Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Ogólnopolska Szkoła Ewangelizatorów jest inicjatywą Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz fundacji “Porta Fidei”, która ma na celu naukę skutecznych metod ewangelizacji we współczesnym świecie poprzez wymianę doświadczeń osób z różnych środowisk ewangelizacyjnych w Polsce. 

Tematem V Edycji OSE, która rozpocznie się 29 października 2022 r. będzie ewangelizacja parafii. Chcemy szukać nowej, kompleksowej wizji parafii ewangelizującej i zewangelizowanej, oraz inspirować do wykorzystania każdej okazji do ewangelizowania w parafii.

Do udziału w OSE zaproszeni są wszyscy, którzy chcą nauczyć się głosić Ewangelię w swoich parafiach, miejscach pracy i rodzinach. A w sposób szczególny świeccy, którzy już pełnią jakieś posługi w parafii lub zostali zaproszeni przez proboszcza do tworzenia przyszłej parafialnej ekipy ewangelizacyjnej, katecheci, kandydaci na katechistów, doradcy życia rodzinnego, liderzy, animatorzy i członkowie parafialnych wspólnot formacyjnych; księża, szczególnie proboszczowie, którzy chcą ożywić wiarę swoich parafian poprzez dzieła nowej ewangelizacji; członkowie zgromadzeń zakonnych pragnący ożywić działalność ewangelizacyjną swoich wspólnot a także odpowiedzialni za dzieła ewangelizacji w diecezjach i zgromadzeniach zakonnych.

V edycja OSE odbędzie się w trybie hybrydowym (online i stacjonarnie w Lublinie). Zajęcia rozpoczną się 29 października 2022 r. i zakończą 15 czerwca 2024 r. Spotkania będą się odbywać w soboty, raz w miesiącu, średnio 4-5 razy w semestrze, od października do czerwca. Całość materiału została podzielona na cztery tematyczne semestry: kerygmat, zarządzanie i organizacja w ewangelizacji, praktyka ewangelizacji w parafii, duchowość ewangelizatora.

Wykładowcami V edycji OSE są bp Artur Ważny, dr hab. Aleksander Bańka, o. dr Wit Piotr Chlondowski OFM, ks. Kamil Dąbrowski, ks. dr Michał Dąbrówka, Halina Duda, dr Anna Garbacz, Aneta Golba, Magdalena Halak, ks. Piotr Jakubiak, ks. Rafał Jarosiewicz, ks. dr Piotr Jarosiewicz, Michał Jeleń, dr hab. Dariusz Jeziorny, ks. Piotr Kobeszko, Malwina Kocot, Maciej Maciejewicz, ks. Zbigniew Paweł Maciejewski, ks. Dariusz Piórkowski SJ, ks. dr Krzysztof Porosło, ks.Artur Potrapeluk, Daniel Przewięzikowski, ks. Artur Sepioło, ks. dr Piotr Spyra, o. dr Adam Strojny, ks. Andrzej Surdykowski, Agnieszka Wardencka-Wójcik, ks.Dominik Wodniczak, Paulina Worożbit, Marcin Zieliński.

Udział w całej edycji OSE kosztuje 2500 zł – płatne jednorazowo lub w miesięcznych ratach. Opłata obejmuje udział w zajęciach, materiały dla uczestnika, a w przypadku zjazdów stacjonarnych obiad i przerwy kawowe. Można również wziąć udział w wybranych sesjach formacyjnych OSE. Opłata wynosi wtedy 160 zł za zjazd.

Zapisy i szczegóły na stronie internetowej: www.szkolaewangelizatorow.pl.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.