Offcanvas Section

„Pokora była źródłem podjętego przez was entuzjazmu na rzecz potrzebujących” – powiedział kard. Zenon Grocholewski do sióstr elżbietanek w bazylice pw. św. Jakuba Apostoła i św. Agnieszki w Nysie. W tym roku przypada 175. rocznica założenia Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety i 10. rocznica beatyfikacji jego założycielki Marii Luizy Merkert.
Zdaniem kardynała, bez pokory nie ma mowy o naprawdę bezinteresownej i ofiarnej służbie bliźniemu w potrzebie. „Chodzi o pokorę, która od samego zarania waszego zgromadzenia jest niewątpliwie cnotą podstawową. O pokorze mało się mówi. Jest ona niedoceniana, mylona często z brakiem odwagi, bojaźnią czy nawet niedołęstwem. Dla wielu jest ona czymś dalekim, niezrozumiałym. Natomiast bez wątpienia jest to cnota fundamentalna i niezwykle twórcza w perspektywie osobistej świętości, służby bliźniemu i budowania dobra w świecie” – wyjaśnił.
Kaznodzieja przypomniał, że Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety powstało z pobudek podjęcia bardzo skromnej pracy i chęci służenia pomocą ludziom opuszczonym, chorym i bezdomnym w Nysie, bez względu na wyznanie, narodowość czy płeć. „Dzięki charyzmatowi realizowanemu z wielkim poświęceniem, zgromadzenie pociągnęło szybko innych i zaczęło się rozwijać. Pod koniec życia bł. Marii Luizy liczyło już prawie 500 sióstr pracujących w 87 domach zakonnych w 9 diecezjach i 2 wikariatach apostolskich. Rozszerzało też swoją pracę charytatywną w służbie innych potrzeb społecznych” – dodał.
Hierarcha zaakcentował, że źródłem tego wszystkiego była, oprócz łaski Bożej, ujmująca pokora bł. Marii Luizy. „Dokumenty jej procesu beatyfikacyjnego wskazują na to, że ze spokojem przyjmowała różnego rodzaju upokorzenia, niezrozumienie, obrazy, awersję. Podejmowała najbardziej uciążliwe prace, starała się nie zwracać na siebie uwagi, usuwała się w cień, nie wynosiła się nad innych, nie znosiła pochwał, chociaż były one w pełni uzasadnione” – zaznaczył.
„Jej pokora – mówił kard. Grocholewski – przejawiała się także w postawie nieustannej wdzięczności Bogu i ludziom. Sama nigdy nie podkreślała swoich zasług, lecz wszystko przypisywała Bogu. Zawsze była skłonna do tego, by przeprosić. Przed Bogiem czuła się małą i niegodną, potrzebującą pomocy. Jako przełożona generalna nie dawała odczuć swojego autorytetu, lecz traktowała swą pracę jako służbę, jako posługę biednym” – podkreślił.
Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety s. Samuela Werbińska stwierdziła, że śląska Samarytanka i kochana matka wszystkich dotykała i dotyka serc ludzkich. „Zapisała się wielkimi literami w historii i pociąga za sobą nowe pokolenia sióstr, osób świeckich, które pragną nadal żyć jej duchowością i charyzmatem. Dziękujemy szczególnie wam, drodzy mieszkańcy miasta Nysa, za troskę, aby pamięć o bł. Marii Luizie była nadal żywa. Cieszymy się, że dzisiaj wspólnie możemy świętować rocznicę powstania zgromadzenia i beatyfikacji Marii Luizy właśnie w Nysie, gdzie błogosławiona służyła potrzebującym w duchu miłości miłosiernej” – wyznała.
Maria Luiza Merkert urodziła się 21 września 1817 roku w Nysie na Śląsku Opolskim. W 1842 roku razem z trzema mieszkankami Nysy dała początek Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, którego głównym celem jest pielęgnacja chorych i opuszczonych w ich własnych mieszkaniach. Odznaczała się miłością Boga i bliźniego, wielkim miłosierdziem wobec chorych, ubogich, opuszczonych i sierot, których utożsamiała z Chrystusem. Była dla nich prawdziwym obrazem dobrego Samarytanina. Czyniła wszystko z głęboką wiarą, nadzieją i ufnością w Opatrzność Bożą. Swe życie wewnętrzne ożywiała modlitwą i pobożnością do Eucharystii, Najświętszego Serca Jezusa, Matki Bożej, św. Józefa i św. Elżbiety Węgierskiej, którą obrała za patronkę zgromadzenia.
5 maja 1860 roku złożyła śluby zakonne. Nazywano ją kochaną matką wszystkich, matką ubogich, śląską Samarytanką. Wyczerpana trudami i chorobą, zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 roku. Jej relikwie spoczywają w bazylice św. Jakuba Starszego Apostoła i św. Agnieszki męczennicy w Nysie, gdzie 30 września odbyła się uroczystość jej beatyfikacji. Liturgiczne wspomnienie bł. Marii Luizy przypada 14 listopada.
W 2010 roku w Nysie otwarto uroczyście szlak błogosławionej. Trasa wiedzie poprzez miejsca związane z życiem i działalnością Marii Luizy. Liczy ona 16 stacji, z których każda została opatrzona mosiężną tablicą zawierającą wybraną myśl zaczerpniętą z jej pism i jej faksymilia (podpis).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się