Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W niedzielę, 17 lipca 2022 r. do wieczności odszedł śp. Ks. prałat Helmut Andrzej Porada. 

Ks. Helmut Andrzej Porada urodził 13 XII 1930 r. w Gogolinie w rodzinie Leona i Emilii zd. Witek. W latach 1937–1940 uczęszczał do szkoły powszechnej w rodzinnej miejscowości, a od 1940 roku kontynuował naukę w gimnazjum w Opolu. Ze względu na działania wojenne w 1944 r. musiał przerwać edukację i ponownie kontynuował ją od 1946 r. w I Państwowym Gimnazjum i Liceum w Opolu. Szkołę ogólnokształcącą ukończył w 1950 r. i wstąpił do XI klasy Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, w którym uzyskał świadectwo dojrzałości w 1951 r. Wstąpił wówczas do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 17 VI 1956 roku w Opolu z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Opolu (1956–1959), a następnie Chrystusa Króla w Gliwicach (1959–1962). W latach 1962–1975 był proboszczem w parafii św. Marii Magdaleny w Karłowicach Wielkich. W 1975 r. został mianowany przez bp. Franciszka Jopa ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Rok później został ponadto mianowany diecezjalnym referentem ds. misji katolickich oraz powołań kapłańskich, a także ojcem duchownym kapłanów diecezji opolskiej. Ze względów zdrowotnych zrezygnował w 1988 r. z funkcji ojca duchownego w seminarium i po rocznym urlopie został diecezjalnym rekolekcjonistą kapłańskim w Pławniowicach. W latach 1992–1998 pełnił funkcję referenta ds. duszpasterstwa i rekolekcji kapłanów diecezji gliwickiej. W 1998 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu i nadal posługiwał jako spowiednik w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 1988 r. tytuł radcy duchownego, a w 1990 r. otrzymał tytuł honorowy kapelana Jego Świątobliwości. W latach 1992–1997 był członkiem rady kapłańskiej diecezji gliwickiej z nominacji. Założył pierwszą na Śląsku kapłańską fraternię Jezus Caritas inspirowaną duchowością św. Karola de Foucauld. Jest autorem 7 zbiorów zapisków, medytacji, refleksji, wydanych nakładem Wydawnictwa i Drukarni Świętego Krzyża w Opolu: „Zapiski pielgrzyma”, „Narzućmy sobie ciszę”, „Od tęsknoty do tęsknoty”, „Śpiewajmy razem Panu”, „Radośnie czekając”, „Moja katedra” i „Ostatni zapis”.

▌Msza święta pogrzebowa odbyła się w sobotę, 23 lipca o godz. 11.00 w kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Nysie.
▌Po Mszy pogrzeb odbył się na cmentarzu Jerozolimskim w Nysie.

Polecajmy śp. ks. Helmuta Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Helmut, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

__________________
zdj. Gość Opolski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.