Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w czwartek 12 października 2023 r. w 76. roku życia i w 52. roku kapłaństwa zmarł ks. Józef Kaczmarczyk, emerytowany proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach.

***

Śp. ks. Józef Kaczmarczyk urodził się 16 X 1947 r. w Jeżowej w rodzinie rolniczej Piotra i Gertrudy zd. Brzezina jako najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości i kontynuował naukę w liceum ogólnokształcącym w Lublińcu, w którym uzyskał w 1965 r. świadectwo dojrzałości. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Będąc alumnem II roku został powołany do odbycia dwuletniej zasadniczej służby wojskowej w Bartoszycach na terenie ówczesnej diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 30 IV 1972 r. w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie  z rąk biskupa Wacława Wyciska. Po święceniach został mianowany wikariuszem w parafii Wniebowzięcia NMP w Krapkowicach-Otmęcie (1972-1978), a następnie św. Anny w Zabrzu (1978-1981). W 1981 r. został ustanowiony proboszczem parafii Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach i pełnił tę posługę aż do przejścia na emeryturę w 2019 r. W 2020 r. zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Z jego inicjatywy w latach 1994-1998 w miejsce kaplicy w Miedzianej wzniesiono kościół filialny pw. bł. Bronisławy, który poświęcił w 1998 r. biskup Jan Bagiński. W latach 2001-2011 był dziekanem, a w latach 2011-2013 wicedziekanem dekanatu Kamień Śląski. Biskup Opolski nadał mu w 1999 r. tytuł dziekana honorowego, a w  2008 r. radcy duchownego. Zmarł 12 X 2023 r.

***  

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. żałobna zostanie odprawiona w poniedziałek 16 października 2023 r. o godz. 16.00  w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach.
 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona we wtorek 17 października 2023 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej w Przyworach

***  

Polecajmy śp. ks. Józefa Bożemu Miłosierdziu:

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.