Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

We wtorek, 1 marca 2022 r. zmarł ks. Adam Polechoński (1.11.1928-1.03.2022), emerytowany proboszcz Parafii św. Szczepana w Brynicy. 

Eksportacja odbyła się w piątek, 4 marca 2022 r. o godz. 16:00 w Brynicy.
Pogrzeb odbył się w sobotę, 5 marca 2022 r. o godz. 11:00 w Brynicy.
 
Po uroczystościach pogrzebowych nie przewiduje się spotkania przy stole.

Śp. ks. Adam Polechoński urodził się 1 XI 1928 r. w Stanisławowie w rodzinie Czesława i Karoliny zd. Schnerch. Szkołę podstawową ukończył w Otynii w województwie stanisławowskim. W ramach repatriacji cała rodzina przeniosła się na Śląsk i od 1945 r. kontynuował on naukę w Gimnazjum Ogólnokształcącym w Prudniku, gdzie w 1950 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze przez rok pracował najpierw w cukrowni w Otmuchowie, a następnie jako nauczyciel w Nysie. W 1951 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 r. z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w katedrze opolskiej. Po święceniach został mianowany wikariuszem w Tworogu (1956-1959), a następnie w Niemodlinie (1959-1960) oraz w parafii Ducha Świętego w Zabrzu (1960-1963). W 1963 r. został proboszczem parafii św. Szczepana w Brynicy i pełnił tę funkcję przez 40 lat do przejścia na emeryturę w 2003 r. Zamieszkał wtedy w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W latach 1967-1993 pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza osób uzależnionych, a w  latach 1975-1983 był członkiem Rady Duszpasterskiej Diecezji Opolskiej. Biskup Opolski nadał mu w 1975 r. tytuł dziekana honorowego, a w 1996 r. radcy duchownego. Zmarł 1 III 2022 r.

Polecajmy śp. ks. Adama Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Adam, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.