Offcanvas Section

Gantry 5 - The Particles System

Gantry 5's new Particles system makes it easy to create, configure, and manage content blocks. Create new Particles in minutes, adjust their settings at multiple levels from global down to the individual block, and more!

No more Custom HTML modules! You no longer need to touch any HTML, you simply click here and there and fill out fields.

You'll Find More Details About Each Particle in the Headlines's Documentation

„Wybitnym człowiekiem wiary, patriotą i miłośnikiem ziemi lwowskiej był bp Antoni Adamiuk, którego 100. rocznica urodzin przypadnie w tym roku” – powiedział bp Jan Bagiński podczas homilii w Głubczycach.
Kaznodzieja przybliżył historię życia biskupa pomocniczego diecezji opolskiej: „Antonii Adamiuk urodził się 18 grudnia 1913 roku w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej wrócił z matką do Polski, do rodzinnych stron koło Tarnopola i zamieszkał w Maksymówce w powiecie Zbaraż. Średnie wykształcenie zdobył w gimnazjum im. J. Słowackiego w Tarnopolu, uzyskując w nim świadectwo dojrzałości. Po ukończeniu studiów teologicznych z rąk abpa Twardowskiego w katedrze lwowskiej otrzymał święcenia kapłańskie” – przypomniał.
„Okres wojny, jako nowo wyświęcony kapłan, przeżył w parafii Busk, gdzie z podziwu godną cierpliwością i odwagą posługiwał wiernym, także grekokatolikom” – mówił bp Bagiński. „Władze okupacyjne zabraniały wtedy nauczania dzieci religii. Duchowni greckokatoliccy bojąc się o los swoich rodzin w przypadku aresztowania ojca rodziny, posyłali swoje dzieci grekokatolickie ks. Antoniemu Adamiukowi na katechizację, bo on się nie bał i nauczał. Wtedy też tragedię Sybiru przeżyli rodzice Antoniego oraz siostra. Ojciec zmarł z wycieńczenia, szwagier zginął w Katyniu, matka z siostrą szczęśliwie powróciły z Sybiru wiosną 1945 roku” – dodał.
Bp Jan Bagiński podkreślał związek bpa Adamiuka  z Głubczycami: „Ks. Antoni na początku czerwca 1944 roku musiał opuścić umiłowane strony i przybył najpierw na teren diecezji tarnowskiej, a po kilku miesiącach na Śląsk opolski. Osiedlił się w Głubczycach, gdzie został katechetą w gimnazjum i liceum oraz obsługiwał parafie w Szonowie i Klisinie, w których zamieszkali ludzie z okolic Buska. Rok później został dziekanem dekanatu głubczyckiego oraz pozostał nadal katechetą, ucząc religii, a także innych przedmiotów” – powiedział.
„Bp Franciszek Jop mianował ks. Adamiuka wizytatorem religii, a później kanclerzem kurii diecezjalnej” – kontynuował bp Bagiński. „7 czerwca 1970 roku ogłoszona została nominacja ks. Antoniego Adamiuka na biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Jako hasło swoje wybrał nowy biskup: „Fiat voluntas Tua”, czyli „niech się stanie Twoja wola”. Bp Antoni szczególną wagę przywiązywał do posługi kaznodziejskiej i katechetycznej, a nie lubił pracy w biurze i administracji. Można było odnosić wrażenie, że homilie wygłaszał dość monotonnie. Nie lubił zawiłych dociekań filozoficznych i teologicznych. Odczuwało się jednak wybitny talent katechetyczny. Zwięźle i jasno przekazywał zasady życia chrześcijańskiego, także w odniesieniu do porządku społecznego. Przy tym obficie sięgał do literatury pięknej, której był wielkim znawcom. Opiewał dzieje ojczystego kraju, mówił pięknym językiem polskim” – zaakcentował.
Kaznodzieja szczególnie podkreślał talent pedagogiczny bpa Adamiuka: „Katechizacja była jego żywiołem. Kochał młodzież, doskonale znał psychikę dzieci i młodzieży. Nie tylko sam był doskonałym katechetą, ale w tej dziedzinie uczynił wiele dla innych katechetów” – dodał. Bp Antoni Adamiuk pracował znany szeroko poza granicami diecezji opolskiej „Mały katechizm”, czyli podręcznik przygotowania dzieci do I Komunii Świętej, a także „Historię biblijną dla dzieci” i „Katechizm dla dorosłych”.
Bp Bagiński wspomina bpa Adamiuka z sentymentem: „Z usposobienia był bardzo towarzyski i kontaktowy. Kilkanaście lat razem pracowaliśmy w kurii. Byłem zbudowany jego otwartością dla osób przychodzących do kurii, zarówno duchownych, jak i świeckich. Księża chętnie wstępowali do niego na rozmowę o problemach katechetycznych lub w sprawach utrudniania przez ówczesne władze prac budowlanych przy kościele. Władze państwowe nie były z tego powodu zadowolone i wielokrotnie apelowały do ordynariusza, aby wyciszył swego sufragana, krytykującego rząd za niesprawiedliwość i krzywdę wyrządzaną obywatelom. W okresie „Solidarności” bp Adamiuk bronił wolności i ludzi pracy” – powiedział.
„W życiu prywatnym cechowała bpa Adamiuka wielka miłość do Lwowa i do rodaków z Kresów Wschodnic” – przypomniał kaznodzieja. „Gdy na ten temat z kimś rozmawiał, był ciepły, pogodny i serdeczny. Tęsknił za Lwowem” – podkreślił.
Inicjatorem uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin bpa Antoniego Adamiuka była parafia pw. Narodzenia NMP w Głubczycach oraz głubczycki Klub Biegacza. Obchody połączone były z upamiętnieniem 70. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Po Mszy św. został poświęcony portret zmarłego biskupa Antoniego oraz kamień przywieziony z Maksymówki – miejscowości na Kresach Wschodnich, w której się urodził.
1 czerwca 1970 ks. Adamiuk został mianowany biskupem pomocniczym diecezji opolskiej ze stolicą tytularną Ala Miliaria. Sakrę biskupią otrzymał 5 lipca 1970 z rąk bp. Franciszka Jopa. 2 września 1989 po osiągnięciu wieku emerytalnego papież Jan Paweł II przyjął jego dymisję z urzędu. Bp Adamiuk zmarł 25 stycznia 2000 roku w Opolu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się