Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W piątek 15 marca 2024 r., odszedł do wieczności emerytowany biskup diecezji Sokodé w Togo, Ambroise K. DJOLIBA w 86. roku życia, w tym 58 lat posługi kapłańskiej i 31 lat posługi biskupiej.

Urodził się w 1938 roku w Siou (prefektura Doufelgou), Ambroise został ochrzczony i przyjął Pierwszą Komunię Świętą 23 kwietnia 1948 roku w Siou, a bierzmowanie 9 maja 1948 roku. W latach 1947-1952 uczęszczał do katolickiej szkoły podstawowej w Siou, a w latach 1952-1960 do Niższego Seminarium Duchownego Ste Jeanne d'Arc w Ouidah w Dahomeju (obecnie Benin). W latach 1960-1966 kontynuował studia filozoficzne i teologiczne w Wyższym Seminarium St Gall w Ouidah. Po powrocie macierzystej diecezji został wyświęcony na kapłana 11 kwietnia 1966 roku. Pełnił wiele funkcji duszpasterskich, zanim 17 kwietnia 1993 r. został mianowany biskupem Sokodé. Wyświęcony na biskupa w dniu 7 sierpnia 1993 r., pełnił tę posługę aż do przejścia na emeryturę w 2016 r. Zamieszkał wtedy w w Maison St Jean-Marie Vianney w Sokodé. Zmarł 15 marca 2024 r. W 1995 r. bp Ambroise Djoliba przebywał gościnnie w naszej diecezji i 3 czerwca 1995 r. w katedrze opolskiej udzielił święceń kapłańskich ówczesnym neoprezbiterom.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.