Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W piątek, 17 grudnia 2021 r. w 67. roku życia i 40. roku kapłaństwa odszedł do Pana śp. ks. Franciszek Helmut Zoska, proboszcz parafii Narodzenia NMP w Kierpniu i dziekan dekanatu Głogówek.

***
Ks. Franciszek Helmut Zoska urodził się 4 lutego 1955 r. w Siołkowicach w rodzinie Rocha i Marii zd. Kampa. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnych Chróścicach i kontynuował naukę w najpierw w szkole zawodowej, a następnie w 3-letnim technikum mechanicznym w Opolu. Po złożeni w 1976 r. egzaminu dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1982 r. w katedrze opolskiej z rąk bp. Alfonsa Nossola. Po święceniach był wikariuszem najpierw w parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu (1982-1985), a następnie w parafii św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie (1985-1987). Po krótkiej posłudze w 1987 r. w parafii św. Józefa w Zabrzu został wikariuszem w parafii Świętego Krzyża w Zabrzu (1987-1990). W 1990 r. został mianowany proboszczem parafii Narodzenia NMP w Kierpniu, w której posługiwał do końca życia. Pełnił także funkcję wicedziekana (2002-2012), a potem przez kolejne dwie kadencje dziekana dekanatu Głogówek. W 2007 roku Biskup Opolski nadał mu tytuł dziekana honorowego. Zmarł 17 grudnia 2021 r. po ciężkiej chorobie.

***
Uroczystości żałobne śp. ks. Franciszka:
Msza żałobna została odprawiona w środę, 22 grudnia 2021 roku o godz.19.30 w kościele Narodzenia NMP w Kierpniu.
Msza pogrzebowa została odprawiona w czwartek, 23 grudnia 2021 roku o godz. 11.00 w kościele Narodzenia NMP w Kierpniu.

***
Polecajmy śp. ks. Franciszka Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Franciszek, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.