Offcanvas Section

Nabożeństwem ekumenicznym opolskiej katedrze z udziałem biskupa opolskiego Andrzeja Czai rozpoczęły się w niedzielę obchody 20-lecia istnienia Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Bp Czaja wyraził wdzięczność za polsko-niemieckie pojednanie i życzył by mniejszość niemiecka w Polsce spotykała się z jak największym wsparciem ze strony polskiej większości.

Opolski ordynariusz przypomniał także o symbolicznym wymiarze Mszy Pojednania w Krzyżowej z 1989 r., kiedy ówczesny polski premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl objęli się przekazując sobie znak pokoju, co zostało uznane za początek nowego rozdziału współpracy pomiędzy oboma krajami. Przywołując słowa Jezusa „Miłujcie się wzajemnie” hierarcha zwracał uwagę, jak ważna jest ta zasada w kształtowaniu wszelkich relacji międzyludzkich, a także w budowaniu wartości kulturowych i działaniach na rzecz pojednania. Jak podkreśla bp Czaja dobre zorganizowanie struktur mniejszości niemieckiej stanowi duże wsparcie dla prowadzenia duszpasterstwa w tej społeczności.
Podobnego zdania jest diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych ks. Piotr Tarlinski. W rozmowie z KAI zaznacza on, że wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami społecznymi, tam spotykamy się z wewnętrznym uporządkowaniem, ludźmi aktywnymi i otwartością , która nie pozwala grupie na izolację.
Ks. Tarlinski przyznaje, że w duszpasterstwo mniejszości niemieckiej najwięcej zaangażowanych jest osób starszych a przyczyna jest, jego zdaniem, migracja zarobkowa wśród średniego pokolenia. Duszpasterz zwraca jednak uwagę na bogactwo grup artystycznych z powodzeniem wykonujących repertuar niemieckojęzyczny i wyraża nadzieję, że „kultura ta przetrwa i będzie w dalszym ciągu stanowiła wartość dla naszych ziem”.
Kapłan zwraca także uwagę na międzywyznaniowy wymiar duszpasterstwa mniejszości i współpracę w tym względzie z Kościołem Ewangelickim. Ks. Tarlinski przypomniała, że w listopadzie ub. roku zawiązała się ogólnopolska ekumeniczna Grupa Robocza Duszpasterzy Mniejszości Niemieckiej, która działa m.in. na rzecz integracji środowisk mniejszościowych i większościowych na płaszczyźnie duszpasterskiej
Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce Bernard Gaida przypomniała o początkach działalności Związku, który powstał w 1991 r. jako formacja skupiająca i reprezentująca na zewnątrz licznie rodzące się wówczas w różnych miejscach Polski organizacje ludzi przyznających się do pochodzenia niemieckiego.
Wszystkie te grupy rodziły się oddolnie, na zasadzie nowego prawa stowarzyszeniowego, bez doświadczenia i najczęściej bez wsparcia – zaznacza Gaida. „Tę rolę Związek spełnił i spełnia. Jest reprezentantem dla stron rządowych, czego dowodem był niedawno Polsko-Niemiecki ‘Okrągły Stół’, przy którym byliśmy jedną ze stron” – mówi przewodniczący Związku. Zauważa jednak, że są kwestie których nie udało się dotąd zrealizować w takim stopniu jak pierwotnie zakładano, a jedną z nich jest edukacja polskich Niemców.
Po nabożeństwie ekumenicznym uczestnicy uroczystości rocznicowych przeszli do opolskiej szkoły muzycznej, gdzie odbyła się Gala Jubileuszowa połączona z koncertem Piotra Lempy oraz Grupy Farfarelo. Tam także okolicznościową przemowę wygłosił Ambasador RFN w Polsce Rüdiger Freiherr von Fritsch. 

Źródło: KAI / Ł. Woźniak

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się