Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 13 października 2022 r. w 92. roku życia i w 67. roku kapłaństwa zmarł ks. Edmund Kwapis, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii św. Jana Chrzciciela w Przechodzie.

***

Śp. ks. Edmund Kwapis urodził się 26 VII 1931 r. w Bodzanowicach w rodzinie Wincentego i Jadwigi zd. Rzepka, jako drugi z czworga rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończył w 1946 r. w rodzinnej miejscowości. Po rocznej przerwie zapisał się w 1947 r. do Konwiktu Biskupiego w Gliwicach, gdzie uczęszczał do gimnazjum do klasy wyrównawczej i w Gliwicach ukończył 10. klasę gimnazjum. W 1950 r. wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Opolu, gdzie w 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa częstochowskiego Zdzisława Golińskiego dnia 17 VI 1956 r. w opolskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, pełnią­cego funkcje kościoła katedralnego. Po święceniach został wikariuszem najpierw w Jemielnicy (1956–1961), a następnie w parafii św. Jacka w Bytomiu (1961–1962) oraz w Tułach (1962–1966). W 1966 r. został mianowany administratorem parafii Matki Bożej Bolesnej w Tułach i pełnił tę posługę do 1974 r., kiedy wyjechał na rok do pracy duszpasterskiej w Niemczech. Po powrocie został mianowany w 1975 r. proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w Przechodzie i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę w 2002 r. Zamieszkał wtedy początkowo w rodzinnych Bodzanowicach, a od 2016 r. w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Zmarł 13 X 2022 r.


***
Uroczystości żałobne śp. ks. Edmunda:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 17 października 2022 r. o godz. 16.00 w kościele Narodzenia NMP w Bodzanowicach;
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 18 października 2022 r. o godz. 11.00 w kościele Narodzenia NMP w Bodzanowicach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafialnym.

***
Polecajmy śp. ks. Edmunda Bożemu Miłosierdziu:
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Edmund, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.