Offcanvas Section

Oparcie na Jezusie możliwe jest razem z Maryją i przez Maryję – piszą biskupi w liście pasterskim zapowiadającym obchody XX Dnia Papieskiego. Będzie on obchodzony w niedzielę, 11 października, pod hasłem „Totus Tuus” – „Cały Twój”.

Biskupi przypominają, że XX Dzień Papieski przypada w roku stulecia urodzin oraz piętnastej rocznicy śmierci św. Jana Pawła II. W liście pasterskim, który będzie odczytywany w kościołach 4 października (w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski), rozważają znaczenie zawołania „Totus Tuus”, które znajduje się w papieskim herbie św. Jana Pawła II i wskazują na jego aktualność. „Te dwa słowa wyrażają całkowitą przynależność do Jezusa za pośrednictwem Jego Matki” – piszą biskupi. Dodają, że najbliższy Dzień Papieski będzie przeżywany w polskim Kościele w duchu rozważania tajemnic życia Maryi i wzywania Jej orędownictwa.

„Orędownictwo i opieka Maryi były szczególnie widoczne w życiu i posługiwaniu św. Jana Pawła II” – czytamy w liście pasterskim. Biskupi wspominają m.in. cudowne ocalenie Papieża Polaka w czasie zamachu na Placu Świętego Piotra w Rzymie 13 maja 1981 roku oraz jego wypowiedź o tym, że słowa „Totus Tuus” pomogły mu przejść przez trudne doświadczenia wojny i okupacji. Podkreślają też, że Maryja i miłość do Niej były obecne w dziejach Polski od ich początków. Przypominają m.in. pieśń „Bogurodzica”, cudowną obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego oraz odparcie wojsk bolszewickich w 1920 roku, a także świadectwo bezgranicznego zawierzenia Maryi, jakie dali kard. August Hlond i kard. Stefan Wyszyński. Zwracają również uwagę na liczne w naszym kraju sanktuaria maryjne i kapliczki świadczące „o wielkiej ufności Polaków w orędownictwo Matki Bożej”.

Zapowiadając Dzień Papieski, biskupi zapraszają wszystkich do „szkoły Maryi”, która uczy całkowitego zaufania słowu Boga oraz miłości do drugiego człowieka. Zachęcają też do codziennej modlitwy różańcowej. „Niech będzie ona zarówno wspólną modlitwą małżonków, jak i całych rodzin, a także ludzi samotnych, chorych i cierpiących, pozostających w kwarantannie czy w izolacji” – czytamy w liście. Biskupi proponują, aby modlić się w drodze do pracy, szkoły, na uczelnię czy na zakupy. „Różaniec uczy nas słuchać natchnień Ducha Świętego, kochać Jezusa, służyć Kościołowi, cieszyć się wiarą, być pokornym, posłusznym i ofiarnym” – dodają.

List Episkopatu przypomina, że w Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywanej „żywym pomnikiem” wdzięczności dla św. Jana Pawła II. Fundacja co roku obejmuje opieką blisko dwa tysiące zdolnych uczniów i studentów z małych miejscowości całej Polski. „Niech udzielone w ten sposób wsparcie – nawet w obliczu osobistych trudności i niedostatków – będzie wyrazem naszej solidarności i wyobraźni miłosierdzia” – piszą biskupi.

źródło: BP KEP

Opole, dnia 25 sierpnia 2020 roku
Nr 32/2020/A/KNC-K

 

 DEKRET
dotyczący pandemii koronawirusa COVID-19

 

W trosce o przywrócenie należnej czci Bogu Wszechmogącemu i uświęcenie wiernych, w nawiązaniu do przepisów obowiązującego prawa kościelnego i świeckiego, z dniem 29 sierpnia br. na terenie Diecezji Opolskiej postanawiam, co następuje.

 1. Dyspensuję od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji oraz tych, którzy odczuwają wzmożoną obawę przez zakażeniem.
 2. Podtrzymuję zniesienie ograniczenia liczby uczestników kultu religijnego wewnątrz kościołów i kaplic oraz uczestników pogrzebów, z zastrzeżeniem, że w procesji na cmentarz oraz w obrzędach na nim może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób.
 3. Zezwalam na organizowanie procesji w grupach nie przekraczających 150 osób.
 4. Bezwzględnie zobowiązuję wiernych do zakrywania ust i nosa w obiektach kultu religijnego częścią odzieży, maską, maseczką bądź przyłbicą podczas trwania obrzędów liturgicznych. Dotyczy to również usługujących. Z tego obowiązku wyłączeni są jedynie celebransi oraz ci, którym zezwalają na to odrębne przepisy państwowe.
 5. Przypominam, że wierni mają prawo przyjmować Komunię świętą zarówno do ust, jak i na rękę, w postawie klęczącej albo stojącej. Niezależnie jednak od tego, należy oddzielnie udzielać Komunii świętej do ust i na rękę, np. jeden kapłan bądź szafarz nadzwyczajny udziela Komunii do ust a drugi na rękę. Proboszczów zobowiązuję do ogłaszania przed udzielaniem Komunii świętej porządku jej rozdzielania, a także pilnowania, aby wszyscy, którzy mają rozdzielać Komunię świętą, dezynfekowali ręce przed udzielaniem jej wiernym.
 6. Przebywający na zewnątrz świątyń mają mieć zasłonięte usta i nos albo zachować zasadę dystansowania się, stojąc jeden od drugiego w odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 7. Usta i nos mają mieć nadal zasłonięte wszystkie osoby, tak duchowne, jak świeckie, które przyjmują interesantów w kancelarii parafialnej czy zakrystii, chyba że dystans między nimi jest większy niż 1,5 m.
 8. Podtrzymuję zakaz napełniania kropielnic wodą święconą.
 9. Zachęcam do dalszego korzystania ze specjalnego formularza Mszy świętej „W czasie pandemii” oraz do częstego śpiewu suplikacji.
 10. Przypominam, że nie wolno udostępniać nagrań obrzędów kultu religijnego po ich zakończeniu.
 11. Roztropnemu rozeznaniu duszpasterzy pozostawiam kwestię organizowania rekolekcji, misji i wyjazdów, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, określonego przez prawo państwowe.
 12. W przypadku spotkań organizowanych dla dzieci i młodzieży należy zachować zasady obowiązujące w szkołach na danym terenie.
 13. Przywracam zwyczajową posługę duszpasterską wobec chorych, którą nadal pełnić mogą jedynie duchowni. Odwiedzając chorych, duchowni mają mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce przed wizytą w każdym domu, a także po niej. Jeśli chodzi o posługę wobec zarażonych SARS-CoV-2 oraz chorych na COVID-19, to jest ona sprawowana w dedykowanych szpitalach jednoimiennych, zajmujących się leczeniem tylko tej choroby.
 14. Duchowni, objęci kwarantanną, są zobowiązani zgłosić ten fakt do Kurii, natychmiast po wydaniu decyzji przez kompetentne władze państwowe.
 15. W przypadku włączenia danej parafii bądź jej części do strefy żółtej albo czerwonej należy zachować ograniczenia przewidziane przez „Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” (Dz.U. 2020, poz. 1425). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji proboszczów proszę o kontakt z Kurią.
 16. Kuria Diecezjalna w Opolu wraca do regularnych godzin urzędowania, co oznacza, że od 31 sierpnia br. czynna będzie dla petentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00.
 17. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy trudności interpretacyjnych w rozumieniu zapisów niniejszego Dekretu należy zwrócić się do Biskupa Opolskiego, do którego należy autentyczna interpretacja wydawanego przez niego prawa, a także do tych, którym w tej szczególnej sytuacji ją powierzył, tj. do wikariuszy generalnych, wikariusza biskupiego ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kanclerza, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego i oficjała, dostępnych drogą służbowego maila.
 18. Powyższe zarządzenia obowiązują do odwołania. Nadal proszę duszpasterzy o częstsze sprawdzanie służbowej poczty elektronicznej.

 

                      KANCLERZ KURII               BISKUP OPOLSKI 
                     ks. Wojciech Lippa              + Andrzej Czaja 

 

W sobotę (22 sierpnia 2020 r.) w katedrze opolskiej o godz. 18.30 kardynał Konrad Krajewski - jałmużnik Ojca Świętego Franciszka wraz z Biskupem Opolskim Andrzejem Czają sprawował Mszę świętą w intencji dobrodziejów i przyjaciół Domu Nadziei, który powstał w Opolu z myślą o ludziach ubogich i wykluczonych. Po Eucharystii kard. Krajewski pobłogosławił Dom Nadziei w Opolu.

Zamieszczamy homilię kardynała Konrada Krajewskiego wygłoszoną podczas Eucharystii oraz zdjęcia tego wydarzenia. 
otwarcie-dom-nadziei-22082020-89
otwarcie-dom-nadziei-22082020-90
otwarcie-dom-nadziei-22082020-87
otwarcie-dom-nadziei-22082020-119
otwarcie-dom-nadziei-22082020-118
otwarcie-dom-nadziei-22082020-117
otwarcie-dom-nadziei-22082020-116
otwarcie-dom-nadziei-22082020-115
otwarcie-dom-nadziei-22082020-114
otwarcie-dom-nadziei-22082020-113
otwarcie-dom-nadziei-22082020-112
otwarcie-dom-nadziei-22082020-111
otwarcie-dom-nadziei-22082020-110
otwarcie-dom-nadziei-22082020-109
otwarcie-dom-nadziei-22082020-108
otwarcie-dom-nadziei-22082020-107
otwarcie-dom-nadziei-22082020-106
otwarcie-dom-nadziei-22082020-105
otwarcie-dom-nadziei-22082020-104
otwarcie-dom-nadziei-22082020-103
otwarcie-dom-nadziei-22082020-102
otwarcie-dom-nadziei-22082020-101
otwarcie-dom-nadziei-22082020-100
otwarcie-dom-nadziei-22082020-99
otwarcie-dom-nadziei-22082020-98
otwarcie-dom-nadziei-22082020-97
otwarcie-dom-nadziei-22082020-96
otwarcie-dom-nadziei-22082020-95
otwarcie-dom-nadziei-22082020-94
otwarcie-dom-nadziei-22082020-93
otwarcie-dom-nadziei-22082020-92
otwarcie-dom-nadziei-22082020-91
otwarcie-dom-nadziei-22082020-88
otwarcie-dom-nadziei-22082020-86
otwarcie-dom-nadziei-22082020-85
otwarcie-dom-nadziei-22082020-84
otwarcie-dom-nadziei-22082020-83
otwarcie-dom-nadziei-22082020-82
otwarcie-dom-nadziei-22082020-81
otwarcie-dom-nadziei-22082020-80
otwarcie-dom-nadziei-22082020-79
otwarcie-dom-nadziei-22082020-78
otwarcie-dom-nadziei-22082020-77
otwarcie-dom-nadziei-22082020-76
otwarcie-dom-nadziei-22082020-75
otwarcie-dom-nadziei-22082020-74
otwarcie-dom-nadziei-22082020-73
otwarcie-dom-nadziei-22082020-72
otwarcie-dom-nadziei-22082020-71
otwarcie-dom-nadziei-22082020-70
otwarcie-dom-nadziei-22082020-69
otwarcie-dom-nadziei-22082020-68
otwarcie-dom-nadziei-22082020-67
otwarcie-dom-nadziei-22082020-66
otwarcie-dom-nadziei-22082020-65
otwarcie-dom-nadziei-22082020-64
otwarcie-dom-nadziei-22082020-63
otwarcie-dom-nadziei-22082020-62
otwarcie-dom-nadziei-22082020-61
otwarcie-dom-nadziei-22082020-60
otwarcie-dom-nadziei-22082020-59
otwarcie-dom-nadziei-22082020-58
otwarcie-dom-nadziei-22082020-57
otwarcie-dom-nadziei-22082020-56
otwarcie-dom-nadziei-22082020-55
otwarcie-dom-nadziei-22082020-54
otwarcie-dom-nadziei-22082020-53
otwarcie-dom-nadziei-22082020-52
otwarcie-dom-nadziei-22082020-51
otwarcie-dom-nadziei-22082020-50
otwarcie-dom-nadziei-22082020-49
otwarcie-dom-nadziei-22082020-48
otwarcie-dom-nadziei-22082020-47
otwarcie-dom-nadziei-22082020-46
otwarcie-dom-nadziei-22082020-45
otwarcie-dom-nadziei-22082020-44
otwarcie-dom-nadziei-22082020-43
otwarcie-dom-nadziei-22082020-42
otwarcie-dom-nadziei-22082020-41
otwarcie-dom-nadziei-22082020-40
otwarcie-dom-nadziei-22082020-39
otwarcie-dom-nadziei-22082020-38
otwarcie-dom-nadziei-22082020-37
otwarcie-dom-nadziei-22082020-36
otwarcie-dom-nadziei-22082020-35
otwarcie-dom-nadziei-22082020-34
otwarcie-dom-nadziei-22082020-33
otwarcie-dom-nadziei-22082020-32
otwarcie-dom-nadziei-22082020-31
otwarcie-dom-nadziei-22082020-30
otwarcie-dom-nadziei-22082020-29
otwarcie-dom-nadziei-22082020-28
otwarcie-dom-nadziei-22082020-27
otwarcie-dom-nadziei-22082020-26
otwarcie-dom-nadziei-22082020-25
otwarcie-dom-nadziei-22082020-24
otwarcie-dom-nadziei-22082020-23
otwarcie-dom-nadziei-22082020-22
otwarcie-dom-nadziei-22082020-21
otwarcie-dom-nadziei-22082020-20
otwarcie-dom-nadziei-22082020-19
otwarcie-dom-nadziei-22082020-18
otwarcie-dom-nadziei-22082020-17
otwarcie-dom-nadziei-22082020-16
otwarcie-dom-nadziei-22082020-15
otwarcie-dom-nadziei-22082020-14
otwarcie-dom-nadziei-22082020-13
otwarcie-dom-nadziei-22082020-11
otwarcie-dom-nadziei-22082020-12
otwarcie-dom-nadziei-22082020-10
otwarcie-dom-nadziei-22082020-9
otwarcie-dom-nadziei-22082020-8
otwarcie-dom-nadziei-22082020-7
otwarcie-dom-nadziei-22082020-6
otwarcie-dom-nadziei-22082020-5
otwarcie-dom-nadziei-22082020-4
otwarcie-dom-nadziei-22082020-3
otwarcie-dom-nadziei-22082020-2
otwarcie-dom-nadziei-22082020-1

W nowym roku akademickim wydział proponuje cztery kierunki studiów.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego w nowym roku akademickim 2020/2021 proponuje studia na czterech kierunkach: teologii (dla przyszłych księży, a także dla teologów świeckich np. katechetów), naukach o rodzinie, turystyce i kulturze śródziemnomorskiej oraz – to jest nowość – na teologii kanonicznej.

Teologia kanoniczna to dwuletnie studium dla magistrów teologii, którzy chcieliby kontynuować naukową drogę i rozpocząć studia zmierzające do uzyskania tzw. „licencjatu rzymskiego”, który w przyszłości może stać się początkiem studiów doktoranckich.

- Nasza oferta nie zna barier wiekowych i może się w niej odnaleźć prawie każdy. Nasz wydział, choć jest niewielki oferuje wiele możliwości. Jeśli patrzycie w jego stronę – patrzycie w dobrym kierunku!– zachęca ks. Mateusz Potoczny, prof. UO, wicedziekan wydziału.

W związku z pandemią nie jest jeszcze definitywnie określone kalendarium rekrutacji. Szczegóły TUTAJ

Szczególne atuty  opolskiego Wydział Teologicznego to: dobrze przygotowana kadra naukowa po studiach zagranicznych, międzynarodowe kontakty z uniwersytetami w Monastyrze, Moguncji, Ratyzbonie, Leuven, Wiedniu, Bratysławie, Budapeszcie i Pradze oraz możliwość międzynarodowej wymiany w ramach programu Erasmus+, CEEPUS, udziału w sympozjach, kongresach, w pracach kół naukowych studentów teologii i nauk o rodzinie.


źródło: https://opole.gosc.pl/doc/6295739.Wydzial-Teologiczny-zacheca-Popatrz-w-dobrym-kierunku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.