspomnieć o powołaniu do świętości, którym obdarowany został każdy z nas w dniu chrztu świętego. Od tego momentu jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Ta szczególna łaska dziecięctwa Bożego wymaga jednak bezustannej troski i wysiłku na rzecz duchowego rozwoju. Wsparciem w tym dziele ma służyć powołana 30 grudnia 2018 roku Maryjna Wspólnota Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które jeszcze bardziej chcą się troszczyć o życie Boże w sobie, i które będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego swoich bliskich, a także w dzieło rozwoju duchowego parafii. Raz jeszcze zwracam się do wszystkich Diecezjanek z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do tej wspólnoty.

Drodzy Diecezjanie, chcę Was też poinformować, że podobnie jak w ubiegłych latach, w Uroczystość Bożego Ciała, 20 czerwca br., po raz kolejny w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego, odbędzie się „Koncert Uwielbienia”. Stanowi on szczególną formą modlitwy za młode pokolenie. Już dziś serdecznie Was zapraszam: dzieci, młodzież, małżeństwa i rodziny; wszystkich. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00. Zwieńczy je Apel Jasnogórski. Będzie ono również transmitowane przez nasze diecezjalne Radio Doxa.

Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na tradycyjną pielgrzymkę stanową. Tegoroczne obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem, 29 czerwca o godz. 18.30. Uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00 przewodniczyć będą biskupi opolski i gliwicki.

Na koniec raz jeszcze Was proszę, drogie Siostry i drodzy Bracia, o usilną modlitwę w intencji wszystkich powołanych: tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów. Proszę również o intensywną modlitwę o nowe powołania do posługi kapłańskiej i życia konsekrowanego.

 

Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.
Wasz biskup
 Andrzej Czaja

Opole, 27 maja 2019 r

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.