Offcanvas Section

„Jubileusz 25-lecia powstania Niezależnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa skłania nas do refleksji nad dokonaniami związków w tym okresie ich działalności, a zarazem nad ich rolą i zadaniami w przyszłości” – powiedział bp Rudolf Pierskała 12 września w opolskiej katedrze.
Biskup pomocniczy diecezji opolskiej podkreślił, że działalność związku zawodowego w każdym miejscu pracy jest swoistego rodzaju służbą mediacyjną między pracownikami a ich pracodawcą. „Szczególny poziom komunikacji i odpowiedzialnej mediacji domaga się służba w Związkach Zawodowych Pracowników Więziennictwa. Troska o pracownika – o jego prawa i przywileje w pracy, ale i uświadomienie mu jego obowiązków to specyficzna mediacja międzyosobowa. Ta służba domaga się szczególnego daru mowy. Jubileusz to szczególna okazja do wdzięcznej pamięci zrealizowanych dokonań, ale i serdecznego współczucia oraz przebaczenia” – zaznaczył.
„Praca z osadzonymi w więzieniu – mówił kaznodzieja – nie jest łatwa, ale konieczna dla dobra społeczeństwa i ojczyzny. Ma jakby dwa wymiary. Pierwszy to odizolowanie przestępców od społeczeństwa, aby obronić je przed nimi, a zarazem wymierzyć sprawiedliwą karę. Drugi wymiar do przywracanie osadzonego tej opuszczonej społeczności przez resocjalizację, a także przywracanie godności osadzonemu, nauka nawiązywania normalnych relacji międzyludzkich i zadośćuczynienia za popełnione przestępstwa. Jak wielkie znaczenie w tej pracy ma umiejętność odpowiedniej komunikacji i dialogu z osadzonymi” – zaakcentował.
Opolski biskup pomocniczy wyraził wdzięczność kapelanom więziennym za ich wieloletnią posługę sprawowania Mszy św., sakramentu pokuty, katechezę i rozmowy z osadzonymi w więzieniu. „Wypełniacie w ten sposób Chrystusowe wezwanie: byłem w więzieniu a przyszliście do Mnie” – przypomniał.
Na zakończenie homilii bp Pierskała zachęcał do świadomego odmawiania Modlitwy Pańskiej. „Ta modlitwa jest szczególnym rodzajem komunikacji i mediacji między człowiekiem a Bogiem, między ziemią a niebem. Odkryjmy na nową jej wartość. Wypowiadajmy ją rano i wieczorem z wielką nadzieją, że Ojciec w niebie nas słyszy i widzi. On wtedy pomoże nam w odpowiedzialnej pracy. Szczególnie zaś nauczy nas życzliwej komunikacji z osadzonymi oraz nawiązywania dobrych relacji ze sobą, pełnych empatii i wzajemnego zrozumienia” – dodał.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się