Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W procesie kanonicznym nie chodzi ani o unieważnienie małżeństwa ani o udzielenie „rozwodu kościelnego”, lecz o stwierdzenie ewentualnej jego nieważności od samego początku. Sakramentalne małżeństwo ważnie zawarte jest nierozerwalne. Mogą być jednak przypadki, w których małżeństwo, mimo pozorów ważności, zostało nieważnie zawarte. Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa prowadzi się w tym celu, aby wykazać czy dane małżeństwo było ważnie czy też nieważnie zawarte.

Strony w procesie o nieważność małżeństwa mają takie same prawa i obowiązki, żadna ze stron nie jest oskarżona, a Sądy kościelne badają jedynie ważność czy nieważność zawartego małżeństwa.

Z chwilą przyjęcia sprawy na Sądzie kościelnym, spoczywa obowiązek sumienia użycia wszelkich prawem przepisanych środków, aby sprawę wszechstronnie wyświetlić i wykryć pełną prawdę na temat danego małżeństwa. W tym celu przesłuchuje się osobno pod przysięgą strony, świadków, bada się dokumenty, powołuje się biegłych itp.. Dopiero wówczas można wydać sprawiedliwy i nikogo nie krzywdzący wyrok.

Strony procesowe ma obowiązek sumienia dopomóc Sądowi w wyświetlenia tej prawdy.

W Sądach kościelne nie ma publicznych rozpraw jak w sądach cywilnych; każdą stronę czy świadka przesłuchuje się osobno, w różnych terminach, a sędziowie przy wydawaniu wyroku opierają się na spisanym materiale dowodowym. Zasadniczo poprzestaje się na jednorazowym przesłuchaniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.