Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wspólnota została erygowana w Niedzielę Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 r. Obecnie liczy 420 członkiń (sierpień 2023). Jest Wspólnotą modlitewną, formacyjną i apostolską zrzeszającą kobiety świeckie i konsekrowane, które łączy modlitwa i troska o rozwój duchowy młodego pokolenia, pragnienie dojrzewania we Wspólnocie dla lepszego realizowania zadań duchowego macierzyństwa oraz gotowość angażowania się na rzecz wychowania religijnego młodego pokolenia i formacji duchowej w parafii.

Wspólnota Opiekunek powstała z inicjatywy samych kobiet. Zachęcone działalnością Bractwa św. Józefa zapragnęły, aby powstała analogiczna grupa diecezjalna dla nich. Biskup Opolski z radością podjął tę inicjatywę powołując do życia Opiekunki Życia, jak w skrócie określane są członkinie Wspólnoty. W centrum aktywności modlitewnej i formacyjnej jest Boże Dziecięctwo – najpierw troska o swój duchowy rozwój i więź z Bogiem, aby następnie być wzorem i świadkiem Bożego życia przede wszystkim dla młodego pokolenia. Wspólnota ma być znakiem tego, że trzeba zatroszczyć się bardziej o świątynię Boga w nas.

Uczestnictwo we Wspólnocie jest szczególną formą realizowania podstawowego powołania kobiety, jakim jest macierzyństwo. Niestety nie każda kobieta może je realizować w sposób fizyczny, ale każda może je podjąć na sposób duchowy. Dlatego do wspólnoty może przystąpić zarówna matka, babcia, osoba samotna, ale także kobieta konsekrowana.

 

Zamysł i cel Wspólnoty

Naśladując Najświętszą Maryję Pannę, otoczyć macierzyńską opieką życie Boże we wspólnocie Kościoła Opolskiego przez:

 • modlitwę członkiń o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych, w szczególności młodego pokolenia oraz samych członkiń, ich rodzin i parafii;
 • formację członkiń do dojrzałego realizowania powołania matki, babci w rodzinie oraz duchowego macierzyństwa we wspólnocie Kościoła (w oparciu o nauczanie św. Jana Pawła II);
 • angażowanie się członkiń na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci i wnuków oraz formacji duchowej w parafii, w szczególności młodego pokolenia.

Zadania każdej Opiekunki

 • modlitwa w intencji dzieci i wnuków, całego młodego pokolenia i rodzin, za parafię, diecezję oraz członkinie Wspólnoty - żyjące i zmarłe;
 • udział w procesie formacyjnym i podejmowanie nieustannej pracy nad sobą;
 • gorliwe realizowanie zadań wychowawczych w rodzinie i poza nią;
 • zaangażowanie w parafii na rzecz jej duchowego rozwoju, w szczególności formacji młodego pokolenia;
 • osobisty i wspólnotowy kult Najświętszej Maryi Panny, św. Jadwigi i św. Anny przez modlitwę za ich wstawiennictwem, troskę o wizerunki i pielgrzymowanie;
 • świadczenie wzajemnej pomocy duchowej innym członkiniom Wspólnoty.

Członkostwo

Do wspólnoty może należeć:

 • kobieta świecka, która ukończyła 18 rok życia, bez względu na jego etap i formę
 • kobieta konsekrowana, bez względu na staż i formę życia konsekrowanego

Szczegółowe zadania Opiekunek

 • dawanie świadectwa wiary i ofiarnego życia w swojej rodzinie;
 • codzienna modlitwa przez wstawiennictwo Matki Bożej, św. Jadwigi i św. Anny w intencji dzieci, wnuków oraz młodego pokolenia (w przypadku osób konsekrowanych w intencji młodego pokolenia, zwłaszcza o dobre rozeznanie powołania); modlitwę można zamienić na Litanię Loretańską bądź 10-tek Różańca Świętego,
 • w wyznaczonym dniu nieustającej diecezjalnej modlitwy (nowenny) ofiarowanie dostatniego czasu na modlitwę o żywą wiarę i duchowy rozwój wiernych Kościoła Opolskiego, za młode pokolenie, członkinie Wspólnoty i ich bliskich, a także udział we Mszy św. i przyjęcie Komunii świętej;
 • dobrowolny udział w spotkaniach formacyjnych w rejonach (w klasztorach sióstr), które będą obejmować wspólne nabożeństwo, konferencję formacyjną opartą na nauczaniu św. Jana Pawła II oraz siostrzane spotkanie jako okazja do dawania wzajemnego świadectwa i budowania więzi;
 • udział w dorocznym spotkaniu Wspólnoty połączonym z przyjęciem nowych członkiń w siedzibie w Oleśnie, w dniu wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego;
 • dobrowolny udział w pielgrzymkach, rekolekcjach i innych spotkaniach formacyjnych proponowanych przez moderatora diecezjalnego;
 • świętowanie Uroczystości Matki Bożej Opolskiej (21 czerwca) i świąt maryjnych, uroczystości św. Anny (26 lipca), św. Jadwigi (16 października) i Święta Świętej Rodziny z Nazaretu; także rodzinne świętowanie Dnia Matki i Dnia Babci; w przypadku osób konsekrowanych - Dnia Życia Konsekrowanego (2 lutego);
 • troska o wizerunki Matki Bożej, św. Anny i św. Jadwigi w swojej parafii;
 • zaangażowanie na rzecz rozwoju duchowego młodego pokolenia w parafii (inicjowanie nabożeństw i modlitwy za młode pokolenie przed liturgią, inicjowanie różnych form katechezy dorosłych i spotkań z ciekawymi gośćmi);
 • po uzyskaniu informacji o śmierci członkini wspólnoty podjęcie modlitwy w jej intencji.

 Statutu Wspólnoty

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.