Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section


W zaistniałej sytuacji, kiedy do naszych parafii przybywają uchodźcy wojenni, zadaniem duszpasterzy staje się rozeznanie potrzeb duchowych przybyszów. Zachęcamy do podejmowania wszelkich inicjatyw integrujących, w tym także modlitewnych, ze wspólnotą, do której przybyli. Podejmując je w duchu ekumenicznym, należy się wystrzegać działań, które nosiłyby znamiona prozelityzmu.

Na chwilę obecną, gościom można podpowiedzieć następujące ośrodki duszpasterskie:

1. Dla osób należących do Kościoła prawosławnego przy prawosławnej parafii pw. Ikony Bogurodzicy Wszystkich Strapionych Radości (Kędzierzyn Koźle, ul. Kościelna 11) lub przy rzymskokatolickiej parafii pw. św. Ap. Piotra i Pawła (Opole, Pl. Mickiewicza 1) - tel. kontaktowe: 885 762 567, 691 750 948;

2. Dla osób należących do Kościoła greckokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. kontaktowe: 736 136 617, 739 981 340;

3. Dla osób należących do Kościoła rzymskokatolickiego przy rzymskokatolickiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego (Opole, ul. Gen. Grota-Roweckiego 3) - tel. kontaktowe: 694 910 306, 77 455 55 46.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.